Tožbe zoper pravne akte EU in zahteva za plačilo odškodnine

posted in: Novice | 0

Tehnokrat d.o.o.
Polanškova 23
1231 Ljubljana

SODIŠČE EVROPSKE UNIJE
L-2925 LUXEMBOURG

Vlož. št. 2018/

Zadeva: Tožba zoper pravne akte EU na podlagi člena 19 PDEU

Gospodje,

V ustavni demokraciji in pravni državi je oblast po naravi stvari razdeljena na zakonodajno, izvršno in sodno, zato je najmanj, kar smo pričakovali z vstopom v EU, da se bo ta delitev, ki pomeni delitev moči, samo še okrepila. Žal se to ni zgodilo. Nasprotno, glede na to, da pravne akte piše in razlaga prav tisti organ, ki naj bi ga omejevali, je zmeda in anarhija njena nujna posledica. Njeni razlagalci se držijo Sokratovega stališča, da je za to, da bi se obdržali, potrebna sveta laž, s katero vodilni ljudje v organih EU, ki jih nihče ne nadzoruje, kot angleški spin doctors vrtite nas državljane in manipulirate z nami. S konceptom delitve oblasti, ki je bil vsebovan v Magni Carti, si je angleško plemstvo že pred več kot 800 leti zagotovilo, da bo davke predpisovala samo zakonodajna oblast z zakonom, ki je splošen pravni akt, ki velja tudi za nas, ki smo nižji sloj, kar pomeni, da predpisovanje davkov s sklepi o izvršbi, odločbami in seznami izvršilnih naslovov, ki niso niti akt, kaj šele konkreten, s strani Finančne uprave, zoper katere ni mogoče uspeti s pritožbo, o kateri odloča njej nadrejeno ministrstvo, ki jih na njen predlog izvršuje sodna oblast, nujno vodi v anarhijo.

Pogodba ni samo papir. Pogodba mora biti glavna os vsega, ki preprečuje državljansko vojno. Ker so v vsako družbo vgrajeni konfliktni interesi različnih slojev, je za vsako normalno družbo naravno, da mora iskati ravnotežje in kompromis, ki bo omogočil koeksistenco vseh slojev, tako vas zlatih kot nas železnih, zato absolutna prevlada »zlatih« odvetnikov, izterjevalcev, rubežnikov, posojevalcev denarja tipa HETA, odkupovalcev terjatev tipa DUTB in sodnikov, ki ne razumejo, da niso prodajalci in da s sprejemanjem kupnin, ki jih določijo sami, na račun sodišča pošastno perejo umazan denar zvodnikov, oderuhov in mafijcev, ki ga vplačujejo direktorji igralnic, ne zagotavlja več trajnosti družbene ureditve, imenovane EU in da je Brexit njena pričakovana posledica, le da mi nimamo te sreče, da bi imeli dovolj pametne voditelje, ki bi se upali upreti in poskrbeti za svoj narod, dokler še obstaja.

Rezultat pogajanj, ki se je odrazil v Pogodbi, bi se moral odraziti tudi v njenem nadaljevanju. Vi pa ste s stalnimi spremembami pogodbe, ki se je ne da spreminjati tako kot zakon, zato ima ameriška Ustava amandmaje, popolnoma izničili pogodbeno pravo in nas, ki nimamo državne tradicije, lastne narodne zgodovinskosti in pravne kulture, popolnoma prepustili na milost in nemilost ponorelim sodnikom in državnim uradnikom, ki ne razumejo, za kaj gre in še vedno mislijo, da so poosebljena oblast. Prilagam sklep finančnega izterjevalca Milana Hamerja , ki ne razume, da je zastaranje, ki je osnovna pravica vsakega dolžnika, določeno s pogodbo in velja samo za njene podpisnike, zato je sklicevanje državnega uradnika, ki izvršuje sklep o izvršbi, ki nima zastaranja, na določbo 344. člena Obligacijskega zakonika – OZ v zvezi z zastaranjem stranskih terjatev, ki bi, če bi bile, pa jih ni, zastarale v enakem roku kot glavna terjatev, ki je prav tako ni, kar pomeni, da nekaj, česar ni, ne more zastarati!

Upnik je izključna posledica dolžniško-upniškega razmerja, ki je prostovoljno in smiselno (18. člen OZ) in predstavlja pravno varnost državljana, da ne more postati dolžnik na podlagi »presenečenja« s strani upnika! Glede na to, da pravo izvira iz dejstev, bi vam moralo biti jasno, da nekdo, ki nima poslovne sposobnosti, ne more biti dolžnik, zaradi česar odvzem poslovne sposobnosti, ki se je v ZDA nazadnje zgodila pred 100 leti, ki mi ni bila dana, zato mi je na podlagi zakona ni mogoče odvzeti, s sklepom sodišča na predlog predsednika Okrožnega sodišča in določitev skrbnika, Centra za socialno delo Ljubljana-Bežigrad , pomeni, da je s skrbništvom postal dolžnikov dolžnik in bi kvečjemu moral v mojem imenu poravnati dolgove, ki so nastali v postopkih, v katerih me je zastopal, zato, da je Okrajno sodišče v Murski Soboti na predlog Okrajnega sodišča v Ljutomeru zaradi denarne kazni 1.600 EUR, ki nima podlage v zakonu, ki je 14.04.2016 zastarala, in ni prihodek sodišča, za 50.000 EUR prodalo moje lastniško stanovanje , vredno 100.000 EUR, znanemu kupcu, družbi Šumer, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o., ki ima skoraj 10 milijonov EUR javnih plačil , od tega skoraj 7 milijonov EUR s strani slovenskih sodišč, ki niso plačniki na podlagi zakona, in določilo izvršitelja, ki nima na podlagi zakona nobenega javnega pooblastila, da izprazni moje stanovanje in me postavi na cesto , ob dejstvu, da se vi pogovarjate o 8 milijardah EUR denarne pomoči Turčiji zaradi migrantov, za kar nimate pooblastila na podlagi Pogodbe in pomeni, da gre za pranje denarja!

