Tožba za odškodnino zaradi osebnega stečaja

posted in: Novice | 0

SODIŠČE EVROPSKE UNIJE
L-2925 LUXEMBOURG

Vlož. št. 2017/

Vlagatelj: Tehnokrat d.o.o., Polanškova 23, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa odgovorna oseba Pavla Murekar

TOŽBA
zoper Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne
26. oktobra 2005, ki nima podlage v PDEU

in

Direktivo Komisije 2006/70/ES z dne 1. avgusta 2006 o izvedbenih
ukrepih za njeno uporabo, ki se ne uporablja

in

zahteva za izdajo začasne odredbe za zadržanje postopka stečaja
na predlog družbe GTC1 d.o.o., ki ni predlagatelj

in

zahteva za plačilo odškodnine Margan Igorju zaradi uvedbe
stečajnega postopka v višini 200.000 EUR

vlagatelj

1 x

listine

1 Okrajno sodišče v Ljubljani , ki ne posluje, zaradi česar ni pristojno za prodajo nepremičnin na podlagi zakona, je na predlog upnikov, ki niso hipotekarni upniki na podlagi zakona, z odredbo , ki ni pravni akt, odredilo prodajo nepremičnine , poslovnega prostora na naslovu Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana, last oškodovanca do celote, za 70% vrednosti, ki jo je ugotovilo isto sodišče s sklepom, ki ni podlaga za ugotavljanje vrednosti nepremičnin. Na podlagi določbe 153. člena Stvarnopravnega zakonika – SPZ v zvezi s poplačilom iz hipoteke lahko v primeru, če dolžnik v roku ne plača terjatve, hipotekarni upnik s tožbo zahteva, da se zastavljena nepremičnina proda, kar pomeni, da izpodbijana odredba o prodaji Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki nima materialnopravne podlage v zakonu, na podlagi katerega je izdana, nezakonita. V civilnih postopkih ni odrejanja. 155. člen Zakona o kazenskem postopku – ZKP določa, da lahko v primeru, če je mogoče utemeljeno sklepati, da je določena oseba vpletena v kriminalno dejavnost v zvezi s kaznivimi dejanji iz drugega odstavka 150. člena tega zakona, državni tožilec na podlagi obrazloženega predloga policije s pisno odredbo, zoper katero ni pritožbe, ker pač storilcev kaznivih dejanj ni ravno smiselno spraševati, če se strinjajo, dovoli ukrep navideznega odkupa, navideznega sprejemanja oz. dajanja daril ali navideznega jemanja oziroma dajanja podkupnine. Predlog in odredba postaneta sestavni del kazenskega spisa, ki je tudi edini odkup, za katerega je pristojno sodišče na podlagi zakona, kar vse pomeni, da je izpodbijana odredba o prodaji nepremičnine, zoper katero se ni mogoče pritožiti, v celoti nepravilna in nezakonita.

2 Družba GTC 1, Gospodarsko trgovski center d.o.o. , ki ni dejavnost na podlagi zakona, ki je prejemnik javnih plačil s strani javnih podjetij, katerih stroške upravlja , katere ustanovitelji so lastniki lokalov v gospodarsko trgovskem centru ali vsaj z njimi povezane osebe, ki jo zastopa Anita Kotnik, upravnica, si je po dogovoru z nekaterimi lastniki prilastila upravljanje v centru, v katerem ni stanovanj, kar pomeni, da jih ni potrebno upravljati! Na podlagi Stanovanjskega zakona – SZ-1 morajo lastniki stanovanj v primeru, če ima večstanovanjska stavba več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, določiti upravnika. Upravnik večstanovanjske stavbe je pooblaščenec etažnih lastnikov, ki zastopa etažne lastnike v poslih, ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe in ki skrbi, da se izvršujejo pravice in obveznosti iz sklenjenih poslov. V večstanovanjskih stavbah, kjer določitev upravnika ni obvezna in upravnik ni določen, morajo etažni lastniki sami zagotoviti izvrševanje vseh poslov, ki po tem zakonu sodijo v krog opravljanja upravniških storitev (48. člen SZ-1), kar vse pomeni, da upravnik ne more biti upnik za stroške upravljanja na podlagi zakona.

3 Okrožno sodišče v Ljubljani, ki ni pristojno za odločanje o začetku postopka osebnega stečaja, je dne 24.03.2017 sklenilo , da se začne postopke osebnega stečaja nad dolžnikom: osebno ime: Igor Margan, naslov: Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana-Črnuče, rojstni datum: 21.1.1953, ki ne posluje, zaradi česar ne more biti dolžnik na podlagi zakona! Za upravitelja se imenuje Jernej Goričar. Ugotovi se, da upravitelj opravlja naloge in pristojnosti upravitelja v postopku prek pravnoorganizacijske oblike, ki je v poslovni register vpisana s temi podatki: Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije, Jernej Goričar s.p., ki ni dejavnost na podlagi zakona, kar pomeni, da je nezakonita, z obrazložitvijo, da je upnik GTC1 d.o.o., ki ni upnik na podlagi zakona, vložil predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom, katerega vsebina ni v skladu s prvim odstavkom 232. člena ZFPPIPP v zvezi z identifikacijskimi znaki, matično in davčno številko, ki jih fizična oseba nima in založil predujem za kritje stroškov začetka stečajnega postopka v skladu s prvim odstavkom 233. člena ZFPPIPP, ki nima stroškov, vse na račun sodišča, ki ne posluje, kar pomeni, da ne more sprejemati plačil, niti jih ne more razdeljevati in vračati na račun domnevnega plačnika!
4 Navedbe upnika, ki ne posluje, kar pomeni, da ni upnik iz naslova poslovanja, da mu dolžnik na podlagi izpisov odprtih postavk z dne 23.12.2016, ki niso podlaga za terjatev, dolguje 3.846,12 EUR iz naslova stroškov upravljanja, ki nimajo podlage v zakonu in obratovanja stavbe, ki ne obratuje ter vplačil v rezervni sklad, ki niso terjatev na podlagi zakona, na naslovu Brnčičeva 13, Ljubljana, v katerem je oškodovanec lastnik poslovnega prostora št. 24, po GURS vrednega 50.229,00 EUR do katerega se poskuša dokopati s pomočjo upravitelja, pomenijo pošastno pranje denarja s pomočjo državnih organov! Obveznosti dolžnika ne morejo biti stare 8 let iz razloga, ker imajo obveznosti iz naslova upravljanja 1 letni zastaralni rok, kar pomeni, da so že pred 7 leti zastarale (355. člen OZ). Poizvedbe upnika pri Zavodu RS za zaposlovanje, ki so nezakonite, da je dolžnik voden v evidenci brezposelnih oseb ter da ni prejemnik denarnega nadomestila ali denarne pomoči, ki ga ne vodi Zavod RS za zaposlovanje temveč Center za socialno delo, ni pogoj za insolventnost oškodovanca, ki je fizična oseba, ki nima obveznosti iz naslova poslovanja, zaradi česar ne more biti insolventen!

