Tožba zaradi nedopustnosti izvršbe in plačila odškodnine

posted in: Novice | 0

OKRAJNO SODIŠČE V LJUTOMERU
Prešernova 18
9240 LJUTOMER

Tožeče stranke: ……………………..

Tožena stranka: HETA Asset Resolution d.o.o., MŠ 583416300, DŠ 77494962,
Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana

T O Ž B A
zaradi nedopustnosti izvršbe in plačila odškodnine

pcto 560.000,00 EUR s pp

2x

listine

I.

Sklep o izvršbi ni izvršilni naslov na podlagi zakona, kar pomeni, da je izpodbijana izvršba na podlagi izvršilnega naslova, ki nima materialnopravne podlage v zakonu, nezakonita! Sklep o izvršbi zaradi izterjave 511.291,88 EUR, ki nima roka, ne more biti predmet izvršbe naslovnega sodišča I 15/2018 z dne 31.01.2018, ni pravnomočen in ni izvršljiv! Izvršljivost pravnega akta določa zakon! Glede na to, da zakon ne določa izvršljivosti sklepa, navedeno pomeni, da sklep, ki je predmet izvrševanja, ni izvršljiv, zaradi česar bi naslovno sodišče moralo ugotoviti, da izvršba, ki ni končana, ni dopustna (59. in 60. člen) in izvršbo ustaviti s sklepom, sklep o izvršbi pa razveljaviti (58. člen ZIZ).

II.

V izpodbijanem primeru gre za Pogodbo o kreditnem poslu s tujino, povezanim z odstopom kreditne terjatve v izterjavo ob hkratni zastavitvi nepremičnine, ki sta jo sklenili Kärntner Landes- unf Hypotekenbank AG 9020 Klagenfurt, Domgasse 5, ki jo zastopata direktor upravnega odbora g. dr. Wolfgang Kulterer in prokurist g. mag. Günter Streidinger, gospoda, ki sta oba obdolžena številnih kaznivih dejanj pranja denarja, ki jih vodi avstrijsko tožilstvo, in Xxxxxxxxxxx, proizvodnja in storitveno podjetje d.o.o., ki je bilo 02.02.2005 izbrisano iz sodnega registra, kar pomeni, da ne obstaja in je postopek, ki bi moral biti ustavljen s strani sodišča po uradni dolžnosti najpozneje 27.05.2018, 28.05.2018 zastaral (1. člen ZPPZDID). G. Kulterer naj bi 7. februarja 2005 pri Hypo Lihtenštajn v Shaanu dvignil 3.034.116,68 evrov v gotovini, za katerimi se je izgubila vsaka sled. Potrdilo o dvigu denarja na bi bil podpisal g. Streidinger, ki se tega nikakor ne more spomniti, medtem ko je g. dr. Kulterer prejem denarja v kovčku že priznal (Richard Schneider, Kraj zločina: Hypo Alpe Adria, str. 188). Glede na to, da nam so nam iz banke že pred leti zagotovili, da je predmetni kredit odpisan, bomo zadevo v primeru, da boste z izvršbo nadaljevali, predali avstrijskemu tožilstvu!
Domnevna dolžnika po sklepu I 15/2018 nimata obveznosti, kar pomeni, da niso zapadle, zaradi česar je izpodbijan sklep o izvršbi zaradi izterjave 511.291,88 EUR, ki je zastarala pred 15 leti in 10 let prej, preden je bila ustavljena družba HETA Asset Resolution d.o.o., ki ni pravnomočen in ni izvršljiv, nezakonit. Navedeno pomeni, da je sodišče o ugovoru odločalo na podlagi dejstev, ki so bila med strankama sporna, in se ta dejstva nanašajo na samo terjatev, zaradi česar predmetna tožba domnevnih dolžnikov na podlagi nepravnomočnega sklepa, ki je pravočasna, zadrži izvršbo in izpolnitev dolžnikove obveznosti, ki ni predmet izpolnitve (59. člen ZIZ).

III.

Dolžniki v pravdi uveljavljajo vse ugovore zaradi nedopustnosti izvršbe, ki jih je mogoče uveljavljati po tem zakonu in istočasno navajajo vsa dejstva in predlagajo vse dokaze, s katerimi jih utemeljujejo, zato te pravice ne morejo izgubiti! Na podlagi 153. člena SPZ hipotekarni upnik, ki je lahko samo banka, v primeru, če dolžnik kredita ne plača v roku, vloži tožbo, da se nepremičnina lahko proda, kar pomeni, da je izpodbijana izvršba, ki nima materialnopravne podlage v zakonu, nezakonita tudi brez novih dejstev in dokazov, zaradi česar bi moralo sodišče tožbo izvesti prednostno in izpodbijano izvršbo, ki nima podlage v zakonu, razveljaviti (60. člen ZIZ).
IV.

