Tožba za odškodnino zaradi izvršbe akontacije davka na dobiček, ki ni davek

posted in: Novice | 0

SODIŠČE EVROPSKE UNIJE
L-2925 LUXEMBOURG

Vlož. št. 2017/

Vlagatelj: Tehnokrat d.o.o., Polanškova 23, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa odgovorna oseba Pavla Murekar

TOŽBA
zoper Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne
26. oktobra 2005, ki nima podlage v PDEU

in

Direktivo Komisije 2006/70/ES z dne 1. avgusta 2006 o izvedbenih
ukrepih za njeno uporabo, ki se ne uporablja

in

zahteva za plačilo odškodnine družbi Tehnokrat d.o.o. za izvršbo
na transakcijski račun v višini 100.000 EUR

vlagatelj

1 x

listine

1 Oškodovanka, gospodarska družba Tehnokrat d.o.o., Polanškova 23, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa odgovorna oseba Pavla Murekar, je dne 09.03.2017 prejela sporočilo računovodkinje , da ima po davčnem obračunu 4.229,41 EUR dobička, kar pomeni, da mora za leto 2016 plačat 719,00 EUR davka. To je potrebno plačati v tridesetih dneh od oddaje bilance na MF FURS, TRR 0110 0888 1000 030, sklic: 19 87792052-80004, ki nima materialnopravne podlage v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb-ZDPPO-2. Plačati pa mora tudi akontacijo za leto 2017, vsakega 10. v mesecu c višini 66,97 EUR. Torej so datumi za plačilo akontacije: 10.02.2017, 10.03.2017, 10.04.2017,… in tako do 10.01.2018 na TR MF FURS, TRR 0110 0888 1000 030, sklic: 19 87792052-80004, ki nima materialnopravne podlage v zakonu o obdavčenju, zaradi česar je nezakonit.

2 Finančna uprava Republike Slovenije je dne 11.05.2017 pri Addiko bank, pri kateri ima družba odprt transakcijski račun, vložila predlog za izvršbo NODURS: Plačilo sklepa 4934-68710/2017-1 v znesku 215,25 EUR , dne 15.06.2017 NODURS: Plačilo sklepa 4934-86473/2017-1 v znesku 77,55 EUR , dne 14.07.2017 NODURS: Plačilo sklepa 4934-98304/2017-1 v znesku 77,55 EUR , dne 17.08.2017 NODURS: Plačilo sklepa 4934-110406/2017-1 v znesku 77,58 EUR in dne 22.09.2017 NODURS: Plačilo sklepa 4934-130848/2017-1 v znesku 86,55 EUR s sklicem na davčno številko gospodarske družbe Tehnokrat d.o.o. in plačilom na račun Finančne uprave Republike Slovenije SI56 0110 0846 0501 635, odprt pri Banki Slovenije, ki nimajo materialnopravne podlage v zakonu o obdavčenju, zaradi česar so nezakoniti.

3 Glede na to, da banka vodi transakcijski račun na podlagi pogodbe o upravljanju, navedeno pomeni, da gre za pogodbeni odnos, ki je prostovoljen, zato je tovrsten rubež denarnih sredstev po nalogu državnega organa, ki neposredno nadzira banko in je zato vodljiva oziroma ustrahovana, ki si je v ta namen obračunala še provizijo v višini 50,00 EUR za vsakokratno transakcijo, za kaznivo dejanje kraje zasebne lastnine s strani banke in zlorabe položaja s strani Finančne uprave Republike Slovenije, ki je zato predmet odškodnine!

4 Finančna uprava Republike Slovenije , ki ni organ, kar pomeni, da ni pristojna za izdajo sklepa o davčni izvršbi, nima na podlagi Zakona o finančni upravi – ZFU, na podlagi katerega je bila ustanovljena, nobenih pristojnosti oz. javnih pooblastil! Na podlagi Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije sestavljajo Finančno upravo Generalni finančni urad in 15 Finančnih uradov, ki nimajo na podlagi zakona nobenih pristojnosti oz. javnih pooblastil!

5 Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2, ki ni zakon o obdavčenju, v 65. členu določa, če je s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju določeno, da davek ugotovi davčni organ, ga ugotovi z odločbo o odmeri davka, kar glede na to, da z zakonom o obdavčenju ni določeno, da akontacijo davka na dobiček za naprej ugotovi davčni organ z odločbo o odmeri davka pomeni, da je izpodbijana davčna izvršba na denarna sredstva gospodarske družbe, ki nima materialno pravne podlage v zakonu o obdavčenju, nezakonita.

5 Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1, v katerega je bila implementirana Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28.11.2006, ki ureja enoten sistem in uvaja obveznost plačevanja davka na dodano vrednost na območju Republike Slovenije določa, da davek, ki je določen v %, odvaja davčni zavezanec na podlagi prijave, kar pomeni, da je prostovoljen, zaradi česar je odločanje o dolžnosti plačila davka v denarnem znesku, ki ni davek na dodano vrednost, z davčno odločbo, ki nima materialnopravne podlage v zakonu o obdavčenju, v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom in zato nezakonito.
6 V primeru dolgov gospodarske družbe lahko dolžnik ali upnik, katerega terjatev izhaja iz naslova poslovanja, vloži predlog za začetek stečajnega postopka, ki ga prevzame stečajni upravitelj kot domnevno strokovno usposobljena oseba, ki upravlja s premoženjem gospodarske družbe v stečaju in denarnimi sredstvi na posebej v ta namen ustanovljenem transakcijskem računu, ki ga v interesu dejanskega lastnika in upnikov iz naslova poslovanja potrdi sodišče s sklepom, kar pomeni da gre za prostovoljno poravnavo upnikov iz stečajne mase, zaradi česar je tovrstno prisilno izvrševanje na transakcijski račun gospodarske družbe s strani Finančne uprave Republike Slovenije, ki ni državni organ, ki ne posluje, zaradi česar ne more biti upnik na podlagi zakona, ki nima materialnopravne podlage v veljavnem zakonu, popolnoma nezakonito in pomeni, da gre za kaznivo dejanje zlorabe položaja s strani Finančne uprave Republike Slovenije (zadeva naslovnega sodišča C-507/08).

7 Direktiva Sveta 2006/112/ES v členu 13 določa, da se državni, regionalni in lokalni organi ter druge osebe javnega prava štejejo za davčne zavezance v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravljajo kot državni organi, če pobirajo dajatve, pristojbine, prispevke ali plačila v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami, če bi njihova obravnava, kot da niso davčni zavezanci, povzročila znatno izkrivljanje konkurence, kar vse pomeni, da je Finančna uprava Republike Slovenije davčni zavezanec za rubež obdavčljivega zneska denarnih sredstev, ki niso prihodek Finančne uprave Republike Slovenije na podlagi zakona.

8 Finančna uprava Republike Slovenije je prejemnik 2.522.687,98 EUR javnih plačil plačnikov, ki niso plačniki Finančne uprave Republike Slovenije na podlagi zakona in plačnik neverjetnih 284.228.586,36 EUR , od tega 192.795.961,53 EUR za plače, ki nimajo podlage v Zakonu o proračuni Republike Slovenije, zaradi česar so nezakoniti, 8,8 milijona EUR POŠTI SLOVENIJE, čeprav nima na podlagi zakona nobenega javnega pooblastila za pošiljanje obvestil po pošti, 8,3 milijona EUR zasebni gospodarski družbi SAPPHIR d.o.o., informacijsko in poslovno svetovanje, čeprav ima državni informacijski sitem in ne posluje, 5,7 milijona EUR zasebni delniški družbi RRC d.d. za računalniške storitve, čeprav ima lastno nabavo in vzdrževanje računalnikov, 5 milijonov EUR za druga plačila, beri svetovalne pogodbe, sklenjene s fizičnimi osebami, ki ne poslujejo, 3,8 milijona EUR družbi za programske rešitve COMTRADE d.o.o. z neverjetnih 10,8 milijonov EUR ustanovnega kapitala ustanovitelja Comtrade Group B.V., Nizozemska, za programe, ki jih ne potrebuje, ker zato nima javnega pooblastila v zakonu, 3,5 milijona EUR družbi za svetovanje in programsko opremo ZZI d.o.o., 2,3 milijona EUR družbi za logistiko HOEDLMAYR d.o.o. ustanovitelja HÖDLMAYER RAIL LOGISTIC Gmbh Avstrija, z ustanovnim kapitalom 6,7 milijona EUR, 2,1 milijona EUR sistemski in razvojni družbi Gambit trade d.o.o., 1,9 milijona EUR družbi za informacijske rešitve S&T Slovenija d.d., 1,7 milijona EUR družbi za poslovne storitve in razvoj programske opreme IXTLAN TEAM d.o.o., 1,6 milijona EUR družbi za poslovanje z nepremičninami PRO-REM d.o.o.-v likvidaciji, ki jo je ustanovila Nova Ljubljanska banka d.d. za pranje denarja z nepremičninami, 1,3 milijona EUR državni družbi Telekom Slovenije d.d., 1,2 milijona EUR OKROŽNEMU SODIŠČU V LJUBLJANI, ki ni prejemnik javnih plačil na podlagi zakona, zaradi česar so nezakoniti, 1 milijon EUR družbi za trženje in prodajo avtomobilov RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o., … za kar je Addiko banki plačala 318.855,65 EUR provizij , ki nimajo podlage v zakonu, kar pomeni, da so nezakoniti in da gre za prenos denarja oz. skrivanje in prikrivanje prave narave, izvora, nahajanja, gibanja, razpolaganja, lastništva ali pravic v zvezi z denarjem, ki izvira iz kaznivega dejanja oziroma za pranje denarja po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, v katerega je bila prenesena.
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma in Direktiva Komisije 2006/70/ES z dne 1. avgusta 2006 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta

9 Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti in še zlasti prvega in tretjega stavka člena 47(2) in člena 95 Pogodbe ni materialnopravna podlaga za izdajo izpodbijane Direktive o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranja terorizma, ki niso predmet urejanja iz naslova pristojnosti Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi česar je izpodbijana Direktiva, ki nima materialnopravne podlage v Pogodbi o delovanju Evropske unije, milo rečeno v celoti nepravilna in nezakonita in bi jo moralo naslovno sodišče odpraviti in razveljaviti po uradni dolžnosti.

10 V civilnih postopkih ni prisile, kar pomeni, da je tovrstno prisilno izvrševanje na podlagi Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2, ki nima materialnopravne podlage v Ustavi, popolnoma nezakonito. Edina procesna zakona v vseh urejenih pravnih sistemih sta Zakon o pravdnem postopku in Zakon o kazenskem postopku, zaradi česar je navezovanje Evropskega parlamenta in Sveta na procesne zakone, ki niso podlaga za navezovanje, popolnoma nezakonito. Če zanemarimo, da je edini namen procesnih zakonov, zagotoviti možnost pritožbe toženi stranki, ki je šibkejša stranka in zato tudi edina, ki je predmet odločanja z začasno odredbo, na katero se ni mogoče navezovati!

11 Upnik je posledica dolžniško-upniškega razmerja, ki je prostovoljno in resno (18. čl. OZ) in izključna posledica pogodbe o dobavi blaga oz. opravljanja storitev iz naslova poslovanja, ki je obdavčljivo, kar pomeni, da je odločanje o upniku s sodno oz. upravno odločbo, ki ni izvršljiva, ker zakon ne določa njene izvršljivosti, popolnoma nezakonito. Z sklepi o sodni oz. davčni izvršbi denarnega zneska, ki ni izvršljiv, ker njegova izvršljivost ni določena z zakonom, odločajo samo uradniki tistih brezupno šibkih držav članic Evropske unije, ki so se pojavile na ozemlju nekdanje Vzhodne Evrope, v katerih pred letom 1991 niso poznali kapitalizma, zato preprosto niso mogle določiti, kaj je »zakonito« in kaj »nezakonito« in ker niso imele ne denarja ne izkušenj, da bi lahko nadzorovale novo tržno izmenjavo, so postale žrtev pravil novega krasnega sveta, ki si jih zmišljujejo tisti, ki so prišli na oblast v prvih letih po ustanovitvi Evropske unije.

12 Identiteta stranke ni predmet ugotavljanja, zaradi česar je izpodbijana direktiva, ki ni predmet urejanja s strani izdajateljev, v celoti nepravilna in nezakonita! Če ste imeli v mislih ustanovitelja, ki ga določi sodišče in ga ni mogoče spremeniti brez sodne odločbe, ga v primeru FURS ni mogoče preverjati, ker ga nima. Če pa ste imeli v mislih zastopnika, je razviden iz registra. V obravnavanem primeru je to Ahčin Jana, generalni direktor Finančne uprave Republike Slovenije, ki ni organ, zaradi česar nima odgovorne osebe, kar pa ni nič hudega, ker vi državni organov ne preverjate! Finančna uprava Republike Slovenije ni organ, kar pomeni, da sta ji dodeljeni matična oz. davčna številka nezakoniti. Finančna uprava Republike Slovenije ne posluje, zaradi česar ne bi smela imeti odprtega TR, zaradi česar so v registraciji (priloga 7) navedeni transakcijski računu pri Uradu za javna plačila oz. Banki Intesa Sanpaolo d.d., ki nimajo podlage v zakonu, nezakoniti.

13 V Finančnih uradih, ki nimajo nobene pristojnosti na podlagi zakona, odločajo izključno srednji in nižji uradniki, ki niso politično izpostavljene osebnosti, zaradi česar niso predmet preverjanja in nadzora in se jim ni treba bati, da bi lahko bili kdaj odkriti.
14 Tovrstno preverjanje lastništva pravnih oseb in politične izpostavljenosti državljanov, ki ga plačujete iz proračunskega denarja, nima nikakršnega pravnega učinka! Nasprotno, država in institucije, ki jih poskušate izvzeti iz Direktive, perejo denar z zlorabo položaja v postopkih, ki jih vodijo in sebi ali drugim osebam pridobivajo premoženjsko in nepremoženjsko korist s preprodajo premičnin, nepremičnin, opredmetenih in neopredmetenih, pravnih in drugih listin v vseh mogočih oblikah na način, da dejanske lastnike preprosto zbrišejo iz evidence. Glede na to, da imajo(te) javna naročila, navedeno pomeni, da so (ste) dolžniki na podlagi zakona, zaradi česar je tovrstno prisilno izvrševanje akontacije davka od dobička za naprej, Finančne uprave Republike Slovenije, ki ne more biti upnik, ki nima na podlagi zakona nobenih javnih pooblastil razen, da obvladuje banke, zato tudi lahko kadarkoli naroči, da mora njen nalog izvršiti, v nasprotju z namenom, za katerega je bila sprejeta Pogodba in zato popolnoma nezakonito!

15 Vsaka institucija deluje v mejah pristojnosti, ki so ji dodeljene s Pogodbama, in v skladu s postopki, pogoji in cilji, ki jih določata Pogodbi (2. odstavek člena 13 PDEU), kar pomeni, da je izpodbijana U, ki ni s področja Evropskega parlamenta niti Sveta, ki sta jo izdala, in Direktiva Komisije za njeno uporabo, v celoti nepravilna in nezakonita.

16 Glede na to, da v preverjanje identitete in politične pristojnosti ni predmet urejanja z zakonom, je implementacija izpodbijanih direktiv v Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma, ki nima podlage v Ustavi RS, navedeno pomeni, da je njegov sprejem neustaven. Direktive Evropskega parlamenta in Sveta, ki so predmet implementacije v zakon, so zavezujoče izključno za državne organe, kar pomeni, da je izpodbijana direktiva, ki se nanaša na zavezance, ki niso predmet urejanja, v celoti nepravilna in nezakonita.

17 Pranje denarja ni predmet urejanja z zakonom, zato izpodbijane direktive ni mogoče uporabiti. V naravi vsake pravne norme je, da je kršena. Če ni verjetnosti, da bi bila norma kršena, potem taka norma ni potrebna, kar je tudi odlično merilo za razlikovanje med pravnimi normami in med t.i. tehničnimi pravili, katerih namen ni reagirati na kršenje, marveč zgolj usklajevati obnašanje ljudi. Kršenje norme torej ne more biti razlog za dvom o njeni veljavnosti, ampak je, nasprotno, pogoj za njeno smiselnost (Boštjan M. Zupančič, Pravo in prav, Eseji o pravni državi, Ljubljana 1990, II. str. 22, 23)
Glede na vse zgoraj navedeno so določbe v zvezi s sankcioniranjem zavezancev, ki niso zavezanci na podlagi zakona, na način, da lahko v primeru, če se mu oseba ne podredi in ne pride na preverjanje, odpove pogodbo o vodenju transakcijskega računa, ki pomeni finančno uničenje družbe, popolnoma nesmiselne.

18 Glede na to, da je Velika Britanija s tisočletnim pravnim redom odklonila pravni red Evropske unije, navedeno pomeni, da je izpodbijana direktiva, ki nima materialnopravne podlage v Pogodbi, sprejeta v škodo državljanov in drugih pravnih in fizičnih oseb izključno šibkejših držav članic, popolnoma nesmiselna, zaradi česar sta Evropski parlament in Svet odškodninsko odgovorna za njen sprejem.

19 Glede na zgoraj navedeno oškodovana gospodarska družba Tehnokrat d.o.o. zahteva, da ji Evropski parlament in Svet nerazdelno plačata odškodnino za povzročeno škodo v višini 100.000 EUR s plačilom na TR SI56 3300 0000 4706 819, odprt pri Addiko bank d.d., na katerega ni mogoče poseči z izvršbo!

Ljubljana, 15.10.2017 Tehnokrat d.o.o.

Poslano v vednost:
– Finančna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, SI-1000 Ljubljana