Sodnica Natalija Horvat Medved na predlog odv. Markoviča deložira ljudi iz zasebnih hiš

posted in: Novice | 0

Izpraznitev in izročitev nepremičnine ni pravni pojem, zaradi česar ne more biti predmet odločanja s sklepom.  Zakon v zvezi  s predhodnim preizkusom tožbe določa, da predsednik senata po predhodnem preizkusu tožbe izda sklep, s katerim se tožba zavrže, če ugotovi, da odločanje o tožbenem zahtevku ne spada v sodno pristojnost (18. člen), da je bila tožba vložena prepozno, če je s posebnimi predpisi določen rok za tožbo, da o tožbenem zahtevku že teče pravda, da je stvar pravnomočno razsojena, da je bila o spornem predmetu sklenjena sodna poravnava ali da ni podana pravna korist tožeče stranke za vložitev tožbe (274. člen ZPP), kar pomeni, da o pravočasnosti tožbe, o zakonitosti terjatve in o višini dolga zaradi plačila davka, ki je prihodek države, odloči pristojni sodnik s sodbo. Predmet izvršbe je pravnomočna in izvršljiva sodba pristojnega sodišča, zoper katero so dovoljena vsa redna in izredna pravna sredstva vključno z obnovo postopka zaradi plačila odškodnine iz proračunskih sredstev v primeru, če se v obnovljenem postopku ugotovi, da je bila opravljena izvršba z izpraznitvijo in izročitvijo nepremičnine oziroma deložacijo domnevnega dolžnika za poplačilo terjatve upnika, s katerim dolžnik ni v pravnem razmerju, zaradi česar ne more biti upnik na podlagi zakona.

Sodnica Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici Natalija Horvat Medved je na predlog stečajne upraviteljice Đaniš Anje, ki jo zastopa stečajni upravitelj Markovič Aljoša, izdala sklep o izvršbi za uveljavitev nedenarne terjatve – izpraznitve in izročitve nepremičnine Đaniš Anji, ki se je proglasila za upnico, za izpraznitev nepremičnine, ki jo je za dolžnico proglasil sodnik Matjaž Štok, na podlagi izvršilnega naslova, sklepa o prodaji – prvi Okrožnega sodišča v Mariboru z dne 02.10.2019, ki ni izvršljiv. S priporočilom lastnici nepremičnine,  da jo v izogib dodatnim stroškom izprazni sama. Prisilna izpraznitev je dovoljena v roku 8 dni od vročitve sklepa, ki nima materialnopravne podlage v zakonu, zaradi česar je nezakonit.

Sodnik Matjaž Štok, ki je izdal oklic o začetku stečajnega postopka, ki ni pravni akt, ki ga je nosilka liste stranke SD in evropska poslanka Tanja Fajon v rdeči strankarski majici objavila na svojih promocijskih fotografijah, je podpisal pridržanje za politika stranke, ki konkurira stranki, s katero simpatizira.  Štok je sicer vsakoletni obiskovalec lokalnega dogodka stranke SD. Zato nima nobenih težav z delitvijo oblasti na zakonodajno, izvršno in sodno, ki se med sabo nadzirajo. Zato v pravu nikoli ne nastopi situacija, da bi ena vrsta oblasti ali celo pojem,   ki neposredno financira sodnika, karkoli predlagala sodniku, ker bo s predlogom vedno uspela.

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v zvezi z upravičenimi predlagatelji določa, da je predlog za začetek stečajnega postopka upravičen vložiti dolžnik, osebno odgovorni družbenik dolžnika in upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika, proti kateremu predlaga začetek postopka, in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca (231. člen), kar pomeni, da je predlog in zahteva Republike Slovenije, ki je pojem, ki ne posluje in nima terjatev, zaradi česar ne more biti upnik na podlagi zakona, za uvedbo stečajnega postopka zoper Frizerski salon Jana, Cvetlična ulica 3, Slovenska Bistrica, z dne 06.09.2018 nezakonit.  

Predmet odločanja sodnika je spor, ki v primeru stečaja izhaja iz gospodarske pogodbe. Del vsake dobre pogodbe pa je malodane preganjavično predvidevaje možnosti spora. Poleg materialnega je za vsak spor bistveno procesno vprašanje, ki bi ga danes imenovali »dostop do sodišča« (access to court), ki bo spor presojalo, razreševalo, ki je tudi bistvo človekovih pravic. Terjatve Republike Slovenije ne izhajajo iz pogodbe, zaradi česar ni mogoče ugotoviti njihove zapadlosti in s tem pravočasnosti predloga za stečaj, kar pomeni, da je prepozen in bi ga moral sodnik zavreči. Neodvisen sodnik seveda!

Prodaja nepremičnine na naslovu Sevec 11, Zg. Ložnica, ki ni naslov stečaja, je nezakonita. Zakon v zvezi s prenosom pooblastil na upravitelja določa, da z začetkom stečajnega postopka   upravitelj pridobi pooblastila za zastopanje stečajnega dolžnika vključno z upravljanjem nepremičnin, ki so v lasti gospodarske družbe in so predmet upravljanja (247. člen ZFPPIPP). Sodišče izda sklep o prodaji na predlog upravitelja in na podlagi mnenja upniškega odbora (331. člen ZFPPIPP), kar pomeni, da je sklep o prodaji hiše na naslovu Sevec 11, Zg. Ložnica, s katero stečajni upravitelj ne upravlja, nezakonit.

221. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju v zvezi z načinom izvršbe, ki določa, da se izvršba za izpraznitev in izročitev nepremičnine opravi tako, da izvršitelj izroči nepremičnino v posest upniku, potem ko iz nje odstrani osebe in stvari, ki je dopustna po preteku 8 dni od dneva, ko je bil dolžniku vročen sklep o izvršbi, ni materialnopravna podlaga za izdajo sklepa o izvršbi. Zakon o izvršbi in zavarovanju je procesni zakon za izvršbo pravnomočne in izvršljive sodbe. Zakon v zvezi s poplačilom iz hipoteke določa, da lahko hipotekarni upnik s tožbo zahteva, da se zastavljena nepremičnina proda (153. člen SPZ), kar pomeni, da o utemeljenosti prodaje nepremičnine za poplačilo hipoteke, o zakonitosti kreditne pogodbe in o višini terjatve zaradi plačila davka, ki je prihodek države, odloča pristojni sodnik s sodbo. Glede na citirano zakonsko določbo je sklep sodnice Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici Natalije Horvat Medved, ki ni pristojna za njegovo izdajo, o izpraznitvi in izročitvi nepremičnine stečajni upraviteljici, ki ni upnik na podlagi zakona, popolnoma nezakonit in pomeni, da gre za kaznivo dejanje pranje denarja, zaradi tega predlagam kazenski pregon imenovane sodnice in tožbo za plačilo odškodnine v višini 1 milijona EUR!

 

TR za prispevke: Murekar Pavla, Polanškova 23 1000 Ljubljana, DE10 1001 1001 2621 2640 02, BIC NTSBDEB1