V primeru prodaje terjatev, premičnin in nepremičnin, ki jih ni mogoče niti oceniti, kaj šele »prodati«, s strani sodnika, ki ni prodajalec, gre za kaznivo dejanje goljufije ali tako imenovan rip-deal (oderuška kupčija), ki je kriminološki izraz za različico goljufivega dejanja. Sodnik je s sklepom o izvršbi domnevni upnici, HETA Asset Resolution d.o.o., ki ni upnica na podlagi zakona, zagotovil donosno kupčijo, ki jo izsiljujete s plačilom denarne kazni na račun sodišča, ki ni prejemnik denarnih kazni, v korist upnikov, ki imajo desetine milijonov EUR javnih plačil, ki nimajo podlage v zakonu, kar pomeni, da so nezakonite, ki bodo seveda izginili takoj, ko bo imeli denar v rokah in je več ne bo zanimalo, kako bo domnevni kupec prišel do nepremičnine! Temno polje tega kaznivega dejanja je verjetno precejšnje, saj storilci, običajno vratarji in varnostniki, špekulirajo v provizijah plačila odkrito na črnem denarju žrtev, tako da pogosto celo strežejo po življenju v zameno za plačilo, ker njihove žrtve ne morejo vložiti pritožbe. Evropski parlament in Svet sta družbam z odkupovanjem terjatev, ki ni dejavnost na podlagi zakona, omogočila pravi plenilski pohod po državi. Prenos terjatev iz naslova gospodarskih pogodb je tripartitna pogodba, ki jo sklenejo gospodarske družbe, ki so poslovno povezane. Prilagamo primer knjiženja prenosa terjatve , ki ji manjka glavno, to je knjiženje davka na dodano vrednost! Prenos bančnih kreditov, ki niso terjatve iz naslova gospodarskih pogodb, je prepovedan z zakonom (417. člene OZ), zato je tovrstno odkupovanje kreditov s strani HETA Asset Resolution d.o.o. za neznatno vrednost popolnoma nezakonito. Gre za kredite bank, danih slovenskim gospodarskim družbam, pri katerih so obdavčene samo obresti, ki bi moral biti plačan v Sloveniji. Banke za odprodane terjatve ne plačajo davka na dodano vrednost, HETA Asset Resolution d.o.o., ki ni banka, pa je zavezanec za DDV, predvsem pa je zavezanec v Sloveniji, ki ga po dogovoru z domnevnimi kupci plača stranka, in ga nato Finančna uprava Republike Slovenije izvršuje na premoženje družbenikov, ki kar pomeni, da za »prevzete« terjatve ne plača davka na dodano vrednost. Na tak način bo seveda družba HETA Asset Resolution d.o.o. skupaj s podobnimi družbami, ki jih je vsak dan več, tipa »norveške« B2 d.o.o. in »švedske« DDM Invest VII AG, HETA d.o.o., TCK d.o.o., Ledava investicije d.o.o. in Čehov za področje Ljutomera, katerih delovanje je mogoče samo ob izdatni pomoči sodnikov, za kar nimajo materialnopravne podlage v zakonu, uničila nepremičninski trg v Sloveniji, sama pa se bo »pravočasno« umaknila, razvaline pa prepustila Sloveniji.

V.

Sodišče je državni organ, ki ne posluje in nima prihodkov, ki so lahko samo posledica poslovanja in so obdavčljivi, kar pomeni, da gre v primeru izpodbijane izvršbe s prodajo nepremičnine dolžnikov, ki niso dolžniki domnevnih upnikov, ki ni pravnomočna in je na podlagi zakona ni mogoče izprazniti, s strani Okrajnega sodišča v Ljutomeru, ki ni prodajalec na podlagi zakona, v korist HETA Asset Resolution, družbe za financiranje d.o.o., ki ni dejavnost, zaradi česar ne more biti upnik za 511.291,88 EUR, ki niso bili ugotovljeni s tožbo, s plačilom na TR sodišča in vpisom lastninske pravice po uradni dolžnosti za prenos premoženja oz. skrivanje in prikrivanje prave narave, izvora, nahajanja, gibanja, razpolaganja, lastništva ali pravic v zvezi s premoženjem, ki izvira iz kaznivega dejanja zlorabe položaja oziroma za pranje denarja, ki bo predmet tožbe pred mednarodnim sodiščem in odškodnine v višini 1 milijona EUR!
Dokaz:
– Sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljutomeru, opr. št. I 26/2018 z dne 31.01.2018
– Pogodbo o kreditnem poslu s tujino, povezanim z odstopom kreditne terjatve v izterjavo ob hkratni zastavitvi nepremičnine z dne 12.03.1996

Tožeče stranke zato naslovnemu sodišču predlagajo, da izda sodbo, da:

1. Izpodbijana izvršba za izpraznitev nepremičnine hipotekarnih dolžnikov, ki sta fizični osebi, zaradi česar na podlagi zakona ne moreta biti hipotekarna dolžnika, je nedopustna.

2. Tožena stranka je dolžna tožečim strankam povrniti povzročeno škodo zaradi nedopustnosti izvršbe v višini 560.000,00 EUR, vse v roku 8 dni od izdaje sodbe na TR tožečih strank, ki bo sporočen naknadno.

XVII.

Tožeči stranki naslovno sodišče naprošata, da odloži plačilo sodne takse do izdaje sodbe iz razloga, ker zaradi izpodbijane izvršbe nimata denarnih sredstev za preživljanje in bi plačilo sodne takse ogrozilo njun obstoj in obstoj njune družin, kar lahko preverite po uradni dolžnosti.

V primeru, da boste poskušali tožbo zavreči zaradi neplačane sodne takse, jo bomo vtoževali pred pristojnim sodiščem v Londonu zaradi pranja denarja s strani sodišča v korist oderuhov in zahtevali plačilo odškodnine v višini 1 milijona EUR, ki vam jo bomo poslali v vednost!

Yyyyyyyyyyyy, 27.09.2018 tožeči stranki