Tožba zaradi pranja denarja Sberbanke, prej Volksbank d.d.

posted in: Novice | 0

SODIŠČE EVROPSKE UNIJE
L-2925 LUXEMBOURG

Vlož. št. 2017/

Vlagatelj: Tehnokrat d.o.o., Polanškova 23, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa odgovorna oseba Pavla Murekar

TOŽBA
zoper Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne
26. oktobra 2005, ki nima podlage v PDEU

in

Direktivo Komisije 2006/70/ES z dne 1. avgusta 2006 o izvedbenih
ukrepih za njeno uporabo, ki se ne uporablja

in

zahteva za plačilo odškodnine Perko Pavlu in Perko Janki zaradi
prodaje nepremičnine v višini 1 milijona EUR

vlagatelj

1 x

listine

1 Gospodarska družba BIG-FIS d.o.o., Cesta v Kleče 12, 1117 Ljubljana, je dne 02.08.1996 z Ljudsko banko – Volksbank d.d., Miklošičeva 30, 1000 Ljubljana, sedaj Sberbank banka d.d. , ki ima za skoraj 1,3 milijarde javnih plačil in posluje z državnimi organi, ki niso plačniki na podlagi zakona, ustanoviteljev, fizičnih, pravnih in navideznih oseb, ki ne morejo biti ustanovitelji na podlagi zakona, med njimi tudi Republika Slovenija, zaradi česar je obvladovala sodišča, sklenila kreditno pogodbo o kratkoročnem revolving kreditu, ki nima materialnopravne podlage v zakonu, v višini 25.000.000,00 SIT (sedaj 104.323,15 EUR) .

2 Okrajno sodišče v Ljubljani je na tožbo upnice Volksbank – Ljudska banka d.d., Miklošičeva 30, 1000 Ljubljana, sedaj Sberbank d.d., zoper Tušek Damirja, Adamičeva 20, 1117 Ljubljana, dediča pokojne Tušek Lidije, zaradi plačila 35.079.670,10 SIT (sedaj 146.384,87 EUR) s pp dne 18.03.1999, torej že pred skoraj 20 leti razsodilo , da je toženec Tušek Damir dolžen tožnici Volksbank-Ljudska banka d.d. Ljubljana, sedaj Sberbank d.d., plačati znesek 35.079.670,10 SIT (sedaj 146.384,87 EUR) z obrestmi, kot jih določa sklep tožnice, od zneska 25.009.000,00 SIT (sedaj 104.360,71 EUR) za čas od 17.6.1998 do plačila, od zneska 10.070.670,10 SIT (sedaj 42.024,16 EUR) pa za čas od 19.8.1998 do plačila, ter ji povrniti 860.602,00 SIT (sedaj 3.591,23 EUR) njenih pravnih stroškov z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 18.3.1999 do plačila, vse v 15 dneh, da ne bo izvršbe. Višji obrestni zahtevek se zavrne.

3 Volksbank – Ljudska banka d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana, sedaj Sberbank d.d., ki ne more biti stečajna upnica na podlagi zakona, je po odvetnici Ireni Kočevar, ki ni zakoniti zastopnik banke, dne 27.09.1999 v stečajno maso dolžnika BIG FIS d.o.o., Ljubljana, Vrh pri Višnji Gori 6, Višnja Gora, zoper katerega se vodi stečajni postopek pod opr. št. 62-63/99 z dne 06.08.1999, prijavila terjatve po kreditni pogodbi št. 08-2/93 za dodelitev kratkoročnega kredita v višini 2.500.000,00 SIT (sedaj 10.432,31 EUR) s pogodbeno obrestno mero R+20%. Neodplačani del kredita na dan uvedbe stečaja znaša 8.377.954,90 SIT (sedaj 34.960,59 EUR), kar je še vedno 5-krat manj, kot je ugotovilo Okrajno sodišče v Ljubljani na podlagi tožbe. Skladno z navedenim je Volksbank – Ljudska banka d.d., sedaj Sberbank d.d., v stečajno maso stečajnega dolžnika BIG-FIS d.o.o. Ljubljana, prijavila terjatev v znesku 12.188.058,70 SIT (sedaj 50.859,87 EUR) z nadaljnjimi zamudnimi obrestmi v višini TOM od 24.7.1999, zaradi česar bi moral biti izpodbijan izvršilni postopek ustavljen po uradni dolžnosti, hipoteka pa izbrisana (132. člen ZFPPIPP).

