Kako Klavdija Čeru na predlog odv. Jermana izvrši sodbo za uporabnino, ki ne obstaja

posted in: Novice | 0

Uporabnina ni pravni pojem, zaradi česar ne more biti predmet obligacijskega razmerja.  Zakon v zvezi  s predhodnim preizkusom tožbe določa, da predsednik senata po predhodnem preizkusu tožbe izda sklep, s katerim se tožba zavrže, če ugotovi, da odločanje o tožbenem zahtevku ne spada v sodno pristojnost (18. člen), da je bila tožba vložena prepozno, če je s posebnimi predpisi določen rok za tožbo, da o tožbenem zahtevku že teče pravda, da je stvar pravnomočno razsojena, da je bila o spornem predmetu sklenjena sodna poravnava ali da ni podana pravna korist tožeče stranke za vložitev tožbe (274. člen ZPP), kar pomeni, da o utemeljenosti tožbe, o zakonitosti najemne pogodbe in o višini dolga zaradi plačila davka,    ki je prihodek države, odloči pristojni sodnik s sodbo. Predmet izvršbe je pravnomočna in izvršljiva sodba pristojnega sodišča, zoper katero so dovoljena vsa redna in izredna pravna sredstva vključno z obnovo postopka zaradi plačila odškodnine iz proračunskih sredstev v primeru, če se v obnovljenem postopku ugotovi, da je bila opravljena izvršba na denarna sredstva domnevnega dolžnika za poplačilo terjatve upnika, s katerim  dolžnik ni v pravnem razmerju, zaradi česar ne more biti upnik na podlagi zakona.

Strokovna sodelavka Okrajnega sodišča v Mariboru Klavdija Čeru, višja pravosod. svetovalka, ki ni naziv na podlagi zakona, je v izvršilni zadevi upnika Zdenka Platnjak, Streliška cesta 23A, Maribor, EMŠO 3009965505375, ki jo zastopa odvetnik Jerman Janko, Partizanska cesta 30, Maribor, ki je lahko upnik samo zato, ker jo zastopa odvetnik Jerman, zaradi izterjave 6.956,08 EUR s pp, o predlogu za izvršbo z dne 25.08.2020, izven naroka, 04. septembra 2020 sklenila, da sodišče dovoli izvršbo po predlogu upnika z dne 25.08.2020, ki je sestavni del tega sklepa. Dolžnik je dolžen upniku povrniti izvršilne stroške v skupnem znesku 193,33 EUR v roku 8-ih dni od vročitve sklepa, po poteku tega roka pa tudi zakonske zamudne obresti, ki nima materialnopravne podlage v zakonu, zaradi česar je nezakonit. Če znesek plačila ni določen v pogodbi ali tarifi, ga lahko sodišče na zahtevo tožene stranke zniža na pravičen znesek (800. člen OZ). Glede na to, da uporabnina nima materialnopravne podlage v zakonu, ne more biti predmet odločanja sodišča niti v zvezi z višino niti roki, zaradi česar je izvršba sodbe o dolžnosti plačila 15 uporabnin v roku 15 dni popolnoma nezakonita.

Slavko Lauder ne izpolnjuje pogojev za sodnika (to pomeni, da ima samo dva razreda prava! o.p. je za angleške preiskovalce, ki si ne morejo niti predstavljati, da je lahko nekdo z dvema razredoma prava imenovan za sodnika, ki ne razume, da je predmet odločanja sodnika spor, ki izhaja iz pogodbe, pogodba pa iz zakona, v tem primeru iz Zakona o potrošniških kreditih! Del vsake dobre pogodbe je predvidevanje možnosti spora. Poleg materialnega je za vsak spor bistveno procesno vprašanje, ki bi ga danes imenovali »dostop do sodišča« (access to court), ki bo spor presojalo, razreševalo, ki je tudi bistvo človekovih pravic). Ker pa slovenskim sodnikom ni treba razumet, da je predmet izvršbe sodba, ki je izvršljiva, tudi ni čudno, da je sodnik na dražbi v svoji sobi prodal 100.000 EUR vredno stanovanje,              za katero ni bila vložena tožba, ki bi bila prepozna in je na podlagi zakona ne bi mogel niti zavreči, ker jo na podlagi zakona lahko zavrže samo predsednik senata (274. člen ZPP).

Žal vprašanja dostopa do sodišča ne razume niti sodnik dr. Andrej Ekart, sicer predsednik sodniškega društva, ki je protestiral tudi proti triletni preizkusni dobi sodnika pred izvolitvijo v trajni sodniški mandat. Sodnik je v obrazložitvi sodbe zaradi plačila uporabnine v višini 4.000 EUR (oz. 6.000,00 EUR po spremenjeni tožbi, da ni bilo treba plačati sodne takse za celoto!) s pripadki, ki nima materialnopravne podlage v zakonu in bi jo moral predsednik senata zavreči, zapisal, da je pristojen zato, ker gre za premoženjskopravni zahtevek, pomeni, da ne razume pristojnosti! Položaj, v katerem smo se znašli Slovenci pri takšnih sodnikih, je uničujoč! Sodnik dr. Andrej Ekart ne razume, da premoženjskopravni zahtevek ni predmet spora! Predmet spora je obligacijsko razmerje, iz katerega izhaja premoženjskopravni zahtevek, ki je določeno v zakonu. Uporabnina ni pravni pojem in je Obligacijski zakonik sploh ne omenja. Ker ne more biti predmet pogodbe, od katere je odvisna krajevna pristojnost sodišča, ne more biti predmet tožbe, kar pomeni, da si je sodnik krajevno pristojnost izmislil.

Obligacijski zakonik določa, da se najemodajalec z najemno pogodbo zavezuje, da bo zakupniku (najemniku) izročil določeno stvar v rabo, ta pa se zavezuje, da mu bo za to plačeval določeno zakupnino (najemnino) (587. člen OZ). Zakupnik je dolžan plačevati zakupnino v rokih, ki jih določa pogodba ali zakon, sicer pa v rokih, ki so običajni v kraju najema.
Če ni drugačnega dogovora ali drugačnega običaja v kraju izročitve in je stvar dana v zakup za eno ali več let, se plačuje zakupnina polletno; če je dana v zakup za krajši čas, pa po izteku tega časa
(602. člen OZ). Zakupodajalec lahko odpove zakupno pogodbo, če zakupnik ne plača zakupnine niti v 15 dneh, odkar je zakupodajalec to zahteval. Vendar ostane pogodba v veljavi, če plača zakupnik dolžno zakupnino, preden mu je sporočena odpoved (603. člen OZ), kar pomeni, da je izpodbijana razširitev tožbe za plačilo uporabnine z deset na petnajst mesecev, ki nima materialnopravne podlage v zakonu, nezakonita.

Obligacijski zakonik v zvezi z zamudnimi obrestmi z izpolnitvijo denarne obveznosti določa, če je dolžnik v zamudi z izpolnitvijo pogodbene obveznosti, dolguje poleg glavnice še zamudne obresti. Obrestna mera zamudnih obresti znaša 8% letno, če poseben zakon ne določa drugače (378. člen OZ), in se nanaša na pogodbo, kar glede na to, da ne gre za pogodbeno obveznost pomeni, da je izpodbijana izvršba sodbe o dolžnosti plačila uporabnine od dneva, ki ga je določil sodnik, nezakonita.

Tožba za plačilo najemnine za posamezne zneske ni predmet odločanja sodišča! Tožeča stranka si obresti na posamezne zneske izračuna glede na pogodbo in jih ne izračunava sodnik, zato je izvršba sodbe za 15 mesečnih zneskov, ki nimajo materialnopravne podlage v zakonu, nezakonita. Glede na zgoraj citirani 603. člen OZ mora najemodajalec odpovedati najemno pogodbo v roku 30 dni po prvem neplačilu, sicer se šteje, da je najemna pogodba podaljšana. Na pogodbo je vezana tudi izvršba! Gospodarske pogodbe so pogodbe, ki jih sklepajo med seboj gospodarski subjekti. Za gospodarske subjekte v smislu tega zakonika se štejejo gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ter samostojni podjetniki posamezniki. Za gospodarske subjekte v smislu tega zakonika se štejejo tudi druge pravne osebe, kadar se v skladu s predpisom občasno ali ob svoji pretežni dejavnosti ukvarjajo tudi s pridobitno dejavnostjo, če gre za pogodbe, ki so v zvezi s tako pridobitno dejavnostjo, kar pomeni, da je izvršba uporabnine, ki ni gospodarska zadeva, popolnoma nezakonita.

TR za prispevke: Murekar Pavla, Polanškova 23 1000 Ljubljana, DE10 1001 1001 2621 2640 02, BIC NTSBDEB1 , ki je nedosegljiv za FURS!