5 Dokazni postopek ni predmet sklepa o začetku stečaja na podlagi zakona! Sklep, s katerim sodišče odloči o začetku stečajnega postopka, ni obrazložen (331. člen ZPP). Zoper sklep o začetku stečajnega postopka, ki ga izda sodišče na predlog upravičenega predlagatelja, s katerim določi ime dolžnika, nad katerim je začet stečaj in datum začetka stečaja, ki lahko velja samo za naprej, je procesni sklep, zoper katerega ni pritožbe, zaradi česar je izpodbijan dokazni postopek za 8 let nazaj, ki nima materialnopravne podlage v zakonu, na podlagi katerega je začet, v celoti nepravilen in nezakonit.

6 Upnikova procesna legitimacija, ki ni pravni pojem, ni podlaga za začetek stečajnega postopka! 231. člen ZFPPIPP v zvezi z upravičenimi predlagatelj določa, da je predlog za začetek stečajnega postopka upravičen vložiti dolžnik oziroma v njegovem imenu odgovorni družbenik dolžnika in upnik, ki svojo terjatev, ki izhaja iz naslova poslovanja, izkaže s pogodbo, ki je tudi podlaga za ugotavljanje zamude s plačilom za terjatev zaradi ugotavljanja zastaranja, kar pomeni, da je ugotavljanje upnikove procesne legitimacije za vložitev predloga, ki nima podlage v zgoraj citirani določbi 231. člena ZFPPIPP, nezakonito! Sodnica mag. Urška Gašperin je zlorabila nepoznavanje zakonodaje s strani oškodovanca, ki ni prerekal upnikovih navedb, da je upnik upravnik objekta GT Center na naslovu Brnčičeva ul. 13 v Ljubljani, v katerem je oškodovanec lastnik poslovnega prostora št. 24, v katerem živi potem, ko je ob ločitvi pred 18 leti izgubil lastniško stanovanje, ki ga na podlagi zakona ni potrebno upravljati, kar pomeni, da je upravljanje upnika, ki nima materialnopravne podlage v zakonu, nezakonito in svojo premoč dokazuje z okoliščinami, da je 8 let zamude pri plačilu terjatve, ki je podlagi zakona zastarala že pred 7 leti, kar pomeni, da ne obstaja, več kot 2 meseca. In zakaj mislite, da več kot dva meseca? Zato, ker lahko terjatev že v 3 mesecih zastara (571. člen OZ)!

7 Dodatek imenovane sodnice, da je upnik dejstvo, da je upravnik poslovnega objekta, ki nima podlage za upravljanje poslovnih objektov v zakonu, izkazal tudi s predložitvijo Pogodbe o urejanju medsebojnih razmerij med lastniki poslovnih prostorov na Brnčičevi ul. 13 v Ljubljani, ki nima materialnopravne podlage v veljavnem zakonu, zaradi česar je nezakonita, je odraz popolne opravilne nesposobnosti slovenskih sodnikov, ki ne razumejo, da morajo imeti za odločanje materialnopravno podlago v zakonu! Že sam naslov Pogodbe o urejanju medsebojnih razmerij med lastniki poslovnih prostorov povprečnemu človeku pove, da gre za pravno varnost oškodovanca, ki je lastnik poslovnega prostora, v razmerju do ostalih lastnikov, na podlagi katere nima upravitelj, ki nima podlage za upravljanje v veljavnem zakonu, nobenih pravic!
8 Insolventnost dolžnika, ki ni položaj, ni predmet ugotavljanja sodišča! Zakon določa, da v primeru, če se ne dokaže drugače, velja, da je dolžnik, ki je pravna oseba, podjetnik ali zasebnik, trajneje nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20% (odstotkov) zneska njegovih obveznosti, izkazanih v zadnjem javno objavljenem letnem poročilu (2. odstavek 14. člena ZFPPIPP) kar pomeni, da je obrazložitev izpodbijanega sklepa o začetku stečaja nad dolžnikom, ki ni pravna oseba, podjetnik ali zasebnik, iz razloga dolgoročne plačilne nesposobnosti, ker že več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegovih prejemkov iz naslova socialne pomoči v višini 288,81 EUR (najstarejša obveznost, ki je zapadla v plačilo že leta 2010, je 1.1.2012 zastarala, kar pomeni, da ni obveznost na podlagi zakona), ki ni izkazana v letnem poročilu, ki ga fizična oseba nima (!) in ga ne more izkazati, v celoti nepravilna in nezakonita!