4 Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128a, Ljubljana, je s Tušek Damirjem, Adamičeva cesta 20, Ljubljana, in Potočnik Eldo Marijo, Adamičeva cesta 20, Ljubljana, kupcem nepremičnine z ID znakom 1738-3142-27, ki je bila predmet dedovanja, sklenila izvensodno poravnavo , s katero so se dogovorili, da bo Tušek Damir za dokončno poravnavo obveznosti do Sberbank banke d.d., ki izhajajo iz sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. II P 696/98, in znašajo 35.079.670,10 SIT (sedaj 146.384,87 EUR) z obrestmi, od zneska 25.009.000,00 SIT (sedaj 104.360,71 EUR) za čas od 17.6.1998 do plačila, od zneska 10.070.670,10 SIT (sedaj 42.024,16 EUR) pa za čas od 19.8.1998 do plačila, ter ji povrniti 860.602,00 SIT (sedaj 3.591,23 EUR) njenih pravnih stroškov z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 18.3.1999 do plačila, plačal znesek 38.000,00 EUR na transakcijski račun banke št. SI56 0100 0000 3029 005, odprti pri Banki Slovenije. Sberbank d.d. pa izrecno izjavlja, da se v primeru pravočasnega plačila (tj. do 7.2.2014) šteje, da so s plačilom zneska 38.000,00 EUR v celoti poravnane vse obveznosti Tušek Damirja in Marije Elde Potočnik do Sberbank banke d.d., ki izhajajo iz sodbe II P 696/98 z dne 18.03.1999.
5 Namesto, da bi izpodbijan izvršilni postopek zaradi terjatve, ki je predmet stečajne mase stečajev dveh gospodarskih družbi, BIG-FIS d.o.o. – v stečaju, opr. št. St 38/1999 z dne 25.9.2001 in družbe P.K.G. d.o.o. – v stečaju, opr. št. St 64/2006 z dne 7.3.2006, ustavilo, je Okrajno sodišče v Ljubljani dne 29.03.2010 potem, ko predlog za zaznambo hipoteke odvetnika Hartman Zorana iz Ljubljane v korist Frančiške Erzar z dne 14.1.2009 ni uspel, dne 27.01.2010 za 14 (štirinajst) let nazaj zaznamovalo izvršbo na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 14.02.2005, opr. št. In 1998/00540, ki ni hipoteka, zaradi česar ni podlaga za prodajo nepremičnine na »javni« dražbi sodišča, da se pri zaznambi uvedbe dražbenega postopka pod Dn. št. 15844/1998 po sklepu o izvršbi tega sodišča z dne 22.11.1999, opr. št. In 540/98, zaradi poplačila izvršljive terjatve upnika Volksbank – Ljudska banka d.d., Ljubljana, v znesku 35.079.670,10 SIT (sedaj 146.384,87 EUR) s pp, ki je bila poravnana, po sporazumu in sklepu naslovnega sodišča, ki ni pristojno za njegovo izdajo na podlagi zakona, opr. št. II R 1140/96 z dne 12.08.1996, z vrstnim redom vknjižene zastavne pravice za to terjatev pod zap. št. 1 vknjiži novo upnico Frančiško Erzar, Vopovlje 31, Cerklje na Gorenjskem, ki je fizična oseba, ki ne more biti upnik na podlagi zakona, kar vse pomeni, da gre za kaznivo dejanje zlorabe položaja s strani Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki je zaznambo izvršilo.

6 Kot izhaja iz Pogodbe o odstopu terjatve , ki nima materialnopravne podlage v zakonu, zaradi česar je nezakonita, sklenjene med Volksbank – Ljudska banka d.d., sedaj Sberbank d.d., in Brinšek Brankom, ki je fizična oseba, ki ne more biti prevzemnik kreditne pogodbe na podlagi zakona, je Volksbank – Ljudska banka d.d. 6 (šest) let po vložitvi tožbe za poplačilo sklenila Pogodbo o pristopu k dolgu s podjetjem P.K.G. d.o.o. – v stečaju, ki je bil končan brez razdelitve upnikom, kar pomeni, da terjatev ne obstaja, za ceno v višini 40.000.000,00 SIT (sedaj 166.917,04 EUR), ki je obdavčljiva z DDV in davkom na dobiček!

