Purpose of this web page

posted in: Novice | 0

This page is dedicated to all of you who judges, which are not sellers, sold your property that you acquired through work or otherwise and that is yours, so that alleged creditor, who is not a creditor under the law because you can’t be a debtor of banks, commercial companies, public companies, insurance companies, the state and especially not of physical persons under the law, “ex officio” entered in the land register, which you can’t delete, you are being bullied and blackmailed to sell at auction, although it can’t sell itself because it is not registered, it can’t even sell the court who is not the mortgage creditor, who has no substantive powers in the law and abusing procedural power to issue injunctions on the sale, which has no substantive basis in the law, which can’t be sold repeatedly, nor may it be sold once and for all alleged creditors other than the mortgage creditors pursuant to the law, all of which means that this kind of “advancing” the alleged creditors that they can’t convey that does not have material basis in the law, is illegally; ki so vam sodniški pomočniki izbrisali gospodarsko družbo, ker domnevno niste dvakrat oddali letnega poročila AJPES za javno objavo na spletni strani, ki ga AJPES lahko objavi samo z vašim izrecnim dovoljenjem, ki ni javno, za katero ste plačali 37,24 evrov, ki ne more biti podlaga za izbris na podlagi zakona ali iz razloga, ker je izvršiteljica ni našla vaše table na naslovu firme, na katerega ste bili o tem obveščeni, ki je razlog za izbris na podlagi zakona ali zato, ker ste sami izbrisali družbo, o čemer so obvestili DURS, ki je izdala odločbo za nazaj za domnevno neplačane prispevke in davke, ki niso nastali, zaradi česar ste postali dolžnik in vam sodišče rubi vaše premično in nepremično premoženje;who a judge’s assistants erase the company because it allegedly did not twice awarded the annual report APLRS for publication on the website by APLRS may be published only with your express permission, which is not public, for which you pay 37.24 euro, which can’t be a basis for cancellation pursuant to the Act or the ground that executor did not find your table at the firm to which you have been informed that the reason for cancellation pursuant to the law or because you are deleting the society, which makes you become a debtor who the court seizure all of your property;ki imate kredite v CHF, katerih anuiteta se spreminja in katerih končna vrednost zaradi tega ni znana in pomeni nedovoljen pogoj v potrošniški pogodbi, zaradi česar je tovrstna kreditna pogodba nična; who have loans in CHF, which annuity is changing and whose final value for this is not known and represents an unfair term in a consumer contract, which makes this type of credit agreement is null; who notary certificates agreement, which became part of the title deeds and thus directly enforceable; who the ki vam je sodišče »izpraznilo« poslovni prostor, ki je vaš, za kar nima pristojnosti na podlagi zakona in vam naložilo plačilo »uporabnine«, ki ni predmet plačila, za nazaj, ki je najemodajalec ni zahteval;court “vacated” business premises that is yours, for which has no powers under the law and impose you to pay the “usage” that is not subject to the payment back the lessor has not requested; ki vam je sodišče »izpraznilo« poslovni prostor, ne da bi vam najemodajalec povrnil vaša vlaganja;who the court “vacated” business premises without the landlord refund you your investment; ki vam je sodišče z izvršbo naložilo »izpraznitev« poslovnega prostora, ki ni vaš in ki ste ga izpraznili; who the court ordered the execution of “vacation” the business of premise that is not yours and you have already emptied; ki ste zaprosili za oprostitev oziroma odlog plačila sodne takse, ki ni predmet ugotavljanja, iz razloga brezposelnosti, pa je sodišče postopek ustavilo po uradni dolžnosti iz razloga neplačane sodne takse; who applied for an exemption or deferment of payment of court fees, which is not subject to assessment, by reason of unemployment and the court stopped the procedure ex officio by reason of unpaid legal fees; who the court ex officio dispossess of operational capacity and made incapable; who the court sentenced to a suspended sentence for an offense that can’t be done with the condition of payment of the fine, which was at the time of conviction clear that you can’t pay and change it to the prison sentence after when obsolete, all with the purpose to force the payment; ki vas je sodišče obsodilo