9 Tretji odstavek 239. člena ZFPPIPP v zvezi z odločanjem o začetku stečajnega postopka, ki ni v zvezi s 50. členom ZFPPIPP o razlogih za začetek postopka zaradi insolventnosti, ni materialnopravna podlaga za začetek stečajnega postopka nad oškodovancem, ki je fizična oseba, ki ne more biti stečajni dolžnik na podlagi zakona, kar pomeni, da je izpodbijan sklep o začetku postopka osebnega stečaja, ki nima materialnopravne podlage v zakonu, na podlagi katerega je izdan, nezakonit!

10 Imenovanje upravitelja, ki ni v skladu s prvim odstavkom 115. člena ZFPPIPP v zvezi s pogoji za imenovanje upravitelja in s 116. členom ZFPPIPP v zvezi s postopkom imenovanja upravitelja, ki nima na podlagi zakona nobenih javnih pooblastil, kar pomeni, da je imenovanje Jerneja Goričarja za upravitelja postopka stečaja nad oškodovancem, ki ne more biti stečajni dolžnik na podlagi zakona, ki nima materialnopravne podlage v zakonu, nezakonito!

11 V pravnem pouku o pritožbi sodišče navede rok za vložitev pritožbe in pri katerem sodišču se pritožba vloži (324. člen ZPP), kar pomeni, da je pravni pouk izpodbijanega sklepa, ki je v nasprotju z zakonom, nezakonit.

12 Sodišče je isti dan izdalo še oklic o začetku stečajnega postopka , ki ni pravni akt, s katerim je pozvalo domnevne upnike, ki jih oškodovanec, ki ne posluje, nima, naj v treh mesecih po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice, ki nimajo materialnopravne podlage v zakonu, kar pomeni, da so nezakonite, z opozorili dolžnikom in sopogodbenikom stečajnega dolžnika, ki jih oškodovanec, ki ne posluje, nima, da se je z začetkom postopka osebnega stečaja poslovna sposobnost oškodovanca, ki mu ni bila podeljena, kar pomeni, je ni mogoče omejiti, omejila tako, kot je pisano v točkah 10. do 13. tega oklica, ki ga je sodišče preko enotne informacijske točke, ki jo je država ustanovila na zahtevo Komisije EU, ki je popolnoma nezakonita, posredovalo državnim organom, bankam in gospodarskim družbam, ki so izvajalke javnih storitev, ki ne morejo biti upniki na podlagi zakona, stečajni upravitelj pa vsem upnikom iz izvršilnih postopkov sodišča, navedenih v odredbi o prodaji (Priloga 2), ki niso upniki na podlagi zakona za terjatve, ki so zastarale, kar pomeni, da je njihovo nadaljevanje v postopku osebnega stečaja, ki nima materialnopravne podlage v zakonu, popolnoma nezakonito.

13 Sodišče je na ugovor oškodovanca zoper sklep o uvedbi stečaja odgovorilo s plačilnim nalogom za plačilo sodne takse za ugovor in na ugovor zoper plačilni nalog iz razloga, ker je oškodovanec, če je nelikviden, oproščen plačila sodne takse, s sklepom o dopolnitvi ugovora, ki ga je nato s sklepom zavrglo iz razloga, ker ugovor zoper sklep ni dovoljen!

14 Stečajni upravitelj je dne 23.07.2017 objavil osnovni seznam preizkušenih terjatev upnikov, ki niso stečajni upniki na podlagi zakona, in ločitvenih oz. izločitvenih pravic, ki jih domnevni upniki nimajo, v skupnem znesku neverjetnih 193.811,61 EUR, ki nimajo materialnopravne podlage v zakonu, kar pomeni, da so nezakoniti, ki mi je istega dne dodal še domnevno terjatev podjetja za telekomunikacije T-2 d.o.o.-v stečaju, ki ne more biti upnik na podlagi zakona, za Tv vmesnik Motorola VIP1003 in FITH stikalo Milan , ki ni predmet stečajne mase s tem, da je predlagatelju postopka, družbi GTC1 d.o.o., priznal zavarovanje terjatve v višini 125,28 EUR na lokal, s katerim domnevno upravlja, ki bo predmet prodaje, vse na podlagi zaznambe sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, VL 42230/2010 z dne 30.06.2014, ki ga je zaznamovalo po uradni dolžnosti, ki ji ni mogoče ugovarjati, za terjatev, ki je zastarala 2 leti prej, preden je bila zaznamovana, kar pomeni, da ne obstaja!

15 Stečajni upravitelj je istočasno pripravil predlog načrta poteka postoka osebnega stečaja , s katerim je predvidel takojšnjo unovčitev premoženja, ki ni predmet stečajne mase, kar pomeni, da ni predmet unovčitve in predlog predračuna stroškov postopka osebnega stečaja za kilometrino in dnevnice, ker se bo v času intenzivne prodaje (!) premoženja oškodovanca, ki ga ne more prodajati, 16 mesecev vozil iz Zagorja v Ljubljano, v višini 1.959,20 EUR, stroške upravljanja lokala v višini 1.800,00 EUR in zavarovanje lokala v višini 1.000,00 EUR, ki jih bo plačeval kar predlagatelju stečaja, ki jih je tudi predlagal, pravdne stroške stečajnega dolžnika, ki nima nobene pravde, v višini 3.000,00 EUR in 1.000 EUR za sodne takse, ki jih bo plačeval kar sodišču, ki vodi postopek stečaja, administrativne stroške v višini 439,20 EUR, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiška, ki se ne uporablja, v korist Mestne občine Ljubljana, ki je tudi upnik za pretekle stroške, v višini 500,00 EUR, 450,00 EUR, ki jih bo plačal cenilcu nepremičnine, ki ni predmet cenitve, 500,00 EUR za organiziranje dražb in 1.340,00 EUR za vračilo predujma predlagatelju postopka, ki ni predlagatelj na podlagi zakona, vse po dogovoru!