7 Branko Brinšek, ki ni prevzemnik terjatve na podlagi zakona, je domnevno prevzeto terjatev odstopnika, Volksbank – Ljudska banka d.d., sedaj Sberbank d.d., v višini 57.534.087,53 SIT (sedaj 240.085,49 EUR), ki je obdavčljiva, »odstopil« Frančiški Erzar , ki je fizična oseba, ki ne posluje, zaradi česar je na podlagi zakona ne more prevzeti, za ceno v višini 60.000.000,00 SIT (sedaj 250.375,56 EUR), ki si jih je Frančiška Erzar sposodila od Brodar Srečka na podlagi posojilne pogodbe z dne 29.12.2004 , s katero se je zavezala, da jih bo vrnila v roku 5 dni po prejemu sredstev v izvršilnem postopku In 540/1998 pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani zoper oškodovanca, ki nista dolžnika na podlagi zakona, vključno z dobičkom, ki bo dosežen v izvršilnem postopku In 540/1998, in sicer v višini 50% od razlike med sredstvi iz naslova prodaje nepremičnine in danim posojilom.

8 Sodnica Okrajnega sodišča v Ljubljani Nataša Štefanec Pančur je zato dne 11.02.2010 izdala prvo odredbo o prodaji na 1. javni dražbi upnika Erzar Frančiške, Vopovlje 31, Cerklje, ki je fizična oseba, ki ne more biti hipotekarni upnik na podlagi zakona, zaradi izterjave 146.384,87 EUR, ki je bila ugotovljena s sodbo Okrožnega sodišča v (Ljubljani, opr. št. II P 696/98 z dne 18.03.1999 in je bila poravnana v celoti v korist Sberbank d.d., ki je po osmih letih vnetega prodajanja uspela nepremičnino oškodovancev, ki nista dolžnika na podlagi zakona, na 10 zaporedni dražbi prodati domnevnemu kupcu, sodni delavki Poloni Omahen, ki je za nepremičnino, vredno 560.000 EUR, ponudila 229.200,00 EUR , največ med dogovorjenimi ponudniki, med katerimi je tudi družba e-Solventa d.o.o. Branka Brinška, ki so prejemniki javnih plačil s strani sodišča v višini od 5 milijonov EUR do 15 milijonov EUR in več (v prilogi).
9 Okrajno sodišče v Ljubljani ni dobrotnik! Zakon o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s pristojnostjo in sestavo sodišča določa, da sodišče takoj po prejemu tožbe po uradni dolžnosti presodi, ali je pristojno in v kakšni sestavi je pristojno. Pristojnost se presodi na podlagi navedb v tožbi in na podlagi dejstev, ki so sodišču znana (17. člen ZPP), kar vse pomeni, da je izpodbijan sklep okrajne sodnice Nataše Štefanec Pančur o domiku nepremičnine kupcu Poloni Omahen v izvršilni zadevi Frančiške Erzar, ki ne more biti upnica zaradi terjatve 146.384,87 EUR, ki je bila ugotovljena s sodbo z dne 18.3.1999 in je v celoti poravnana v korist Sberbank d.d., na podlagi katere bi sodnica moralo presoditi, da ni pristojna za odločanje in jo zavreči, v celoti nepravilen in nezakonit.

