Tožba za odškodnino zaradi prisilne izpraznitve nepremičnine

posted in: Novice | 0

SODIŠČE EVROPSKE UNIJE
L-2925 LUXEMBOURG

Vlož. št. 2017/

Vlagatelj: Tehnokrat d.o.o., Polanškova 23, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa odgovorna oseba Pavla Murekar

TOŽBA
zoper Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne
26. oktobra 2005, ki nima podlage v PDEU

in

Direktivo Komisije 2006/70/ES z dne 1. avgusta 2006 o izvedbenih
ukrepih za njeno uporabo, ki se ne uporablja

in

zahteva za plačilo odškodnine Xxxx Vladislavi zaradi izpraznitve
in izročitve nepremičnine v višini 1 milijona EUR

vlagatelj

1 x

listine

1 Oškodovana Vladislava Xxxx in upnik Slavko Xxxx sta bila ob razvezi solastnika nepremičnine, ki je predmet izročitve in izpraznitve , vsak do 1/2, ki je za potrebe obdavčenja ovrednotena na 52.523,00 EUR in nima tržne vrednosti, v kateri živita vsak v svoji etaži s tem, da sta z oškodovanko v njeni polovici živela še njuna sinova! Namesto, da bi sodnica mag. Romana Rački Strmole razdelila hišo, ki je že razdeljena na dve etaži, je na predlog Xxxx Slavka, ki ne more biti predlagatelj na podlagi zakona, zoper oškodovanko, ki ni nasprotna udeleženka, v nepravdni zadevi, ki nima podlage v veljavnem zakonu; zakon o nepravdnem postopku Socialistične Republike Slovenije ni skladen z Ustavo RS (153. člen Ustave RS), zato je njegova uporaba nezakonita, sklenila , da se nepremičnine parc. 2094/1, 2094/2, 2094/3 in 2094/4, vse v k.o. 1499 Stare Žage, katerih solastnika sta Slavko Xxxx in Vladislava Xxxx, vsak do 1/2, razdružijo tako, da postane Vladislava Xxxx lastnik hiše, parc. št. 2094/1 do celote in se na parceli št. 2094/3 ustanovi služnost v korist Občine Dolenjske Toplice brez nadomestila, Slavko Xxxx pa postane lastnik parcel 2094/2 in 2094/3, vse k.o. 1499, do celote, ki so bile zaznamovane v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti, ki ni dolžnost sodišča, brez plačila davka na dodano vrednost.

2 Upoštevajoč cenilni mnenji izvedenca za stavbna zemljišča Alojza Strmca in izvedenca za kmetijska zemljišča Darka Okleščena, ki ju je imenovala sodnica s sklepom, ki nima podlage v zakonu, kar pomeni, da je nezakonit, ki nimata materialnopravne podlage v zakonu in sta popolnoma izmišljeni, znaša vrednost parcele s hišo 2094/1 98.748,95 EUR, kar je skoraj 2-krat več, kot znaša njena vrednost za potrebe obdavčenja, ki so jo ugotovili javni uslužbenci, ki opravljajo naloge generalnega vrednotenja v javnem interesu, ki imajo najmanj visoko strokovno izobrazbo in znanje o metodah množičnega vrednotenja nepremičnin (16. člen ZMVN) oziroma vse štiri parcele skupaj 118.757,95 EUR. Glede na idealna deleža solastnikov, obeh do 1/2, znaša vrednost njunih idealnih deležev polovico od vrednosti, ki sta jo ugotovila izvedenca oziroma 59.378,975 EUR, kar je toliko, kot znaša vrednost hiše in parcele za potrebe obdavčenja!

3 S prejemom navedenih nepremičnin je predlagatelj domnevno prejel nepremičnini v skupni vrednosti 17.462,00 EUR, oškodovanka pa hišo v vrednosti 101.295,95 EUR, v kateri živi v eni etaži in ki je ni prejela. Razliko do vrednosti njegovega solastninskega deleža v višini 41.916,98 EUR je dolžna povrniti oškodovanka. Da je oškodovanka s povrnitvijo razlike v vrednosti soglašala, saj ji bo pri izplačilu pomagal sin Robi, kar je sam v izpovedi tudi potrdil. Poleg tega je nasprotna udeleženka za pridobitev posojila pripravljena zastaviti svoj delež na nepremičninah, ki so njene do celote, je sodniški cinizem brez primere! Oškodovanka je dolžna predlagatelju navedeni znesek izplačati v roku treh mesecev od pravnomočnosti sklepa, ki nima podlage v zakonu, zaradi česar je brezpredmetna, skupaj z obrestmi, po katerih se obrestujejo bančni depoziti za dobo treh mesecev pri NLB d.d., ki nimajo podlage v zakonu, kar pomeni, da so nezakonite.

4 Pooblaščenec predlagatelja je podal zahtevo za povrnitev stroškov postopka. Zakon o nepravdnem postopku ni veljaven zakon v RS, zaradi česar je izpodbijan sklep, da na podlagi določbe 126. člena Zakona o nepravdnem postopku, ki ni veljavne zakon v RS, skupne stroške trpijo solastniki v sorazmerju z velikostjo svojih solastninskih deležev, kar pomeni, da je glede na solastniški delež stroške postopka za strošek sodnih taks v višini 1.344,00 EUR in stroške izvednin v višini 1.018,67 EUR, ki nimajo podlage v zakonu, skupaj torej 2.362,67 EUR, ki jih je predhodno že plačal predlagatelj, oškodovanka dolžna plačati predlagatelju 1.181,34 EUR, ki ni upravičenec na podlagi zakona, v celoti nepravilno in nezakonito! Sodišče je za navedeno zneska izdalo sklep o izvršbi in ju po uradni dolžnosti zaznamovalo v zemljiški knjigi .

5 Okrajno sodišče v Novem mestu je po sodnici Jerici Gerden izvršilo sklep o izvršbi za poplačilo stroškov nepravdnega postopka Xxxx Slavka, ki nima stroškov na podlagi zakona v višini 1.181,34 EUR in plačilo razlike med vrednostjo prejetih nepremičnin in vrednostjo solastnega deleža v višini 41.947,99 EUR, ki ne more biti hipotekarni upnik na podlagi zakona, in na drugi javni dražbi dne 17.6.2016 nepremičnino oškodovanke, ki ni dolžnica na podlagi zakona, prodalo upniku za kupnino 46.82175 EUR, ki ni bila plačana, ker je bil kupec kot edini upnik, s sklepom z dne 3.10.2016 oproščen plačila kupnine, razen za znesek davka na promet z nepremičnino.

6 Sodišče je dne 5.5.2017 opravilo razdelitveni narok, na katerem ni bilo kaj razdeljevati, in odmerilo stroške upnika Xxxx Slavka, ki ni upnik na podlagi zakona, na 257,54 EUR. Iz kupnine 46.821,75 EUR, pridobljene s prodajo nepremičnine k.o. 1499 Stare Žage parc. 2094/1 (ID 3198134), last oškodovanke do celote, ki ni bila plačana, s poplačajo polovica stroškov v zadevi In 141/2014 v znesku 128,77 EUR in polovica stroškov v zadevi In 171/2014 v znesku 128,77 EUR, davek od prometa nepremičnine v znesku 918,77 EUR, ki ni bila plačana, ker ni kupnine, celotna terjatev upnika Xxxx Slavka v vodilni izvršilni zadevi In 141/2014 v višini 710,58 EUR in celotna terjatev upnika Xxxx Slavka v pristopni izvršilni zadevi In 171/2014 v višini 51.273,40 EUR, ki ne more biti prejemnik obdavčljivega plačila, kar pomeni, da gre za kaznivo dejanje davčne utaje.

7 Odvetnik Marko Štancar je oškodovanki dne 6.10.2017 poslal opomin pred sprožitvijo postopka deložacije , ki nima materialnopravne podlage v veljavnem zakonu! Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in št. 34/88) je socialističen zakon, ki ni bil objavljen v Uradnem listu RS, kar pomeni, da ne velja, zaradi česar je izvršba domnevnega upnika, ki ni upnik na podlagi zakona, ki ni pridobil lastninske pravice na nepremičnini na podlagi zakona, zaradi izpraznitve nepremičnine in plačilo stroškov vnaprej, ki ni predmet odločanja sodišča, v celoti nepravilna in nezakonita.

8 Sodnica Jerica Grden je zato izdala nov sklep o izvršbi zaradi izterjave 5.000,00 EUR, s katerim je dovolila izvršbo za izpraznitev in izročitev nepremičnine, ki se opravi tako, da izvršitelj izroči nepremičnino v posest upnika, ki ni upnik na podlagi zakona, potem, ko iz nje odstrani osebe in stvari. Za izvršitelja se imenuje Nikola Trifunović, ki nima na podlagi zakona nobenih pooblastil, ima pa zato javna plačila v višini 1.194.581,42 EUR , od tega največ, skoraj pol milijona EUR s strani Okrožnega sodišča v Novem mestu.

9 Ker so v preveliki vnemi pozabili, da je oškodovanka lastnica nepremičnine, ki jo hočejo izprazniti, so na hitro izdali sklep o vknjižbi lastninske pravice , zavrnili ugovor prve stopnje, ki ni pristojno za odločanje o ugovoru zoper lasten sklep in ugovor druge stopnje , s katerim so potrdili sklep in po uradni dolžnosti vpisali kot lastnika domnevnega upnika , ki je nemudoma sklenil pogodbo za dobavo električne energije sam s sabo in oškodovanki odklopil električno energijo.

10 Da bi jo lahko hitreje izselili, je Policija izdala odredbo o prepovedi približevanja stanovanjskemu objektu na naslovu Stare Žage 3, v katerem živi, sinu Xxxx Darku, na razdaljo, ki znaša najmanj 200 m, kar je dovolj, da ne more domov, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nasilje v družini po 1. odstavku 191. člena Kazenskega zakonika – KZ-1, zoper očeta, ki njega in njegovo mater preganja iz hiše, vse na podlagi Zakona o naloga in pooblastilih policije – ZNPPol, ki se nanaša izključno na čezmejno sodelovanje na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu!
11 Okrajno sodišče v Novem mestu ni dobrotnik! Zakon o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s pristojnostjo in sestavo sodišča določa, da sodišče takoj po prejemu tožbe po uradni dolžnosti presodi, ali je pristojno in v kakšni sestavi je pristojno. Pristojnost se presodi na podlagi navedb v tožbi in na podlagi dejstev, ki so sodišču znana (17. člen ZPP), kar pomeni, da je izpodbijan nepravdni postopek za razdelitev že razdeljene nepremičnine na način, da je oškodovanka, lastnica polovice hiše, v kateri živi, slednjo dolžna zapustiti cokom pokom, kar se je domnevni upnik želi znebiti, Okrajnega sodišča v Novem mestu, ki nima materialnopravne podlage v veljavnem zakonu, zaradi česar imenovana sodnica ni pristojna za odločanje, v izpodbijani zadevi predlagatelja in oškodovanke kot nasprotne stranke, na podlagi katere bi sodišče moralo presoditi, da ni pristojno za odločanje in jo zavreči, v celoti nepravilen in nezakonit.

12 Na podlagi določbe 274. člen Zakona o pravdnem postopku – ZPP predsednik senata po predhodnem preizkusu tožbe izda sklep, s katerim se tožba zavrže, če ugotovi, da odločanje o tožbenem zahtevku ne spada v sodno pristojnost (18. člen), da je bila tožba vložena prepozno, če je s posebnimi predpisi določen rok za tožbo, da o tožbenem zahtevku že teče pravda, da je stvar pravnomočno razsojena, da je bila o spornem predmetu sklenjena sodna poravnava ali da ni podana pravna korist tožeče stranke za vložitev tožbe, kar pomeni, da bi morala biti izpodbijana zadeva predlagatelja, ki ne more biti predlagatelj na podlagi zakona, zaradi česar ne izkazuje pravne koristi za vložitev predloga, zavržena s sklepom, ki je takse prost, zaradi česar gre v izpodbijanem primeru za pranje denarja s strani Okrajnega sodišča v Novem mestu v korist predlagatelja!

13 Na podlagi 153. člena Stvarnopravnega zakonika – SPZ lahko upnik v primeru, če dolžnik ne plača terjatve, s tožbo zahteva, da se zastavljena nepremičnina proda, kar pomeni, da je izpodbijana izvršba upnika, naj se zastavljena nepremičnina proda, ki nima materialnopravne podlage v zakonu, v celoti nepravilna in nezakonita in zato takse prosta, zaradi česar je izpodbijan sklep o štetju sodišča o umiku ugovora zaradi domnevno neplačane sodne takse s strani upnika, ki ne izkazuje pravne koristi za vložitev predloga za izvršbo, zaradi česar ne more biti upnik na podlagi zakona, v celoti nepravilen in nezakonit in predstavlja pranje denarja s strani okrajnega sodišča.

14 Na podlagi zgoraj citirane določbe 153. člena SPZ je tožeča stranka Xxxx Slavko, ki bi moral vložiti tožbo, da se nepremičnina, ki ni bila zastavljena, lahko proda in zanjo plačati davek na dodano vrednost na vrednost nepremičnine 118.757,95 EUR, ki si jih je omislil, v višini 26.100,00 EUR, kar je 33x več, kot je znašal davek za upnika, ki ni hipotekarni upnik na podlagi zakona in ne more vložiti tožbe, kar vse pomeni, da gre v primeru izpodbijane prodaje nepremičnine na predlog Xxxx Slavka, ki ne more biti hipotekarni upnik na podlagi zakona, ki ni vložil tožbe, da se nepremičnina proda, za pranje denarja s strani sodišča, ki državi ni zagotovilo prihodka iz naslova davka na dodano vrednost in prodaja nepremičnino brez kakršne koli zakonske podlage!

15 Sodišče je državni organ, ki ne posluje in nima prihodkov, ki so lahko samo posledica poslovanja in so obdavčljivi, kar pomeni, da gre v primeru izpodbijane izvršbe s prodajo nepremičnine s strani Okrajnega sodišča v Novem mestu, ki ni prodajalec na podlagi zakona, v korist Xxxx Slavka, ki je fizična oseba, ki ne more biti upnik za 51.273,40 EUR, ki niso bili ugotovljeni s tožbo, za prenos premoženja oz. skrivanje in prikrivanje prave narave, izvora, nahajanja, gibanja, razpolaganja, lastništva ali pravic v zvezi s premoženjem, ki izvira iz kaznivega dejanja zlorabe položaja oziroma za pranje denarja, ki je predmet sankcioniranja in odškodnine v višini 1 milijona EUR!

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma in Direktiva Komisije 2006/70/ES z dne 1. avgusta 2006 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta

16 Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti in še zlasti prvega in tretjega stavka drugega odstavka člena 47(2), ki jih člen 47 nima, in člena 95 Pogodbe v zvezi z uporabo stopenj, ni materialnopravna podlaga za izdajo izpodbijane Direktive o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranja terorizma, ki niso predmet urejanja iz naslova pristojnosti Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi česar je izpodbijana Direktiva, ki nima materialnopravne podlage v Pogodbi o delovanju Evropske unije, milo rečeno v celoti nepravilna in nezakonita in bi jo moralo naslovno sodišče odpraviti in razveljaviti po uradni dolžnosti.

17 Identiteta stranke ni predmet ugotavljanja, zaradi česar je izpodbijana direktiva, ki ni predmet urejanja s strani izdajateljev, v celoti nepravilna in nezakonita! Če ste imeli v mislih ustanovitelja, je določen z zakonom in ga ni mogoče spremeniti brez sodne odločbe, gre v primeru Okrajnega sodišča v Novem mestu, izvršitelja Nikole Trifunovića, Odvetniške pisarne Štamcar d.o.o. in Policije ni mogoče preverjati, ker ga nimajo. Če pa ste imeli v mislih zastopnika, je razviden iz registra. V primeru Okrajnega sodišča v Novem mestu ni naveden, v primeru Okrožnega sodišča v Novem mestu pa je to Žibert Marjetica, predsednik sodišča, ki ni predmet preverjanja! Sodišče je državni organ, ki ne posluje, kar pomeni, da sta dodeljeni matična oz. davčna številka nezakoniti. Sodišče ne posluje in ne bi smelo imeti odprtega TR, zaradi česar so v registraciji navedeni transakcijski računu pri Uradu za javna plačila oz. NLB d.d., ki nimajo podlage v zakonu, nezakoniti.

18 Tovrstno preverjanje lastništva pravnih oseb in politične izpostavljenosti državljanov, ki ga plačujete iz proračunskega denarja, nima nikakršnega pravnega učinka! Nasprotno, država in institucije, ki jih poskušate izvzeti iz Direktive, perejo denar z zlorabo položaja v postopkih, ki jih vodijo in sebi ali drugim osebam pridobivajo premoženjsko in nepremoženjsko korist s preprodajo premičnin, nepremičnin, opredmetenih in neopredmetenih, pravnih in drugih listin v vseh mogočih oblikah na način, da dejanske lastnike preprosto zbrišejo iz evidence. Glede na to, da imajo(te) javna naročila, navedeno pomeni, da so (ste) lahko na podlagi zakona samo dolžniki, ne morete pa biti upniki, zaradi česar je tovrstno prisilno izvrševanje na premoženje domnevne dolžnice, ki ni dolžnica na podlagi zakona, s strani sodišča, ki ni pristojno za izvršbo na podlagi zakona, v korist Xxxx Slavka, ki je fizična oseba, ki ne more biti upnik, ki nima na podlagi zakona nobenih javnih pooblastil razen, da obvladuje sodišče, s katerim posluje, zato tudi lahko kadarkoli naroči, da mora njegov predlog izvršiti, v nasprotju z namenom, za katerega je bila sprejeta Pogodba in zato popolnoma nezakonito!

19 Vsaka institucija deluje v mejah pristojnosti, ki so ji dodeljene s Pogodbama, in v skladu s postopki, pogoji in cilji, ki jih določata Pogodbi (2. odstavek člena 13 PDEU), kar pomeni, da je izpodbijana Direktiva, ki ni s področja Evropskega parlamenta niti Sveta, ki sta jo izdala, in Direktiva Komisije za njeno uporabo, ki se ne uporablja, v celoti nepravilna in nezakonita.

20 Preverjanje identitete in politične pristojnosti ni predmet urejanja z zakonom, kar pomeni, da je implementacija izpodbijanih direktiv v Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma, ki nima podlage v Ustavi RS, neustaven. Direktive Evropskega parlamenta in Sveta, ki so predmet implementacije v zakon, so zavezujoče izključno za države članice, ki so zavezanci na podlagi zakona, kar pomeni, da je izpodbijana direktiva, ki se nanaša na zavezance, ki niso predmet urejanja, nezakonita.

21 Pranje denarja ni predmet urejanja z zakonom, zato izpodbijane direktive ni mogoče uporabiti. V naravi vsake pravne norme je, da je kršena. Če ni verjetnosti, da bi bila norma kršena, potem taka norma ni potrebna, kar je tudi odlično merilo za razlikovanje med pravnimi normami in med t.i. tehničnimi pravili, katerih namen ni reagirati na kršenje, marveč zgolj usklajevati obnašanje ljudi. Kršenje norme torej ne more biti razlog za dvom o njeni veljavnosti, ampak je, nasprotno, pogoj za njeno smiselnost (Boštjan M. Zupančič, Pravo in prav, Eseji o pravni državi, Ljubljana 1990, II. str. 22, 23)
Glede na vse zgoraj navedeno so določbe v zvezi s sankcioniranjem zavezancev, ki niso zavezanci na podlagi zakona, na način, da lahko v primeru, če se mu oseba ne podredi in ne pride na preverjanje, izreče denarno kazen, popolnoma nesmiselne.