16 Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije, Jernej Goričar, s.p. , ki ni dejavnost na podlagi zakona, kar pomeni, da ne more imeti fiduciarnih računov, trenutno vodi 74 stečajnih postopkov , od tega samo 9 za gospodarske družbe in kar 65 stečajnih postopkov fizičnih oseb, ki ne morejo biti dolžniki na podlagi zakona, ki jim razprodaja premoženje, kar samo glede potnih stroškov in dnevnic pomeni vsaj 250.000,00 EUR, je prejemnik javnih plačil v višini 157.686,04 EUR , večinoma s strani Okrožnih sodišč, ki niso plačniki na podlagi zakona, kar pomeni, da so nezakoniti in predstavljajo skupaj s prihodki sodišč, ki so samo za akontacijo stroškov iz trenutno odprtih 5.745 stečajih postopkov prejela vsaj 8 milijonov EUR, zaradi česar jim tudi ni mogoče ugovarjati, pošastno pranje denarja!

17 Stečajni upravitelj je isti dan izdal tudi otvoritveno poročilo , čeprav oškodovanec ne posluje in nima bilančnega premoženja, zaradi česar je fiduciarni račun, odprt za namene vodenja stečajnega postopka nezakonit! Poizvedbe pri Adriatic Slovenica d.d., AJPES, Generali d.d., GURS, GRAWE Zavarovanje, Kapitalska družba, Merkur Zavarovalnica d.d, Ministrstvo za promet, Moja naložba d.d., Okrajno sodišče v Ljubljani, Pokojninska družba A d.d., Wiener Staedtische, Prva osebna zavarovalnica d.d., Skupna pokojninska družba d.d., Upravna enota, Zavarovalnica Sava d.d. in Zavarovalnica Triglav d.d., niso podlaga za pridobitev podatkov o premoženju domnevnega dolžnika, ki jih je s povpraševanjem seznanil z začetkom stečaja, ki so seveda nemudoma prijavili svoje terjatve, ki so nezakonite!
18 Vrednost stečajne mase izhaja iz bilančnega premoženja družbe, kar pomeni, da ga oškodovanec, ki nima bilance, nima! V postopku stečaja gospodarske družbe stečajni upravitelj upravlja s stečajnim premoženjem gospodarske družbe, ki ga je prevzel, kar pomeni, da prodaja izključno lastno premoženje, vključno z zemljiškoknjižnim dovolilom za nepremičnine, ki ga izda sam, zaradi česar je izpodbijana prodaja premoženja oškodovanca, ki je njegova last, ki ga stečajni upravitelj ni prevzel, zaradi česar ga ne more prodajati, popolnoma nezakonita!

19 Zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice, ki ne more biti predmet spora za 8 let nazaj, in sklepov o izvršbi, ki niso hipoteka, po uradni dolžnosti, ki ni dolžnost sodišča, ni podlaga za ID omejitve! Tržna vrednost nima materialnopravne podlage v zakonu in je ni mogoče določiti, kar pomeni, da je cenitveno poročilo Andreja Vrabla z dne 20.7.2017, pripravljenega za potrebe tega postopka, ki nima potreb, ki znaša 77.569,00 EUR oz. ocenjena likvidacijska vrednost, ki znaša 51.887,00 EUR, ki nima materialnopravne podlage v zakonu, popolnoma nezakonita!

20 Sklep sodišča o določitvi načrta poteka stečajnega postopka, ki se določi tako, kot je navedeno v upraviteljevem predlogu določitve načrta poteka stečajnega postopka, ki je sestavni del izreka tega sklepa in je bil objavljen istega dne 24.7.2017, ki nima materialnopravne podlage v zakonu, je nezakonit! Sodišče določi načrt poteka stečajnega postopka na predlog upravitelja, ki mora v roku za pripravo otvoritvene bilance iz drugega odstavka 291. člena tega zakona pripraviti otvoritveno poročilo, ki ga sestavljajo opis stečajne mase, ki mora vključevati podatke o vrednosti stečajne mase in premoženju, ki jo sestavlja, predlog načrta poteka stečajnega postopka iz 321. člena tega zakona in predlog predračuna stroškov stečajnega postopka iz 356. člena tega zakona, ki mu mora upravitelj priložiti računovodske izkaze iz 291. člena tega zakona, (2. točka drugega odstavka 294. člena tega zakona) in na podlagi mnenja upniškega odbora. Načrt poteka stečajnega postopka mora za vsako vrsto premoženja, ki sestavlja stečajno maso, vključevati: 1. opis pravnih poslov in drugih dejanj, ki jih je treba opraviti v zvezi z unovčenjem tega premoženja, in 2. roke, v katerih mora upravitelj ta dejanja opraviti, ki se nanaša izključno na bilančno premoženje, kar vse pomeni, da je presoja sodišča o skladnosti upraviteljevega predloga in ustreznosti upoštevanega časa, ki ni potreben, ker ne gre za bilančno premoženje, zaradi česar ga upravitelj ne more prodati, ki ni v skladu z zakonom, nezakonita!

21 Sklep sodišča o določitvi predračuna stroškov stečajnega postopka, ki se določi tako, kot je navedeno v upraviteljevem predlogu določitve predračuna stroškov stečajnega postopka, ki je sestavni del izreka tega sklepa in je bil objavljen istega dne 24.7.2017, ki nima materialnopravne podlage v zakonu, je nezakonit! Sodišče določi predračun stroškov stečajnega postopka na predlog upravitelja, ki mu mora upravitelj priložiti računovodske izkaze iz 291. člena tega zakona (3. točka drugega odstavka 294. člena tega zakona) in na podlagi mnenja upniškega odbora. Predračun stroškov stečajnega postopka mora vsebovati: 1. glede stroškov iz 2. točke drugega odstavka 355. člena tega zakona število oseb, potrebnih za izvedbo poslov, ki jih je treba v stečajnem postopku opraviti, in za vsako od njih opis poslov, ki jih bo opravljala, in mesečni znesek stroškov za plačilo plače ali drugega nadomestila za opravljanje teh poslov, kar vse pomeni, da je izpodbijan predračun za stroške zavarovanja in upravljanja lokala, ki jih bo upravitelj plačal predlagatelju stečajnega postopka poslovnega prostora, s katerim ne upravlja, ki niso potrebni za izvedbo poslov, ki jih je potrebno opraviti v stečajnem postopku, ki ni potreben, ker ne gre za bilančno premoženje, zaradi česar ga upravitelj ne more prodati, ki ni v skladu z zakonom, nezakonit!
22 Sodišče je dne 7.8.2017 odločilo o ugovoru zoper sklep o dopolnitvi ugovora zoper sklep o zavrnitvi predloga za oprostitev plačila sodne takse , ki ni predmet odločanja sodišča, ker ga je izdal strokovni sodelavec sodišča, ki ni sodnik, kar pomeni, da nima na podlagi zakona nobenih pristojnosti, in ga iz tega razloga zavrnilo, ki nima podlage v zakonu! Pritožbeni postopek dvostopenjski postopek, kar pomeni, da ugovor zoper sklep sodišča prve stopnje lahko zavrne samo sodišče višje stopnje! Glede na uvodoma navedeno sodišče s sklepom, ki je konkreten pravni akt, odloči zgolj o imenu dolžnika in datumu začetka stečaja, ki velja za naprej, kar pomeni, da gre za procesni sklep, izdan na predlog predlagatelja, ki je običajno stečajni dolžnik, ki je insolventen, ki se zoper sklep o lastnem predlogu ne more pritožiti; če pa že, pa je oproščen plačila soden takse na podlagi zakona (11. člen ZST-1), kar pomeni, da se sodišče norčuje iz oškodovanca s tem, ko izdaja sklepe brez kakršne koli materialne vrednosti, vse v njegovo škodo in med tem nadaljuje s postopkom stečaja!

23 Sklep sodišča o priznanju terjatev in ločitvenih pravicah z dne 13.9.2017 nima materialnopravne podlage v zakonu! 61. člena ZFPPIPP v zvezi z izjavo upravitelja o prijavljenih terjatvah, t.i. osnovni seznam preizkušenih terjatev, 69. člen ZFPPIPP v zvezi s sklepom o preizkusu terjatev in 304. člen ZFPPIPP v zvezi s pravnimi posledicami, če sta priznani zavarovana terjatev in ločitvena pravica, niso podlaga za njegovo izdajo! Glede na namen zakona v zvezi s finančnim poslovanjem podjetij, gre izključno za terjatve, ki so nastale iz naslova poslovanja na podlagi pogodbe, kar pomeni, da prijavljeni upniki, državni organi, javna podjetja, Republika Slovenija, ki je pojem, zavarovalnice in dobavitelji javnih storitev, upravnik kot predlagatelj za zavarovanih 125,28 EUR na podlagi sklepa o izvršbi, ki ni podlaga za zavarovanje, ki so zastarali, bank, ki ne morejo bit stečajni upniki na podlagi zakona, nekdanje zaposlene (Zap. št. 5), nekdanje tašče (Zap. št. 11, 12), Mestne občine Ljubljana, nekdanje žene (Zap. št. 15, 16) in upravnika poslovnega objekta, ki si je upravljanje omislil, ki so zastarale še prej, preden so nastale, niso upniki na podlagi zakona, zaradi česar je izpodbijan končni seznam preizkušenih terjatev z dne 11.9.2017, upnikov, ki niso upniki iz naslova poslovanja, ki so zastarale, v celoti nepravilen in nezakonit in ga bo oškodovanec izpodbijal s tožbo zaradi pranja denarja zoper vsakega »upnika« posebej in zahtevo za plačilo odškodnine!

24 Sodišče je dne 4.10.2017 s sklepom zavrglo ugovor oškodovanca zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse iz razloga, ker bi bil v primeru, če bi dolžnik, insolventen in zato oproščen plačila sodne takse na podlagi zakona, zaradi česar šteje, da je sodišče sodno takso napačno odmerilo, ker dolžnik v pravočasnem ugovoru ne navaja nobenega od naštetih razlogov, prav tako pa ugovora, ki ga ni mogoče obrazložiti, ni obrazložil, zaradi česar ni sposoben obravnave, zato ga je sodišče kot nepopolnega zavrglo (34.a člen ZST-1), ki ni podlaga za zavrženje ugovora na podlagi zakona (343. člen ZPP), kar vse pomeni, da je nezakonit!

25 Dne 21.11.2017 je sodišče, pravzaprav strokovna sodelavka Branka Ožegović, sklenilo , da je oškodovanec dolžen v roku 15 dni od prejema sklepa ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse dopolniti tako, da določno navede plačilni nalog zoper katerega vlaga ugovor ter navede druge ugovorne razloge, ki jih na podlagi zakona nima, ker morajo biti na podlagi 105. člena ZPP v zvezi s 121. členom ZFPPIPP in 335. člena ZPP vloge razumljive in obsegati vse, kar je treba, da se lahko obravnavajo, z opozorilom, da mora vloga obsegati navedbo vloge zoper katero se vlaga ter pritožbene (ugovorne) razloge, ki jih ugovor zoper plačilni nalog nima, sicer bo sodišče njegov ugovor zavrglo, za kar je povsem očitno dobila navodila iz Komisije EU!

26 Upravitelj je kar z izrednim poročilom upravitelja z dne 27.12.2017, ki nima podlage v zakonu, sodišče obvestil, da oškodovanec zavrača vsakršno sodelovanje v postopku, kar se kaže v oteženi komunikaciji, izmikanju vročitvi pošiljk, sestanku zaradi ogleda in predaje poslovnega prostora, ki ni predmet prodaje in mu ga zato ne bo predal, ipd.. V zadnjem pozivu je dolžnika izrecno opomnil, da je bil s strani upnika, GTC 1 d.o.o., kar ni za dvomit glede na to, da imate skupni interes, kako priti do poslovnega prostora, ponovno obveščen, da uporablja poslovni prostor na naslovu Brnčičeva ulica 13, v Ljubljani, in sicer da v njem celo živi, pri čemer pa stroškov upravnika kot tudi drugih pripadajočih stroškov ne plačuje. Hkrati je dolžnika opomnil, da s tem povzroča škodo, saj se stroški, ki nastajajo zažirajo neposredno v stečajno maso, kar gre na škodo upnikov v tem postopku! Dolžnika je ponovno pozval h konstruktivnemu sodelovanju, in sicer k sestanku z ogledom nepremičnine na Brnčičevi ulici 13, skupaj s cenilcem, Andrejem Vrablom, katerega je doslej zavračal. Cenitev je bila tako opravljena glede na opis nepremičnine s strani upravnika zgradbe in ogledom nepremičnine skozi zastrta vrata oziroma okna, kolikor je to bilo mogoče, ker dejanska izmera galerije ni bila mogoča. Upravitelj tako v spis vlaga novo cenilno poročilo z dne 28.09.2017, s katerim se dopolnjuje cenitev z dne 20.07.2017, in sicer na podlagi ponovnega ogleda nepremičnine z dne 20.09.2017.

27 Kot izhaja iz cenitve je le-ta do dokončne izmere preliminarna, kar pomeni, da se dejanska površina galerije v poslovnem prostoru predpostavlja na osnovi tega, kar je cenilec videl skozi zastrta okna. Ocenjena preliminarna vrednost znaša tako 68.000,00 EUR, ocenjena preliminarna likvidacijska vrednost nepremičnine pa 51.887,00 EUR. Kot izrecno izhaja iz cenitve poslovnih prostorov po podatkih GURS meri 52,20 m2, kolikor znaša uradna prodajna površina, pri čemer je površina galerije v poslovnem prostoru ocenjena in upoštevana zaradi prispevka k vrednosti s korekcijskim faktorjem. Kot izhaja iz spisa, sklep o začetku postopka osebnega stečaja še ni pravnomočen in posledično obstoji pravna ovira za prodajo nepremičnine dolžnika. Ne glede na navedeno zgoraj upravitelj dodaja, da bo kljub preliminarni oceni nepremičnega premoženja dolžnika nemudoma po pravnomočnosti začel s prodajo premoženja dolžnika – sicer poslovnega prostora, v katerem dolžnik živi in ima na tem naslovu prijavljeno stalno prebivališče, saj zaradi uporabe nepremičnine s strani dolžnika (op: po besedah upravnika GTC 1 d.o.o., ki je tudi predlagatelj postopka, zato ni dvoma, da se mu mudi s prodajo) nastajajo stroški, ki upoštevaje določila ZFPPIPP zmanjšujejo stečajno maso, kar posledično zmanjšuje razpoložljivo stečajno maso, ki ni stečajna masa na podlagi zakona!

28 Na podlagi določbe 292. člena ZFPPIPP v zvezi s predajo in prevzemom prostorov, premoženja in poslov stečajnega dolžnika, ki določa, da morajo osebe, ki so opravljale funkcijo člana poslovodstva stečajnega dolžnika ob začetku stečajnega postopka, upravitelju takoj, ko sodišče izda sklep o začetku stečajnega postopka, omogočiti dostop do prostorov, v katerih stečajni dolžnik opravlja svoje posle ali hrani svoje stvari, izročiti ključe in drugo opremo, potrebno za dostop in varovanje teh prostorov, ter izročiti drugo premoženje, ki ga imajo v posesti, ali opremo ali listine, potrebne za prevzem tega premoženja, mu predati posle stečajnega dolžnika in mu izročiti vso poslovno in drugo dokumentacijo, ki je pomembna za vodenje stečajnega postopka ali za sestavo računovodskih izkazov iz prvega odstavka 291. člena tega zakona, ki se nanaša na poslovanje, kar vse pomeni, da je zahteva stečajnega upravitelja po izročitvi nepremičnine, ki je last oškodovanca, ki ne posluje, zaradi česar ne more biti dolžnik na podlagi zakona, popolnoma nezakonita! Dejstvo je, da je poskus zanimiv!

29 Upravitelj je skoraj leto dni po začetku postopka objavil še dodaten seznam preizkušenih terjatev , k je ravno Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki mi ni mogu odreči terjatve, ki je leto dni prepozna, k gre za javni zavod, ki mu ga očitno plačuje sodišče, zato mu ni mogu odreči prijave terjatve v višini 1.1.62,50 EUR, ki je sicer nezakonita, na seznamu pa je le!

30 Dne 1.2.2018 je sodišče izdalo še zadnji sklep , s katerim je ponovno zavrglo kar dve vlogi dolžnika z dne 22.4.2017 oz. 4.7.2017, ki jih ni znalo obravnavati, zato je oškodovanca pozvalo, naj jih dopolni, da bo vedelo, kaj pomenita in ga izrecno podučilo, da če ne bo ravnal, kot mu je naloženo, da bo obe vlogi zavrglo, ki ju oškodovanec dopolnjuje s to tožbo in predlaga, da si jo sodišče prebere. V kolikor je ne bo razumelo, lahko zaprosi tudi za dodatna pojasnila. V glavnem, gre več ali manj za to, da stečajni upravitelj s prevzemom podjetja, ki je predmet stečaja, prevzame tudi vso njegovo bilančno premoženje, s katerim upravlja, ki ga ni potrebno ocenjevati, ker njegova vrednost izhaja iz bilance, ki je zaznamovano v zemljiški knjigi, zato je tudi edino, ki je lahko predmet prodaje, ki jo s sklepom potrdi sodišče zgolj zaradi višine prodajne cene, ki ne sme biti v škodo dejanskega lastnika, zaradi česar je seveda vztrajanje upravitelja pri prodaji premoženja oškodovanca, ki ne posluje, kar vse pomeni, da nima bilančnega premoženja, v korist upravnika, ki ni upnik na podlagi zakona, popolnoma nezakonito in zato predmet odškodnine!