10 Na podlagi določbe 274. člen Zakona o pravdnem postopku – ZPP predsednik senata po predhodnem preizkusu tožbe izda sklep, s katerim se tožba zavrže, če ugotovi, da odločanje o tožbenem zahtevku ne spada v sodno pristojnost (18. člen), da je bila tožba vložena prepozno, če je s posebnimi predpisi določen rok za tožbo, da o tožbenem zahtevku že teče pravda, da je stvar pravnomočno razsojena, da je bila o spornem predmetu sklenjena sodna poravnava ali da ni podana pravna korist tožeče stranke za vložitev tožbe, kar pomeni, da bi morala biti izpodbijana terjatev, ki ne spada v sodno pristojnost, o kateri je že bilo pravnomočno odločeno s sodbo z dne 18.3.1999, ki je zastarala, o kateri je bila sklenjena sodna poravnava, kar vse pomeni, da ni podana pravna korist domnevne upnice, ki ni upnica na podlagi zakona, za vložitev predloga za izvršbo, zavržena s sklepom, zaradi česar gre v izpodbijanem primeru za pranje denarja s strani sodišča v korist Sberbank d.d.

11 Na podlagi 153. člena Stvarnopravnega zakonika – SPZ lahko (hipotekarni) upnik v primeru, če dolžnik ne plača terjatve, s tožbo zahteva, da se zastavljena nepremičnina proda, kar pomeni, da je izpodbijana izvršba s prodajo nepremičnine dolžnikov, ki niso dolžniki na podlagi zakona, ki je že bila izvršena v korist Sberbank d.d., v korist Frančiške Erzar, ki ne izkazuje pravne koristi za vložitev predloga, v celoti nepravilna in nezakonita in predstavlja pranje denarja s strani Okrajnega sodišča v Ljubljani v korist fizične osebe!

12 Na podlagi zgoraj citirane določbe 153. člena SPZ je tožeča stranka Frančiška Erzar, ki bi morala vložiti tožbo, da se nepremičnina, ki ni bila zastavljena, lahko proda in zanjo plačati sodno takso za tožbo za terjatev v višini 146.384,87 EUR, ki si jih je omislila, v višini 6.100,00 EUR, kar je 6x več, kot je znašala taksa za dolžnika, ki ne moreta vložiti tožbe, zaradi česar ne moreta biti zavezanca za plačilo, kar vse pomeni, da gre v primeru izpodbijane odredbe o prodaji nepremičnine na predlog Frančiške Erzar, ki ne more biti hipotekarni upnik na podlagi zakona, ki ni vložila tožbe, da se nepremičnina proda, za pranje denarja s strani sodišča, ki je Frančiški Erzar zagotovilo prihodek iz naslova prodaje nepremičnine dolžnikov, ki niso dolžniki na podlagi zakona, brez kakršne koli zakonske podlage!

13 Sodišče je državni organ, ki ne posluje in nima prihodkov, ki so lahko samo posledica poslovanja in so obdavčljivi, kar pomeni, da gre v primeru izpodbijane izvršbe s prodajo nepremičnine s strani Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki ni prodajalec na podlagi zakona, v korist Frančiške Erzar, ki je fizična oseba, ki ne more biti upnik za 146.384,87 EUR, ki so bili ugotovljeni s sodbo, ki je bila izvršena, za prenos premoženja oz. skrivanje in prikrivanje prave narave, izvora, nahajanja, gibanja, razpolaganja, lastništva ali pravic v zvezi s premoženjem, ki izvira iz kaznivega dejanja zlorabe položaja oziroma za pranje denarja, ki je predmet sankcioniranja in odškodnine v višini 1 milijona EUR!
14 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma in Direktiva Komisije 2006/70/ES z dne 1. avgusta 2006 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta

15 Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti in še zlasti prvega in tretjega stavka drugega odstavka člena 47(2), ki jih člen 47 nima, in člena 95 Pogodbe v zvezi z uporabo stopenj, ni materialnopravna podlaga za izdajo izpodbijane Direktive o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranja terorizma, ki niso predmet urejanja iz naslova pristojnosti Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi česar je izpodbijana Direktiva, ki nima materialnopravne podlage v Pogodbi o delovanju Evropske unije, milo rečeno v celoti nepravilna in nezakonita in bi jo moralo naslovno sodišče odpraviti in razveljaviti po uradni dolžnosti.