22 Okrožno sodišče v Novem mestu je prejemnik 87.945.825,45 EUR javnih plačil od tega je 16.850.169,43 EUR nakazalo samo sebi, 731.631,61 EUR pa s strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki ni plačnik Okrožnega sodišča na podlagi zakona, ga pa zato obvladuje z navodili, in plačnik neverjetnih 75.274.752,47 EUR , od tega 34.797.857,22 EUR za plače 10 sodnikov in 55 strokovnih sodelavcev, ki nimajo podlage v Zakonu o proračunu Republike Slovenije, kar pomeni, da so nezakoniti, 5,5 milijona EUR POŠTI SLOVENIJE, čeprav nima na podlagi zakona nobenega javnega pooblastila za pošiljanje sklepov o izvršbi po pošti, 1,8 milijona EUR Republiki Sloveniji, zaradi česar dovoljuje rubežu nepremičnin, ki mu ni mogoče ugovarjati, 1,5 milijona EUR za druga plačila, karkoli že to je, ki so že zaradi tega, ker niso znana, nezakonita, 0,97 milijona EUR Avtorski agenciji Slovenije d.o.o., ki je samo drugo ime za pranje denarja, neverjetnih 1,7 milijona EUR za avtorske pogodbe, ki so tudi edine, za katere sodišče razume, da so prostovoljne in zato niso predmet izvršbe, ker so sklenjene z njimi samimi oziroma njihovimi povezanimi osebami, 0,6 milijonov EUR zasebni družbi za varovanje Sintal d.o.o., ki nima vpisanega ustanovitelja, 0,5 milijona EUR družbi EXTRA LUX d.o.o., Strokovnjaki na področju oskrbovanja s pisarniškimi pripomočki, papirjem, računalniško in tiskalniško opremo soustanovitelja BVS Commerce System d.o.o., društva za spoljnu i unutrašnju trgovinu, Beograd (Vračar), 2,6 milijona EUR Zavarovalnici Triglav d.d., ki lahko v zameno izvršuje zavarovalnino na nepremičnine, 2,3 milijona EUR MK Trgovina d.o.o., 2,2 milijona EUR JP Telekom d.d., 1,9 milijona EUR JP Energetika d.o.o., neverjetnih 487.016,19 EUR dvornemu izvršitelju Marjanu Hojsu, ki je že dve leti v pokoju, pa še vedno prejema javna sredstva na neobstoječ TR, ki nima na podlagi zakona nobenih javnih pooblastil, 423.890,45 EUR družbi za varovanje G7 d.o.o. – v stečaju, 414.345,66 EUR družbi za Istrabenz plini d.o.o., 375.833,93 EUR nekdaj državni založniški družbi DZS d.d., 331.962,56 EUR odvetniški družbi Škerlj o.p., d.o.o., 305.036,52 EUR Telekomu Slovenije d.d. in 277.381,48 EUR Zavarovalnici Sava d.d., ki tako kot vseh 1772 pravnih in fizičnih oseb s plačilnega seznama sodišča nikoli niso dolžniki, upniki pa že na podlagi predloga, ki mu na podlagi zakona ni mogoče ugovarjati, ker ga sodišče vedno zavrne kot neutemeljenega, čeprav je na podlagi zakona dovolj, da je obrazložen, zaradi česar seveda običajni državljani, nimamo nobene možnosti, uspeti!

23 Glede na to, da je Velika Britanija s tisočletnim pravnim redom v celoti odklonila pravni red Evropske unije, to pomeni, da je izpodbijana direktiva, ki nima materialnopravne podlage v Pogodbi, sprejeta v škodo državljanov držav članic, popolnoma nesmiselna, zaradi česar sta Evropski parlament in Svet odškodninsko odgovorna za njen sprejem.

24 Glede na zgoraj navedeno oškodovana Xxxx Vladislava zahteva, da ji Evropski parlament in Svet nerazdelno plačata odškodnino za povzročeno škodo zaradi izročitve in izpraznitve nepremičnine v višini 1 milijona EUR s plačilom na TR, ki bo sporočen naknadno.

Ljubljana, 14.01.2018 Tehnokrat d.o.o.

Poslano v vednost:
– Okrajno sodišče v Novem mestu, Jerebova 2, 8000 Novo mesto