Ustavitev izvršilnega postopka po uradni dolžnosti

posted in: Novice | 0

REPUBLIKA SLOVENIJA VL 43432/2015
OKRAJNO SODIŠČE V PIRANU VL 19858/2016
Tartinijev trg 1 VL 39872/2017
6330 PIRAN

 

Vlagatelj: Danijel Mivšek, Cetore 28, 6310 Izola-Isola

 

UGOVOR
zastaranja izvršilnih postopkov zaradi vrste postopka po uradni
dolžnosti, ki ima podlage v zakonu

in

ZAHTEVA
za ustavitev postopka izvršbe terjatve, ki je zastarala, zato je na
podlagi zakona ni več dopustno izvrševati

vlagatelj

1 x

listine

 

Stranka z izkazanim pravnim interesom – Danijel Mivšek, Cetore 28, Izola-Isola, vlaga na podlagi 1. člena ZPPDID v povezavi z 58. členom ZIZ sledeč

ugovor

zastaranja izvršilnih postopkov Okrajnega sodišča v Piranu na podlagi sklepov Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki ni pristojno za njihovo izdajo, opr. št. VL 43432/2015, VL 19858/2016 in VL 39872/2017 z dne 10.05.2017, upnika, ki ni upnik na podlagi zakona, ki so zastarali, kar pomeni, da jih na podlagi zakona ni več dopustno izvrševati, ki bi morali biti na podlagi zakona ustavljeni po uradni dolžnosti najpozneje 27.5.2018 ter

zahtevo

za ustavitev izvršb iz razloga zastaranje, ker domnevni upnik ni upnik na podlagi zakona, kar pomeni, da so izpodbijane izvršbe, ki so zastarale, v nasprotju z zakonom in zato nedopustna ter

predlaga,

da se ugovoru vlagatelja, ki ni dolžnik imenovanega upnika, ugodi in da naslovno Okrajno sodišče v Piranu ob upoštevanju določbe 1. člena ZPPDID izvede kot prednostno zadevo in brez odlašanja izda sklep, s katerim bo ugovoru vlagatelja po izteku roka ugodilo in razveljavilo sklepe o izvršbi opr. št. VL 43432/2015, VL 19858/2016 in VL 39872/2017 z dne 10.05.2017 ter ustavilo izvršbo z rubežem premoženja domnevnega dolžnika, ki ni dolžnik domnevnega upnika, SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE, Dunajska cesta 58, Ljubljana, ki so zastarale in bi morale biti prekinjene najpozneje 27.5.2018, zaradi česar bom 28. maja 2018 štel, da so vsi postopki, ki jih vodite zoper mene na moje premoženje vključno z izvršiteljem Slavec Frankom ustavljeni po uradni dolžnosti.

Dokaz:
– Sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani oz. Piranu, opr. št. VL 43432/2015, VL 19858/2016 in VL 39872/2017 z dne 10.05.2017

Obrazložitev:

Danijel Mivšek je fizična oseba, ki nima dejavnosti, zaradi česar ne more biti dolžnik na podlagi zakona. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 655/2014 z dne 15. maja 2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave v civilnih in gospodarskih zadevah, ki nima materialnopravne podlage v PDEU, določa, da je terjatev do gospodarske družbe, ki je nastala iz dolžniško-upniškega razmerja, lahko samo predmet stečaja na podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/2007), kar pomeni odprtje posebnega stečajnega računa družbe, s katerim upravlja stečajni upravitelj za naprej, kar pomeni, da je tovrstno izvrševanje na nepremičnine fizične osebe v izvršilnem postopku za nazaj v nasprotju z Uredbo Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. maja 2000 v zvezi s postopki v primeru insolventnosti, popolnoma nezakonito.

Na podlagi določbe 1. člena Zakona o prekinitvi postopkov prot družbenikom izbrisanih družb – ZPPDID (Uradni list RS, št. 30 z dne 26.04.2018, ki je začel veljati 27.04.2018) v zvezi s prekinitvijo sodnih postopkov proti družbenikom izbrisanih družb, se vsi pravdni, upravni in izvršilni postopki, začeti na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99 in 93/02 – odl. US, 50/02 – sklep US, 93/02 – odl. US, 117/06 – ZDDPO-2, 31/07, 33/07 – ZSReg-B, 38/07 – sklep US in 126/07 – ZFPPIPP) in Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11), v katerih upniki ali upnice izbrisane družbe uveljavljajo terjatve zoper družbenike ali družbenice take družbe ali njihove pravne naslednike ali naslednice, ki na dan uveljavitve tega zakona še niso končani, se z dnem uveljavitve tega zakona prekinejo. Sodišče ali drugi organ, ki vodi postopke iz prejšnjega odstavka, izda po uradni dolžnosti v 30 dneh od uveljavitve tega zakona sklep o prekinitvi postopkov v skladu s tem členom. Sklep o prekinitvi postopkov se vroči strankam v postopku.

Glede na to, da gre v izpodbijani zadevi za upnika samostojnega podjetnika Modijan, Danijel Mivšek s.p., ki je bil dne 18.08.2011 izbrisan, navedeno pomeni, da bi morali biti izpodbijani izvršilni postopki ustavljeni po uradni dolžnosti najpozneje 27.5.2018, zaradi česar so izpodbijani izvršilni naslovi opr. št. VL 43432/2015, VL 19858/2016 in VL 39872/2017 z dne 10.05.2017, ki bi moral biti ustavljeni po uradni dolžnosti, zastarali!

Glede na navedeno vlagatelj ugovora zahteva, da pristojno sodišče izpodbijane izvršilne naslove, ki jih vodi pod opr. št. VL 43432/2015, VL 19858/2016 in VL 39872/2017 z dne 10.05.2017, ki bi morali biti ustavljeni po uradni dolžnosti najpozneje 27.5.2018, nemudoma ustavi s sklepom in me o ustavitvi postopkov obvesti pisno!

Cetore, 11.05.2018 Danijel Mivšek

Poslano v vednost:
– Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, Dunajska 58, 1000 Ljubljana in
– Franko Slavec, izvršitelj, ki misli, da ima koncesijo