Dolžniško-upniško razmerje, ki je prostovoljno in ni predmet prisile, ima podlago v pogodbi iz naslova poslovanja, ki ima podlago v zakonu, kar pomeni, da fizična oseba, ki ne posluje, ne more biti dolžnik. Da je temu tako, dokazuje priloženo obvestilo o izpraznitvi in izročitvi nepremičnine v izvršilnem postopku, ki ga vodi Okrajno sodišče v Ljubljani pod opr. št. I 1518/2018 glede strank: upnik: Šumer d.o.o., Cesta v Celje 2, 3202 Ljubečna, dolžnik: Pavla Murekar, Polanškova ulica 23, 1231 Ljubljana-Črnuče, , iz katerega izhaja, da niti vam, kaj šele sodnikom, ni jasno, da je identifikacijska številka osebni podatek, ki ni javen in pomeni, da pravdne stranke, ki nimajo sklenjene pogodbe, ki je predmet tožbe, ne morejo biti identificirane! Kar glede na to, da sodišče, ki ne posluje, ne more biti upnik na podlagi zakona, in da fizična oseba ne more biti dolžnik in da vi ne morete nikogar izseliti iz razloga, ker nimate dostopa do osebnih podatkov, ki so predmet pogodbe, ki v izpodbijanem primeru ni bila sklenjena z nobenim od upnikov, ki jih je določilo sodišče s sklepom, ki ni podlaga za določanje upnika na podlagi zakona, kar pomeni, da je tako določen upnik nezakonit!

Ob čemer je treba razumeti, da Pogodba ni abstrakcija in jo je potrebno vzeti zares, ker brez vzpostavitvenih pravil, ki jih prinaša, Evropska unija ne more obstajati, moramo tudi razumeti, da ne more skrbeti sama zase in za svoje udejanjanje in da mora njeno razlago udejanjati določen organ, v tem primeru ste to vi, upoštevati pa jo morajo tudi vsi nosilci politične in dejanske oblasti v Evropski uniji na način, da so odškodninsko odgovorni za pravne akte, ki so jih sprejeli.

Republika Slovenija, ki je pojem, ustanovljen za pranje denarja, je prejemnik 5,7 milijarde EUR javnih plačil in plačnik neverjetnih 16,7 milijarde EUR, je s strani Okrožnega sodišča v Celju, pod katero spada tudi naslovno sodišče, prejela 5.292.819,45 EUR za sodne in materialne stroške, nima stroškov, kar pomeni, da gre za pranje denarja! Prilagam stečajni postopek invalidskega podjetja KLI Logatec d.o.o. – v stečaju za primer, kako DUTB d.d. opere 2,2 milijon a EUR tako, da pred začetkom stečajnega postopka več kot 100 nepremičnin gospodarske družbe v stečaju, ki bi morale biti predmet stečajne mase, vrednih 2,2 milijona EUR, prenese na družbo za upravljanje FACTOR-IN d.o.o. , ki ni dejavnost na podlagi zakona zato, da niso predmet stečajne mase, zaradi česar upnik, gospodarska družba Merkur d.d. oziroma upnikov upnik ni bil poplačan , po končanju stečajnega postopka pa jih kljub temu, da nikoli ni bila lastnica, za 2 milijona EUR proda družbi za posredovanje v prometu z nepremičninami SVET RE d.o.o., ustanovitelj PETEK VLADO , ki jih domnevno plača s kupnino v višini 3 milijone EUR, ki jo prejme od »švicarske« družbe za medicinske opornice Lonstroff d.o.o., ki je ustanovila samo sebe, zastopajo pa jo direktorji RUCKSTUHL REGULA ELVIRA, TANAKA YOSHIMICHI, MASUDA URARA, BAHNMÜLLER URS IN WEBER PETER, z ustanovnim kapitalom 7.500 EUR, ki je bila ustanovljena v ta namen na dan končanja stečajnega postopka, in se Republika Slovenija, ki ima za 1,5 milijona EUR terjatev, ne poplača, vse s prenosi nepremičnin po uradni dolžnosti brez plačila davka, ki je bil posebej za potrebe prometa uzakonjen na 2%, ki jih bomo v primeru, da boste izpodbijan postopek, ki nima podlage v zakonu, nadaljevali s prodajo mojih nepremičnin, vtoževal pred Evropskim sodiščem zaradi pranja denarja skupaj z zahtevo za plačilo odškodnine v višini 100-kratnika domnevne terjatve, ki ni prihodek upnika!

Ljubljana, 26.06.2018                                                                                                                       Tehnokrat d.o.o.

Poslano v vednost:
– Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana