Namen strani

posted in: Novice | 0

Ta stran je namenjena vsem vam, ki so vam sodniki, ki niso prodajalci, za drobiž prodali ali vam prodajajo premoženje, ki ste ga pridobili z delom ali kako drugače in ki je vaše tako, da so domnevnega upnika, ki ni upnik na podlagi zakona, ker vi na podlagi zakona ne morete biti dolžnik banke, gospodarske družbe, javnega podjetja, zavarovalnice, Republike Slovenije in še najmanj fizične osebe, po »uradni dolžnosti« vpisali v zemljiško knjigo, zaradi česar ga ne morete izbrisati, ki vas ustrahuje in izsiljuje s prodajo na dražbi, čeprav ga ne more prodati sam, ker zato ni registriran, niti ga ne more prodati sodišče, ki ni hipotekarni upnik, ki nima materialnopravnega pooblastila v zakonu in ki zlorablja procesno pooblastilo za izdajo odredbe o prodaji, ki nima materialnopravne podlage v zakonu, ki ga ne more prodati večkrat, niti ga ne more prodati enkrat za vse domnevne upnike, ki niso hipotekarni upniki na podlagi zakona, kar vse pomeni, da je tovrstno »primikanje« domnevnih upnikov, ki jih ni mogoče primakniti, ki nima materialne podlage v zakonu, nezakonito; ki so vam sodniški pomočniki izbrisali gospodarsko družbo, ker domnevno niste dvakrat oddali letnega poročila AJPES za javno objavo na spletni strani, ki ga AJPES lahko objavi samo z vašim izrecnim dovoljenjem, ki ni javno, za katero ste plačali 37,24 evrov, ki ne more biti podlaga za izbris na podlagi zakona ali iz razloga, ker je izvršiteljica ni našla vaše table na naslovu firme, na katerega ste bili o tem obveščeni, ki je razlog za izbris na podlagi zakona ali, ker ste sami izbrisali družbo in postali dolžnik; ki imate kredite v CHF, katerih anuiteta se spreminja in katerih končna vrednost zaradi tega ni znana in pomeni nedovoljen pogoj v potrošniški pogodbi, zaradi česar je tovrstna kreditna pogodba nična; ki vam je notar potrdil pogodbo, ki je postala del notarskega zapisa in s tem neposredno izvršljiva; ki vam je sodišče »izpraznilo« poslovni prostor, ki je vaš, za kar nima pristojnosti na podlagi zakona in vam naložilo plačilo »uporabnine«, ki ni predmet plačila, za nazaj, ki je najemodajalec ni zahteval; ki vam je sodišče »izpraznilo« poslovni prostor, ne da bi vam najemodajalec povrnil vaša vlaganja; ki vam je sodišče z izvršbo naložilo »izpraznitev« poslovnega prostora, ki ni vaš in ki ste ga izpraznili; ki ste zaprosili za oprostitev oziroma odlog plačila sodne takse, ki ni predmet ugotavljanja, iz razloga brezposelnosti, pa je sodišče postopek ustavilo po uradni dolžnosti iz razloga neplačane sodne takse; ki vam je sodišče odvzelo poslovno sposobnost po uradni dolžnosti in vas s tem onemogočilo; ki vas je sodišče obsodilo na pogojno kazen za dejanje, ki ga niste mogli storiti, s pogojem plačilna denarne kazni, za katero je bilo že v času obsodbe jasno, da je ne morete plačati in vam jo iz razloga neplačila spremenilo v zaporno kazen potem, ko je zastarala, vse z namenom, da bi izsililo plačilo; ki vas je sodišče obsodilo na kaznivo dejanje na podlagi Kazenskega zakonika, ki ni kaznivo dejanje; ki vas je nepristojno sodišče obsodilo na denarno kazen na podlagi zasebne tožbe in na plačilo stroškov postopka, o katerih je odločilo sodišče prve stopnje in jo izvršuje z izvršbo na nepremičnine; ki vas je nepristojno sodišče obsodilo na plačilo odškodnine, ki se ji je domnevni oškodovanec, ki ni oškodovanec na podlagi zakona, v kazenskem postopku odpovedal in je ne more več vtoževati, pa vam jo sodišče »po uradni dolžnosti« izvršuje na plačo, denarna sredstva, avtomobil in stanovanje; ki vam upravnik zaračunava in izvršuje čiščenje in odvoz smeti za 6 oseb in ½ živali, pa živite sami; ki vam upravnik izvršuje rezervni sklad, čeprav ni registriran za izvajanje investicijskega vzdrževanja; ki ste bili v času invalidnine zavarovani, pa vam zavarovalnica ni določila invalidnine in je ne izplačuje; ki ste imeli sklenjeno varčevalno pogodbo, pa je zavarovalnica noče izplačati v zavarovani vsoti; ki ste imeli sklenjeno koncesijsko pogodbo za določen čas, pa je država oziroma lokalna skupnost po poteku časa ni podaljšala in vam ni izplačala vlaganj oziroma nadomestila za izgubljen prihodek; ki ste bili odpuščeni iz »krivdnega razloga«, ki ni razlog za odpoved pogodbe na podlagi zakona; ki ste bili odpuščeni in ste uspeli, pa je sodišče ugotovilo, da delovnega razmerja ni moč nadaljevati; ki ste tožili državo in niste uspeli, sodišče pa vam je naložilo plačilo nagrade državnemu pravobranilcu; ki ste dobili negativno oceno, ki je ni mogoče dodeliti, ker to pomeni, da ne izpolnjujete pogojev za zasedbo delovnega mesta, za kar ste bili izbrani na javnem razpisu s pogojem izpolnjevanja pogojev; ki niste napredovali na delovnem mestu zaradi ocene, ki ne more biti pogoj za napredovanje uradnika; ki ste dedovali na podlagi oporoke zapustnika, pa niste edini dedič podedovanega premoženja in tiste, ki niste dedovali na podlagi oporoke, pa ste dedič premoženja zapustnika, ki ga je zapustil z oporoko; ki ste dedič zapustnikovega premoženja, ki je predmet stečaja, zaradi česar ste se mu odpovedali; ki ste prejeli globo za prekršek, ki ni prekršek na podlagi zakona, kar pomeni, da ga niste mogli storiti;

vsi vi mi lahko pošljete svoj primer, da bom vložila skupinsko pritožbo, ki ima več možnosti za uspeh in mi s svojim prispevkom pomagajte preživeti čas do končne odločitve sodišča.