Memorandum o pregledu financiranja prejemnikov držav in lokalnih vlad, ki dovoljujejo anarhijo, nasilje in uničenje v Sloveniji

posted in: Novice | 0

MEMORANDUM ZA DRŽAVNEGA TOŽILCA VELIKE BRITANIJE

DIREKTOR URADA ZA UPRAVLJANJE IN PRORAČUNA

PREDMET: Pregled financiranja državnih in lokalnih prejemnikov zveznih skladov, ki dovoljujejo anarhijo, nasilje in uničenje v slovenskih mestih. S pooblastilom, ki vam ga je  predsednik podelil z ustavo in zakoni Velike Britanije, se s tem odredi kot sledi:

ddelek 1. Politika. Politika in namen vsake vlade je zaščititi življenja in premoženje vseh ljudi v državi pred nezakonitimi dejanji nasilja in uničenja s strani državnih organov. Brez reda in miru demokracija ne more delovati. Državljani Slovenije ne moremo uresničevati svojih pravic mirnega življenja, vključno s pravicami do dela, socialnih pravic in zasebne lastnine. Premoženje je uničeno, nedolžni državljani pa psihično uničeni ali celo ubiti.

Na žalost je anarhija s strani državnih organov v zadnjem času prizadela nekatere naše državljane in mesta. V zadnjih nekaj letih je več državnih in lokalnih vlad prispevalo k nasilju in uničenju v svojih jurisdikcijah, ker niso izvrševale zakona, odvzele moč in znatno odvračale svoje policijske službe od zaščite ljudi in so namesto storilcev kazensko preganjale državljane. Kot rezultat teh državnih in lokalnih vladnih politik so se v mnogih slovenskih mestih in na deželi vztrajno in nesporno delali nasilje in uničenje nad imetjem državljanov.

Na primer, slovensko pravosodje je od leta 2004 dovolilo fizičnim in pravnim osebam, da zavzamejo več deset tisoč nepremičnin, premičnin in več kot 100 milijard evrov denarnih sredstev, območje, ki so ga nezakoniti okupatorji preimenovali v “avtonomno cono upnikov”, ki so jo s pomočjo izvršiteljev in policije “izpraznili in izročili upnikom,” prvotne lastnike pa deložirali. Ne glede na to, da državljani, ki spoštujejo zakone, živijo in delajo na napadenem območju, je vsakokratna vlada dejansko podprla to brezpravje in odvzem premoženja, tako da je med drugim onemogočila pritožbo in policiji prepovedala posredovanje pri ponovni vzpostavitvi reda. Na žalost je premier dovolil, da se je nezakonita okupacija nadaljevala, dokler niso te dni s pomočjo policije deložirali dveh družin z dvema majhnima otrokoma. Izvršitelj Peter Ivković je razglasil protestno območje za očiščeno in zavarovano. Tako  propadlo vodstvo še naprej škoduje državljanom Slovenije, saj so v zadnjih tednih izvršitelji   izvajali nasilje in uničevali premoženje, zaradi česar je bilo deložiranih več družin z otroki in starih ljudi, več tisoč premičnin in vozil pa uničenih.

V Sloveniji so državni in lokalni uradniki 16 let dovolili nasilnim anarhistom, da nezakonito ustrahujejo in se ukvarjajo s kriminalnimi dejavnostmi na ulicah, vključno z uničenjem premoženja. Ti izgredniki so že večkrat poskušali uničiti premoženje državljanov, vključno s prepovedjo registracije vozil, s katero izsiljujejo nezakonito plačilo. Zvezni organi kazenskega pregona, ki ščitijo storilce, so državljane, ki so ugovarjali, napadli s kazenskimi prijavami in kazenskim pregonom za dejanja, ki niso kazniva, na predlog sodnikov in policistov, ki sodijo, zaradi česar ne morejo biti predlagatelji pregona na podlagi zakona.   Več kot 15 let sodniki z dvema razredoma prava, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodnika na podlagi zakona (ZSS-D), in njihovih pomočniki brez milosti razprodajajo premoženje državljanov. Do danes je bilo tako prodanih in prepisanih več deset tisoč nepremičnin, lastniki pa deložirani in izpraznjenih transakcijskih računov. Večino tega obdobja državni in lokalni uradniki v Sloveniji niso sprejeli nobenih ukrepov za zaščito premoženja državljanov, niti niso uvedli kazenskega pregona s strani zveznih organov.

