Kaznivo dejanje pranja denarja Janeza Janše z nakupom stanovanja na Mesarski cesti

posted in: Novice | 0

Stanovanjski zakon v zvezi s Stanovanjskim skladom določa, da je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni finančni in nepremičninski sklad, ustanovljen za financiranje in izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa, spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih stavb. Ustanovitelj sklada je Republike Slovenija (146. člen SZ-1), ki ne more biti ustanovitelj na podlagi zakona. Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo v državnem proračunu; iz dela sredstev, ustvarjenih s prodajo družbenih stanovanj; z namenskimi dotacijami domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb; iz sredstev, ustvarjenih z izdajo vrednostnih papirjev sklada; iz prihodkov, ustvarjenih z razpolaganjem s premoženjem sklada ali države v upravljanju sklada; iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem. Za zagotavljanje sredstev za financiranje oziroma kreditiranje nalog, opredeljenih v nacionalnem stanovanjskem programu, lahko sklad najema dolgoročna domača in tuja posojila oziroma izdaja garancije (147. člen SZ-1).

Stanovanjski sklad Republike Slovenije iz zbranih sredstev daje dolgoročna posojila z ugodno obrestno mero fizičnim in pravnim osebam za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj; daje dolgoročna posojila z ugodno obrestno mero fizičnim osebam za pridobivanje lastnih stanovanj in stanovanjskih stavb z nakupom, gradnjo ali za vzdrževanje in rekonstrukcijo stanovanj in stanovanjskih stavb;  investira v gradnjo stanovanj in stavbna zemljišča; daje pomoč pri odplačevanju posojil; posluje z nepremičninami za zagotavljanja javnega interesa…  (148. člen SZ-1), ima 2,34 milijarde EUR javnih plačil.

Stanovanjski sklad je na Mesarski cesti v Ljubljani na zemljiščih, na katerih je bila po 3. odst. 1. točke Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS (Ur. l. RS, št. 1/91-1, 1. odst. 6. in 9. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS (Ur. l. RS, št. 1/91-1) in 2. člena Uredbe o zemljiškoknjižni izvedbi prenosa nepremičnin bivše SFRJ na RS (Ur. l. RS št. 61/92), ki ni podlaga za vknjižbo, vknjižena Republika Slovenija, Gradis G d.d. zgradil okrog 2200 stanovanj, za kar mu je Sklad plačal 51,17 milijonov EUR.

Na podlagi notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška, opr. št. SV 753/03 z dne 26.08.2003 z dodatki se je dne 27.08.2004 na stanovanje na Mesarski cesti 24, del stavbe 1727-1062-162, kot lastnik vknjižil Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Na podlagi sporazuma o delitvi solastnine v etažno lastnino št. 612/06-G z dne 21.10.2006, ki ni podlaga za vknjižbo, in kupoprodajne pogodbe z dne 22.08.2003, sklenjene za tri leta naprej, se je dne 10.11.2006 kot lastnik vknjižil Gradis skupina G d.d., ki ga je zastopal Uroš Ogrin, Mesarska cesta 32 (Redni izpis iz zemljiške knjige za k.o. 1727 Poljansko predmestje, stavba št. 1062, stanovanje št. 162).

Na podlagi prodajne pogodbe št. 5088/05-G z dne 08.04.2005, sklenjene za dve leti naprej, dodatka št. 1 k prodajni pogodbi z dne 30.05.2006 ter zemljiškoknjižnega dovolila z dne 02.06.2006, kar je pol leta prej, preden se je prodajalec vpisal v zemljiško knjigo, je bila dne 13.09.2007 vknjižena lastninska pravica za Doler Dejo in Ivanović Uroša, vsakega do 1/2.

Na podlagi overjenega zemljiškoknjižnega predloga notarja Jožeta Sikoška z dne 07.05.2009, ki nima pravnega učinka, se zaznamuje vrstni red za prenos lastninske pravice, ki ni predmet prenosa, zaradi česar je njena veljava do dne 11.05.2010 brezpredmetna. Okrajno sodišče v Ljubljani je namreč zaznambo vrstnega reda pridobitve lastninske pravice 07.05.2010 zavrnilo.