16 Identiteta stranke ni predmet ugotavljanja, zaradi česar je izpodbijana direktiva, ki ni predmet urejanja s strani izdajateljev, v celoti nepravilna in nezakonita! Če ste imeli v mislih ustanovitelja, je določen z zakonom in ga ni mogoče spremeniti brez sodne odločbe, gre v primeru Okrajnega (priloga 3) oziroma Okrožnega sodišča v Ljubljani (priloga 4) ni mogoče preverjati, ker ga nima. Če pa ste imeli v mislih zastopnika, je razviden iz registra. V primeru Okrajnega sodišča v Ljubljani ni naveden, v primeru Okrožnega sodišča v Ljubljani pa je to Žibert Marjetica, predsednik sodišča, ki ni predmet preverjanja! Sodišče je državni organ, ki ne posluje, kar pomeni, da sta dodeljeni matična oz. davčna številka nezakoniti. Sodišče ne posluje, zaradi česar ne bi smelo imeti odprtega TR, zaradi česar so v registraciji (priloga 4) navedeni transakcijski računu pri Uradu za javna plačila oz. NLB d.d., ki nimajo podlage v zakonu, nezakoniti.

17 Tovrstno preverjanje lastništva pravnih oseb in politične izpostavljenosti državljanov, ki ga plačujete iz proračunskega denarja, nima nikakršnega pravnega učinka! Nasprotno, država in institucije, ki jih poskušate izvzeti iz Direktive, perejo denar z zlorabo položaja v postopkih, ki jih vodijo in sebi ali drugim osebam pridobivajo premoženjsko in nepremoženjsko korist s preprodajo premičnin, nepremičnin, opredmetenih in neopredmetenih, pravnih in drugih listin v vseh mogočih oblikah na način, da dejanske lastnike preprosto zbrišejo iz evidence. Glede na to, da imajo(te) javna naročila, navedeno pomeni, da so (ste) lahko na podlagi zakona samo dolžniki, ne morete pa biti upniki, zaradi česar je tovrstno prisilno izvrševanje na premoženje domnevne dolžnice, ki ni dolžnica na podlagi zakona, s strani sodišča, ki ni pristojno za izvršbo na podlagi zakona, v korist Zavarovalnice Sava d.d., ki ne more biti upnik, ki nima na podlagi zakona nobenih javnih pooblastil razen, da obvladuje sodišče, s katerim posluje, zato tudi lahko kadarkoli naroči, da mora njen predlog izvršiti, v nasprotju z namenom, za katerega je bila sprejeta Pogodba in zato popolnoma nezakonito!

18 Vsaka institucija deluje v mejah pristojnosti, ki so ji dodeljene s Pogodbama, in v skladu s postopki, pogoji in cilji, ki jih določata Pogodbi (2. odstavek člena 13 PDEU), kar pomeni, da je izpodbijana Direktiva, ki ni s področja Evropskega parlamenta niti Sveta, ki sta jo izdala, in Direktiva Komisije za njeno uporabo, ki se ne uporablja, v celoti nepravilna in nezakonita.

19 Preverjanje identitete in politične pristojnosti ni predmet urejanja z zakonom, kar pomeni, da je implementacija izpodbijanih direktiv v Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma, ki nima podlage v Ustavi RS, neustaven. Direktive Evropskega parlamenta in Sveta, ki so predmet implementacije v zakon, so zavezujoče izključno za države članice, ki so zavezanci na podlagi zakona, kar pomeni, da je izpodbijana direktiva, ki se nanaša na zavezance, ki niso predmet urejanja, nezakonita.

20 Pranje denarja ni predmet urejanja z zakonom, zato izpodbijane direktive ni mogoče uporabiti. V naravi vsake pravne norme je, da je kršena. Če ni verjetnosti, da bi bila norma kršena, potem taka norma ni potrebna, kar je tudi odlično merilo za razlikovanje med pravnimi normami in med t.i. tehničnimi pravili, katerih namen ni reagirati na kršenje, marveč zgolj usklajevati obnašanje ljudi. Kršenje norme torej ne more biti razlog za dvom o njeni veljavnosti, ampak je, nasprotno, pogoj za njeno smiselnost (Boštjan M. Zupančič, Pravo in prav, Eseji o pravni državi, Ljubljana 1990, II. str. 22, 23)
Glede na vse zgoraj navedeno so določbe v zvezi s sankcioniranjem zavezancev, ki niso zavezanci na podlagi zakona, na način, da lahko v primeru, če se mu oseba ne podredi in ne pride na preverjanje, izreče denarno kazen, popolnoma nesmiselne.