31 Upnik je posledica sklenitve dolžniško-upniškega razmerja, ki je prostovoljno in resno (18. člen OZ) in izključna posledica poslovanja, kar pomeni, da upravnik poslovnega objekta, ki ne poslujejo, ne more biti upnik na podlagi zakona (48. člen SZ-1)!

32 Zahteva upnika za uveljavitev svoje nedenarne terjatve – izpraznitev in izročitev nepremičnine, ki ni upnik na podlagi zakona, zaradi česar predvsem ni njegova, nima podlage v zakonu. Zakon določa, da se prodajalec s prodajno pogodbo zavezuje, da bo nepremičnino, ki jo prodaja, izročil kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino (435. člen OZ), kar vse pomeni, da je odločanje sodišča o zahtevi upnika za uveljavitev svoje nedenarne terjatve, ki nima podlage v zakonu, s prodajo nepremičnine domnevnega dolžnika, nezakonito. Kot izhaja iz citirane določbe 435. člena OZ, da gre za prostovoljno izročitev nepremičnine kupcu, ki jo lahko izroči samo lastnik potem, ko je zanjo prejel ustrezno kupnino, ki jo lahko v tem primeru izprazni brez izvršitelja, kar pomeni, da je tovrstno praznjenje in izročanje zasebne nepremičnine po uradni dolžnosti, ki nima materialnopravne podlage v zakonu, popolnoma nezakonito.

33 Zakon določa, da se prodajalec kakšne pravice zavezuje, da bo kupcu priskrbel prodano pravico; če izvrševanje te pravice zahteva posest stvari, pa tudi, da mu bo stvar izročil (2. odstavek 435. člena OZ), kar vse pomeni, da odločitev sodišča, da je lastninska pravica na nepremičnini, katere izročitev je predlagal upnik, ki je ni kupil, ostane v veljavi, ki ni predmet odločanja sodišča, v celoti nepravilna in nezakonita. Upravitelj nima na podlagi zakona v zvezi z zasebno nepremičnino nobenih javnih pooblastil, zato je njegovo imenovanje s sklepom, ki je konkreten pravni akt, ki nima materialno pravne podlage v zakonu, na podlagi katerega nima upravitelj nobenih pristojnosti, popolnoma nezakonito. O prodaji take nepremičnine zato na podlagi zakona odloča sodišče v pravdnem postopku (153. člen ZPZ), zaradi česar je tovrstno praznjenje zasebnih nepremičnin s strani upravnika, ki ga je predlagal, ob pomoči upravitelja, ki ga poskuša izvršiti v njegovo korist, popolnoma nezakonito.

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma in Direktiva Komisije 2006/70/ES z dne 1. avgusta 2006 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta

34 Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti in še zlasti prvi in tretji stavke člena 47(2) in člena 95 Pogodbe ni materialnopravna podlaga za izdajo izpodbijane Direktive o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranja terorizma, ki ni predmet urejanja iz naslova pristojnosti Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi česar je izpodbijana Direktiva, ki nima materialnopravne podlage v Pogodbi o delovanju Evropske unije, milo rečeno v celoti nepravilna in nezakonita in bi jo moralo naslovno sodišče odpraviti in razveljaviti po uradni dolžnosti.

35 V civilnih postopkih ni prisile, kar pomeni, da je tovrstno prisilno izvrševanje na podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP, ki nima materialnopravne podlage v Ustavi, popolnoma nezakonito. Edina procesna zakona v vseh urejenih pravnih sistemih sta Zakon o pravdnem postopku in Zakon o kazenskem postopku, zaradi česar je navezovanje Evropskega parlamenta in Sveta na procesne zakone, ki niso podlaga za navezovanje, popolnoma nezakonito. Če zanemarimo, da je edini namen procesnih zakonov, zagotoviti možnost pritožbe toženi stranki, ki je šibkejša stranka in zato tudi edina, ki je predmet odločanja z začasno odredbo, na katero se ni mogoče navezovati!

36 Upnik je posledica dolžniško-upniškega razmerja, ki je prostovoljno in resno (18. čl. OZ) in izključna posledica pogodbe o dobavi blaga oz. opravljanja storitev iz naslova poslovanja, ki je obdavčljivo, kar pomeni, da je odločanje o upniku s sodno oz. upravno odločbo, ki ni izvršljiva, ker zakon ne določa njene izvršljivosti, popolnoma nezakonito. Z sklepi o sodni oziroma davčni izvršbi denarnega zneska 125,28 EUR s prodajo nepremičnine, v kateri domnevni dolžnik živi, ki je za potrebe obdavčenja ocenjena na 50.229,00 EUR, ki ni izvršljiv, ker njegova izvršljivost ni določena z zakonom, odločajo samo sodniki in uradniki tistih brezupno šibkih držav članic Evropske unije, ki so se pojavile na ozemlju nekdanje Vzhodne Evrope, v katerih pred letom 1991 niso poznali kapitalizma, zato preprosto niso mogle določiti, kaj je »zakonito« in kaj »nezakonito« in ker niso imele ne denarja ne izkušenj, da bi lahko nadzorovale novo tržno izmenjavo, so postale žrtev pravil novega krasnega sveta, ki si jih zmišljujejo tisti, ki so prišli na oblast v prvih letih po ustanovitvi Evropske unije.