Gre za stanovanje velikosti 162,9 m2 z uporabno površino 58,7 m2, teraso 49,9 m2, shrambo 8,6 m2 in nerazporejenim prostorom velikosti 45,7 m2, po GURS vredno 214.900,00 EUR, ki sta se ga domnevna lastnika želel znebiti, zato ga je notar Sikošek ponudil Janši kot naložbo. Janša, takrat že prijavljen na naslovu kmetije Silova 13, ki je bila zaplenjena Javornik Antonu, je 25.01.2012 na podlagi notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarja Jožeta Sikoška opr. št. SV-103/2012 z dne 25.01.2012 stanovanje, ki ni bilo njegovo, zastavil za kredit pri BKS banki AG v Avstriji za 125.000,00 EUR in ga prenesel po delih tako, da je Uroš Jovanović svojo 1/2 prenesel na Ivana Janšo do 1/4 in Urško Bačovnik Janša do 1/4, in Deja Doler svojo 1/2 na Ivana Janšo do 1/4 in na Urško Bačovnik Janša do 1/4, ki jih je notar Jože Sikošek nato prenesel na Ivana Janšo do 1/2 in na Urško Bačovnik Janša do 1/2, ker se se na tak način izognili plačilu davka za nepremičnino, ki nikoli ni bila plačana, kar vse pomeni, da gre za davčno utajo v višini minimalno 5 x 38.752,46 EUR oziroma 214.895,00 EUR (Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige za del stavbe 1727-1062-162).

Deja Doler je na podlagi overjenega zemljiškoknjižnega predloga notarja Jožeta Sikoška za zaznambo vrstnega reda za prenos lastninske pravice na Janeza Ivana Janšo kot Deja Ivanović na podlagi neoverjene kupoprodajne pogodbe notarja Jožeta Sikoška z dne 12.02.2010 predlagala prezaznambo pridobitve lastninske pravice za parcelo 484/9 k.o. Črnuče na naslovu Pot v Smrečje 12B, ki jo je sodišče zavrnilo. Nepremičnina, ki je bila po GURS ocenjena na 360.682,00 EUR, je bila last Barbare Banko, ki je umrla najpozneje 29. avgusta 2010! Na podlagi sklepa o dedovanju po zapustnici Barbari Banko, V Varde 14, Ljubljana, Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. I D 1270/2010 z dne 29.09.2010 je postal lastnik nepremičnine njen dedič Metod Banko (Redni izpis iz zemljiške knjige za k. o. 1757 Nadgorica, vložek  št. 693).

Notar Jože Sikošek je dne 22.10.2010 predlagal vknjižbo lastninske pravice na nepremičnino mrtve osebe na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 12.02.2010, ki jo je sam sestavil, zaradi česar je vedel, da je pogodba neoverjena in zato nezakonita, s čemer je storil najmanj eno kaznivo dejanje goljufije (Redni izpis iz zemljiške knjige za k.o. 1756 Črnuče, vložek št. 1970). Ob tem, da nobena nepremičnina ni bila plačana in brez plačila davka, ki je prihodek države. Notar Jože Sikošek je bil za to nagrajen z javnimi plačili v višini 2,26 milijona EUR, od tega 1,2 milijona EUR s strani Fakultete za informacijske tehnologije v Novem mestu za t.i. Skrbniški sklad, in 1 milijon EUR Ministrstva za gospodarstvo za pomoč podjetjem v težavah.

Deja Ivanović je dne 06.01.2011 nepremičnino pokojnice zastavila za hipoteko Hypo Alpe Adria Bank v višini 130.000,00 EUR. 20.03.2013 je polovico nepremičnine prepisala na moža Uroša Ivanovića, ki jo je 21.11.2015 zastavil še za gotovinsko posojilo Roberta Bogomolca, ki je fizična oseba, ki tako kot nesojena posojilodajalka stranke SDS Dijana Džudžić ne more biti posojilodajalca zaradi davka, v višini 171.000,00 EUR, skupaj z nepremičnino v Kranjski Gori, last Lamovšek Daniela, ki sta jih je zastavila za investicije družbe Mil-pron d.o.o., ki ima na zemljišču Lamovšek Metoda in Lamovšek Milene v Zgoši 61 za več kot 1 milijon EUR hipotek (Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige k.o. Črnuče parcela 484/9).

 

 

TR za prispevke: Murekar Pavla, Polanškova 23 1000 Ljubljana, DE10 1001 1001 2621 2640 02, BIC NTSBDEB1