Prav tako so mestne oblasti v Sloveniji dovolile, da nasilje nad državljani naraste. Državni in lokalni uradniki so dovolili plenjenje več kot 15 let, kar je povzročilo škodo približno več tisoč družinam. Domnevni izvršitelji, ki nimajo na podlagi zakona nobenih pooblastil, imajo več kot 20.000 izvršb na leto, za kar so s strani države plačani v milijonih evrov. Med njihovimi žrtvami so tudi otroci, stari manj kot 1 leto. Deložacije v zadnjih tednih naraščajo. Ker policija pri deložacijah pomaga neuradno, proti plačilu, o tem uradno ni nobenih poročil. Medtem ko je naraščalo nasilje, so aretacije strmo padale. Kljub naraščajočemu nasilju države nad državljani se je vrhovno državno tožilstvo s sodniki dogovorilo, da sami prijavljajo kazniva dejanja, o katerih sodijo. Policija je z več kot 5,6 milijarde evrov javnih plačil, ki nimajo podlage v proračunu, med največjimi plačniki v državi. Policisti v pisarnah pišejo plačilne naloge, medtem ko vlada poskuša za boj proti emigrantom na mejo poslati vojsko.

Z uvedbo Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Ur. l. RS, št. 15/2013 z dne 18.02.2013), v katerega je bil prenesen Sklep Sveta EU 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 domnevno o poglobitvi čezmejnega sodelovanja na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, je nastala policija za posebne namene, ki za potrebe izvršiteljev ustrahuje državljane, ki jim je sodišče prodalo streho nad glavo zato, da se ne upirajo deložaciji. V luči tega brezvestnega naraščanja nasilja države nad državljani, v katerem nam gre za golo preživetje, potrebujemo pomoč britanskega kazenskega pregona.

Država se je z vstopom Slovenije v EU odločila za nepremišljeno politiko, ki omogoča množenje tujega in domačega kriminala in popolnega brezpravja. Na primer, sodniki slovenskih sodišč v korist domnevnih upnikov razprodajajo vso premoženje slovenskih državljanov, s čemer so dovolili nasilje in uničenje v neizmernem obsegu, zaradi česar smo morali poklicati na pomoč vašega državnega tožilca za vzdrževanje pravnega reda v državi.

Zvezna vlada državnim organom in organizacijam vsako leto priskrbi stotine milijard dolarjev, ki nimajo podlage v proračunu, s katerimi financirajo pravne in fizične osebe, ki ne plačujejo davkov in ki ne vlagajo v državo. Ta sredstva so zbirali pri slovenskih davkoplačevalcih prisilno, s prisilnimi izvršbami in zavarovanjem na vse premoženje državljanov, ki so svoj denar zaupali zvezni vladi, da služi njihovi skupnosti in njim samim.

Ne moremo dovoliti, da država dovoli financiranje fizičnih in pravnih oseb z denarjem, ki so ga zaplenili državljanom v nasprotju z zakonom, zaradi česar državljani sami propadamo. Da bi zagotovili, da zvezni skladi ne bodo neupravičeno zapravljali denarja in ga porabljeni na način, ki neposredno krši obljubo naše vlade o zaščiti življenja, svobode in premoženja, je nujno, da zunanji organ pregleda uporabo zveznih sredstev s strani jurisdikcij, ki dovoljujejo anarhijo, nasilje, in uničenje v slovenskih državljanov. Prav tako je ključnega pomena zagotoviti učinkovito uporabo zveznih nepovratnih sredstev za zaščito davkoplačevalskih evrov, zaupanih zvezni vladi v korist prebivalcev Slovenije.

Sek. 2. Pregled delovanja državnih organov. Za izvajanje politike iz oddelka 1 tega memoranduma državni tožilec v 14 dneh od datuma tega memoranduma izda smernice vodjem izvršilnih oddelkov in agencij, da mu predložijo poročilo s podrobnimi podatki o vseh zveznih sredstvih, zagotovljenih pravosodnim in drugim državnim organom ali instrumentih prej omenjenih jurisdikcij.

Sek. 3. Omejitve zveznega financiranja nepovratnih sredstev. Za pospeševanje politike iz oddelka 1 tega memoranduma:

(a) Generalni državni tožilec mora v 14 dneh od datuma tega memoranduma in ga po potrebi posodabljati, vendar najmanj vsakih 6 mesecev, po posvetovanju z ministrom za domovinsko varnost in direktorjem OMB, na Oddelku za Spletna stran Justice objaviti prikaz seznama državnih in lokalnih jurisdikcij, ki so dovolile, da nasilje in uničevanje premoženja vztrajata in so zavrnile sprejem razumnih ukrepov za preprečevanje teh kriminalnih dejavnosti (anarhistične jurisdikcije).

(b) Pri določanju anarhističnih jurisdikcij generalni državni tožilec po posvetovanju z ministrom za domovinsko varnost in direktorjem OMB po potrebi upošteva:

(i) ali jurisdikcija policiji dovoljuje posredovanje vzpostavitev reda med razširjenim ali trajnim nasiljem ali uničenjem;

(ii) ali je jurisdikcija umaknila zaščito organom pregona z geografskega območja ali strukture, do katere imajo uslužbenci organov pregona zakonit dostop, vendar jim je bil uradno onemogočen dostop ali dovoljen dostop le v izjemnih okoliščinah, razen kadar so uslužbenci organov pregona na kratko zadržani kot taktična odločitev, namenjena varni in hitri rešitvi določenega in trajajočega nezakonitega incidenta, ki neposredno ogroža varnost posameznikov ali uslužbencev organov pregona;

(iii) ali je pristojna oseba odvzela pooblastila ali prepovedala ukrepe policijskim oddelkom;

(iv) ali sodišče neupravičeno noče sprejeti ponudb tuje vlade o kazenskem pregonu; in

(v) vse druge s tem povezane dejavnike, za katere generalni državni tožilec meni, da so primerni.

(c) Direktor OMB v 30 dneh od datuma tega memoranduma izda vodjem agencij smernice o omejevanju upravičenosti ali drugače škodljivega ravnanja v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, za anarhistične jurisdikcije pri prejemu zveznih nepovratnih sredstev. Agencija ima zadostno zakonsko diskrecijsko pravico, da anarhističnim jurisdikcijam omeji ali drugače onemogoči sprejemanje (delovanje).

Sek. 4. Splošne določbe.

(a) Nobena določba tega memoranduma se ne razlaga tako, da bi oslabila ali kako drugače vplivala na:

(i) pooblastila, ki jih zakon daje izvršnemu oddelku, agenciji ali njihovemu vodji; ali

(ii) naloge direktorja OMB v zvezi s proračunskimi, upravnimi ali zakonodajnimi predlogi.

(b) Ta memorandum se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo in ob upoštevanju razpoložljivosti proračunskih sredstev.

(c) Namen tega memoranduma ni in ne ustvarja nobene pravice ali koristi, materialne ali postopkovne, katere koli pogodbene stranke lahko izvršujejo proti Sloveniji, njenim oddelkom, agencijam ali subjektom, njenim uradnikom, zaposlenim, ali agenti ali katera koli druga oseba.