37 Identiteta stranke ni predmet ugotavljanja, zaradi česar je izpodbijana direktiva, ki ni predmet urejanja s strani izdajateljev, v celoti nepravilna in nezakonita! Če ste imeli v mislih ustanovitelja, ki ga določi sodišče in ga ni mogoče spremeniti brez sodne odločbe, ga v primeru udeležencev ni mogoče preverjati, ker ga nima. Če pa ste imeli v mislih zastopnika, je razviden iz registra. V obravnavanem primeru stečajnega upravitelja, ki ga je ustanovila AJPES, ki ni organ ustanavljanja, zaradi česar nima odgovorne osebe, kar pa ni nič hudega, ker vi sistemu prijaznih organov ne preverjate! Stečajni upravitelj nima na podlagi zakona nobenega javnega pooblastila, kar pomeni, da so vsi fiduciarni računa, ustanovljeni v postopkih osebnega stečaja fizičnih oseb, ki ne poslujejo, zaradi česar ne bi smele imeti odprtega poslovnega transakcijskega računa, zaradi česar so v registraciji navedeni transakcijski računu pri bankah v Sloveniji (Priloga 14), ki nimajo podlage v zakonu, nezakoniti.

38 Stečajni upravitelji, ki nimajo na podlagi zakona nobenega javnega pooblastila, niso politično izpostavljene osebnosti, zaradi česar niso predmet preverjanja in nadzora in se jim ni treba bati, da bi lahko bili kdaj odkriti.

39 Tovrstno preverjanje lastništva pravnih oseb in politične izpostavljenosti državljanov, ki ga plačujete iz proračunskega denarja, nima nikakršnega pravnega učinka! Nasprotno, država in institucije, ki jih poskušate izvzeti iz Direktive, perejo denar z zlorabo položaja v postopkih, ki jih vodijo in sebi ali drugim osebam pridobivajo premoženjsko in nepremoženjsko korist s preprodajo premičnin, nepremičnin, opredmetenih in neopredmetenih, pravnih in drugih listin v vseh mogočih oblikah na način, da dejanske lastnike preprosto zbrišejo iz evidence. Glede na to, da imajo(te) javna naročila, navedeno pomeni, da so (ste) dolžniki na podlagi zakona, zaradi česar je tovrstno prisilno izvrševanje stroškov upravljanja upravnika, ki ne more biti upnik, ki nima na podlagi zakona nobenih javnih pooblastil razen, da obvladuje stečajne upravitelje, zato tudi lahko kadarkoli naroči, da mora njen nalog izvršiti, v nasprotju z namenom, za katerega je bila sprejeta Pogodba in zato popolnoma nezakonito!

40 Vsaka institucija deluje v mejah pristojnosti, ki so ji dodeljene s Pogodbama, in v skladu s postopki, pogoji in cilji, ki jih določata Pogodbi (2. odstavek člena 13 PDEU), kar pomeni, da je izpodbijana Direktiva, ki ni s področja Evropskega parlamenta niti Sveta, ki sta jo izdala, in Direktiva Komisije za njeno uporabo, v celoti nepravilna in nezakonita.

41 Glede na to, da preverjanje identitete in politične pristojnosti ni predmet urejanja z zakonom, je implementacija izpodbijanih direktiv v Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma, ki nima podlage v Ustavi RS, navedeno pomeni, da je neustaven. Direktive Evropskega parlamenta in Sveta, ki so predmet implementacije v zakon, so zavezujoče izključno za državne organe, kar pomeni, da je izpodbijana direktiva, ki se nanaša na zavezance, ki niso predmet urejanja, v celoti nepravilna in nezakonita.

42 Pranje denarja ni predmet urejanja z zakonom, zato izpodbijane direktive ni mogoče uporabiti. V naravi vsake pravne norme je, da je kršena. Če ni verjetnosti, da bi bila norma kršena, potem taka norma ni potrebna, kar je tudi odlično merilo za razlikovanje med pravnimi normami in med t.i. tehničnimi pravili, katerih namen ni reagirati na kršenje, marveč zgolj usklajevati obnašanje ljudi. Kršenje norme torej ne more biti razlog za dvom o njeni veljavnosti, ampak je, nasprotno, pogoj za njeno smiselnost (Boštjan M. Zupančič, Pravo in prav, Eseji o pravni državi, Ljubljana 1990, II. str. 22, 23)

43 Glede na vse zgoraj navedeno so določbe v zvezi s sankcioniranjem zavezancev, ki niso zavezanci na podlagi zakona, na način, da lahko v primeru, če se mu oseba ne podredi in ne pride na preverjanje, odpove pogodbo o upravljanju, ki pomeni finančno uničenje posameznika, popolnoma nesmiselne.

44 Glede na to, da je Velika Britanija s tisočletnim pravnim redom odklonila pravni red Evropske unije, navedeno pomeni, da je izpodbijana direktiva, ki nima materialnopravne podlage v Pogodbi, sprejeta v škodo državljanov in drugih pravnih in fizičnih oseb izključno šibkejših držav članic, popolnoma nesmiselna, zaradi česar sta Evropski parlament in Svet odškodninsko odgovorna za njen sprejem.

45 Glede na zgoraj navedeno oškodovani Igor Margan zahteva, da mu Evropski parlament in Svet nerazdelno plačata odškodnino za povzročeno škodo v višini 200.000,00 EUR s plačilom na TR DE57 100110012623 099851, odprt pri N26, na katerega ni mogoče poseči z izvršbo!

Ljubljana, 15.02.2018 Tehnokrat d.o.o.

Poslano v vednost:
– Okrožno sodišče v Ljubljani
– Mag. Jernej Goričar, s.p., Levstikova ulica 17, 1410 Zagorje ob Savi,
prosim vas, da jo pokažete upravnici!