na kaznivo dejanje na podlagi Kazenskega zakonika, ki ni kaznivo dejanje; who the court sentenced to an offense under the Criminal Code, which is not a crime; ki vas je nepristojno sodišče obsodilo na denarno kazen na podlagi zasebne tožbe in na plačilo stroškov postopka, o katerih je odločilo sodišče prve stopnje in jo izvršuje z izvršbo na nepremičnine;who the incompetent court sentenced to a fine on the basis of private charge and to pay the costs, which ruled the Court and implemented by foreclosures; who ki vas je nepristojno sodišče obsodilo na plačilo odškodnine, ki se ji je domnevni oškodovanec, ki ni oškodovanec na podlagi zakona, v kazenskem postopku odpovedal in je ne more več vtoževati, pa vam jo sodišče »po uradni dolžnosti« izvršuje na plačo, denarna sredstva, avtomobil in stanovanje;jurisdiction court ordered to pay damages to alleged victim, who is not the victim under the law in criminal proceedings terminated and no longer in charge, but the court “ex officio” exercise in your salary, cash, car and home; ki vam upravnik zaračunava in izvršuje čiščenje in odvoz smeti za 6 oseb in ½ živali, pa živite sami; who the manager charged and implements cleaning and refuse collection for 6 persons and ½ animals although you live alone; ki vam upravnik izvršuje rezervni sklad, čeprav ni registriran za izvajanje investicijskega vzdrževanja;who the manager implements the reserve fund, although not registered for the implementation of major maintenance; ki ste bili v času invalidnine zavarovani, pa vam zavarovalnica ni določila invalidnine in je ne izplačuje; who were insured at the time disability benefits, but you do not set the invalidity insurance company and was not paid;ki ste imeli sklenjeno varčevalno pogodbo, pa je zavarovalnica noče izplačati v zavarovani vsoti; who have concluded the savings contract but the insurance company will not pay out the sum insured;ki ste imeli sklenjeno koncesijsko pogodbo za določen čas, pa je država oziroma lokalna skupnost po poteku časa ni podaljšala in vam ni izplačala vlaganj oziroma nadomestila za izgubljen prihodek; who have signed the concession contract for a fixed period, the state or the local community after the expiration of the time don’t want to extend and do not pay investment or compensation for lost income; ki ste bili odpuščeni iz »krivdnega razloga«, ki ni razlog za odpoved pogodbe na podlagi zakona; who were made ​​redundant from “fault reason” that is not a reason for terminating the contract pursuant to the Act; ki ste bili odpuščeni in ste uspeli, pa je sodišče ugotovilo, da delovnega razmerja ni moč nadaljevati;who have been laid off and you succeed, but the court found that the employment relationship can’t be continued; ki ste tožili državo in niste uspeli, sodišče pa vam je naložilo plačilo nagrade državnemu pravobranilcu; who are suing the state and have failed, and the court claim you pay awards to the state attorney; who ki ste dobili negativno oceno, ki je ni mogoče dodeliti, ker to pomeni, da ne izpolnjujete pogojev za zasedbo delovnega mesta, za kar ste bili izbrani na javnem razpisu s pogojem izpolnjevanja pogojev; get a negative rating, which can’t be granted because it means that you are not eligible for the position for which you have been chosen in a public tender with the condition of compliance with officially published invitation; ki niste napredovali na delovnem mestu zaradi ocene, ki ne more biti pogoj za napredovanje uradnika; who are not promoted at work because estimates can’t be a condition for advancement officer; ki ste dedovali na podlagi oporoke zapustnika, pa niste edini dedič podedovanega premoženja in tiste, ki niste dedovali na podlagi oporoke, pa ste dedič premoženja zapustnika, ki ga je zapustil z oporoko; who inherit under the will of the deceased and are not the sole heir inherited the property and those who did not inherit under a will but are the heir of decedent, who left a will; ki ste dedič zapustnikovega premoženja, ki je predmet stečaja, zaradi česar ste se mu odpovedali; who are an heir of assets left, which is the subject of bankruptcy, makes you abandon it; ki ste prejeli globo za prekršek, ki ni prekršek na podlagi zakona, kar pomeni, da ga niste mogli storiti. you receive a fine for an offense other than an offense under the Act, which means that you have not been able to do; all you can send me your case. I’ll file a collective complaint, which has a greater chance of success and help with your contribution spend up to a final court decision.