21 Sberbank d.d. je s strani Okrajnega sodišča v Ljubljani prejela skoraj milijonov EUR , od tega dne 27.2.2018 151.930,33 EUR, dne 17.3.2018 110.110,51 EUR in dne 10.6.2015 v izvršilni zadevi izpred 10 let VL 125561/2009 za družbo POTEP d.o.o. , takratnega družbenika Cajlinger Simona, ki je imel na poslovnem deležu 8.763,00 EUR zaznamovanih vsaj 20 izvršb, ki jo je pozneje kupila Petrak Božena, Ribarska 4, 11275 Boljevci, Srbija, znesek 544.547,89 EUR, ki nimajo podlage v zakonu, kar vse pomeni, da gre za pranje denarja! Prilagam stečajni postopek invalidskega podjetja KLI Logatec d.o.o. – v stečaju za primer, kako DUTB d.d. opere 6 milijonov EUR tako, da pred začetkom stečajnega postopka več kot 100 nepremičnin gospodarske družbe v stečaju, ki bi morale biti predmet stečajne mase, vrednih 6 milijonov EUR, prenese na družbo za upravljanje FACTOR-IN d.o.o. , ki ni dejavnost na podlagi zakona zato, da niso predmet stečajne mase, zaradi česar Republika Slovenija ni bila poplačana , po končanju stečajnega postopka pa jih kljub temu, da nikoli ni bila lastnica, polovico proda za 2 milijona EUR družbi za posredovanje v prometu z nepremičninami SVET RE d.o.o., ustanovitelj PETEK VLADO , z 2% DDV in uporabo »mehanizma obrnjene davčne obveznosti«, ker se je 24.12.2017 vpisala od 16.11.2017, kar je po njihovo več kot dve leti in pomeni, da si ga je poračunala, ki jih je domnevno plačala s kupnino v višini nekaj več kot 3 milijone EUR z uporabo »mehanizma obrnjene davčne obveznosti«, ki jih je prejela od »švicarske« družbe za medicinske opornice Lonstroff d.o.o., ki je ustanovila samo sebe, zastopajo pa jo direktorji RUCKSTUHL REGULA ELVIRA, TANAKA YOSHIMICHI, MASUDA URARA, BAHNMÜLLER URS IN WEBER PETER, z ustanovnim kapitalom 7.500 EUR, ki je bila ustanovljena v ta namen na dan končanja stečajnega postopka in po nakupu nepremičnin 16.11.2017 osnovni kapital povečala na 1 milijon EUR in postala zavezanec za DDV zato, da si ga je lahko obračunala, zaradi česar Republika Slovenija ne samo, da ni bila poplačana ampak je tudi 2 x ostala brez davka višini več kot 1 milijon EUR, ki niso predmet preverjanja in nikoli niso dolžniki, upniki pa že na podlagi predloga, ki mu na podlagi zakona ni mogoče ugovarjati, ker nima materialnopravne podlage v zakonu, zaradi česar seveda običajni državljani, nimamo nobene možnosti, uspeti!

22 Glede na to, da je Velika Britanija s tisočletnim pravnim redom v celoti odklonila pravni red Evropske unije, to pomeni, da je izpodbijana direktiva, ki nima materialnopravne podlage v Pogodbi, sprejeta v škodo državljanov držav članic, popolnoma nesmiselna, zaradi česar sta Evropski parlament in Svet odškodninsko odgovorna za njen sprejem.

23 Glede na zgoraj navedeno oškodovana Perko Pavel in Perko Janka zahtevata, da jima Evropski parlament in Svet nerazdelno plačata odškodnino za povzročeno škodo zaradi protizakonite prodaje nepremičnine v višini 1 milijona EUR s plačilom na TR, ki bo sporočen naknadno.

Ljubljana, 22.04.2018 Tehnokrat d.o.o.

Poslano v vednost:
– Okrajno sodišče v Ljubljani, Miklošičeva 10, 1000 Ljubljana
– Sberbank d.d., Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana