Kako je premier Janez Janša odkupil oderuško terjatev Iva Lahovnika do pokojnika

posted in: Novice | 0

Knjiga lastnikov nepremičnin in hipotek je javni register, ki ga vodi sodišče, ki ni prenosljiv! Zakon v zvezi s poplačilom iz hipoteke določa, da lahko hipotekarni upnik, ki je v pravnem razmerju z dolžnikom na podlagi pogodbe o ustanovitvi hipoteke, ki je vpisana v zemljiško knjigo, s tožbo zahteva, da se zastavljena nepremičnina proda (153. člen SPZ), kar pomeni, da o utemeljenosti prodaje nepremičnine za poplačilo hipoteke, o zakonitosti kreditne pogodbe in o višini terjatve zaradi plačila davka, ki je prihodek države, odloča sodnik s sodbo.  Predmet izvršbe je pravnomočna in izvršljiva sodba pristojnega sodišča, zoper katero so dovoljena vsa redna in izredna pravna sredstva vključno z obnovo postopka zaradi plačila odškodnine iz proračunskih sredstev v primeru, če se v obnovljenem postopku ugotovi, da je bila opravljena izvršba s prodajo nepremičnine za poplačilo terjatve upnika, s katerim  dolžnik ni v pravnem razmerju, zaradi česar ne more biti hipotekarni upnik na podlagi zakona.

Javornik Anton, rojen 8.2.1939, je kmetijo na naslovu Silova 13 podedoval od staršev leta 1985. Za prenovo hiše, zgrajene leta 1951, je 20.04.1993 najel kredit Posojilnice Bank Pliberk, Avstrija, ki je bila med tem izbrisana, v višini 900.000,00 ATS (sedaj 64.405,51 EUR), za kar je zastavil kmetijo. Okrajno sodišče v Velenju takoj izdalo kar pet sklepov o izvršbi opr. št.  In 12/93, In 13/93, In 36/94, In 17/96, čeprav je Slovenija dobila Zakon o izvršbi in zavarovanju šele leta 1998 (Ur. l. RS, št. 51/98), kar pomeni, da so nezakoniti, in In 17/04, ki niso podlaga za pridobitev lastninske pravice, na podlagi katerih je sodišče 23.02.2004 kot lastnika vpisalo Rauter Čelešnik Vojko, roj. 2.5.1947, Gotska 13, Ljubljana, ki ni kmet, zaradi česar ni mogla postati lastnik kmetije in pripadajočih zemljišč, 63-letnega Javornik Antona pa deložiralo! Verjamem, da tega ni preživel za dolgo in da premier Janez Janša danes živi v hiši pokojnika!

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju z dne 10.10.1996, opr. št. I 356/1996 je sodišče vknjižilo sklep o zavarovanju denarne terjatve Zavarovalnice Triglav, ki ne more biti upnik na podlagi zakona, v višini 8.814.998,00 SIT (sedaj 36.753,66 EUR) z vsemi obrestmi in pripadki po sklepu, ki jih nima, ki ga je s prenosom lastninske pravice dne 23.02.2004 izbrisalo.

Kot imetniki pravic so bili vpisani še Zavarovalnica Triglav d.d., OE Celje, ki ne more biti imetnik pravic, zaznamba sklepa o izvršbi opr. št. I 668/93, po pravnomočni sodbi P 521/92 z dne 05.10.1992, čeprav je Slovenija Zakon o pravdnem postopku dobila šele leta 1999 (Ur. l. RS, št. 26/1999), kar pomeni, da je nezakonita, za izterjavo terjatve, ki ni izvršljiva, ker zakon ne določa njene izvršljivosti, v višini 508.635,00 SIT (sedaj 2.120,72 EUR) z obrestmi, ki nimajo podlage v zakonu, in izvršilnih stroškov, ki niso nastali, na vse nepremičnine in sklepa o izvršbi opr. št. I 669/93, po pravnomočni sodbi P 222/93 z dne 25.05.1993, čeprav je Slovenija dobila Zakon o izvršbi in zavarovanju šele leta 1998 (Ur. l. RS, št. 51/1998), kar pomeni, da je nezakonit, za izterjavo terjatve, ki ni izvršljiva, ker zakon ne določa njene izvršljivosti, v višini 1.338.883,00 SIT (sedaj 5.582,40 EUR) z obrestmi in izvršilnimi stroški na vse nepremičnine in zaznamba sklepa o izvršbi opr. št. I 356/1996 z dne 10.10.1996 na vse nepremičnine, ki nima materialnopravne podlage v zakonu, zaradi česar je nezakonit.

Lahovnik Ivo, Cesta talcev 4, 3320 Velenje, ki ne more biti imetnik pravic, zaznamba sklepa o izvršbi opr. št. I 2966/94, po pravnomočni sodbi P 78/93 z dne 04.03.1993, ki ne more biti tožeča stranka, kar pomeni, da je nezakonita, za izterjavo terjatve, ki ni izvršljiva, ker zakon ne določa njene izvršljivosti, v višini 18.077,70 DEM (sedaj 9.298,22 EUR) z 12% oderuškimi obrestmi, ki nima podlage v zakonu, in izvršilnih stroškov, ki niso nastali, na vse nepremičnine. Lahovnik Ivo, oče ministra za gospodarstvo v Pahorjevi vladi, prof. dr. Mateja Lahovnika, je Javorniku posodil neznatno vsoto denarja z vedenjem, da ga slednji ne bo mogel vrnit in da ga bo zato s pomočjo sodnika spravil ob kmetijo, kar pomeni, da gre za kaznivo dejanje goljufije (Redni izpis iz zemljiške knjige k.o. Ložnica, vložek št. 23).

Ker Lahovnik Ivo z neodplačnim prenosom kmetije na Vojko Rauter Čelesnik ni bil izplačan, je Matej Lahovnik Janezu Janši predlagal odlično naložbeno kupčijo: da kmetijo, za potrebe obdavčenja vredno 94.210,00 EUR, kupi za 300.000 EUR, jasno da, ne svojih, ki jih ni imel. Gospa Vojka Rauter Čelesnik že z naslovom Ossiacher Strasse 135a/5, 9523 Villach, Avstrija, kjer si je za 300.000,00 EUR kupila hišo, je Janezu Janši dne 30.04.2011 z učinkom za 7 let nazaj, od 23.02.2004, ločeno prodala 20.055 m2 gozda, ki je po GURS vreden 6.969 EUR, kar je 0,35 EUR za m2 gozda, ki ga ni mogla prodati, Janez Janša pa ne kupit. Lastnik, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, mora ponudbo v treh izvodih izročiti vsaki upravni enoti na območju, kjer to kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži (20. člen ZKZ). Pri nakupu kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije lahko uveljavljajo predkupno pravico predkupni upravičenci po naslednjem vrstnem redu: 1. solastnik; 2. kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki je naprodaj; 3. zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;  4. drugi kmet; 5. kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske  dejavnosti;  6. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (23. člen ZKZ), kar pomeni, da gre za kaznivo dejanje goljufije (Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige za parcelo k.o. 966 Ložnica, parcela 514/9 (ID 5028024).

Kmetijo, ki leži na parceli 966 521/16 in delno na parceli 521/15, je Janez Janša kupil kar od samega sebe in se s tem izognil plačilu davka. Parceli velikosti 11.014 m2 sta bili vpisani namesto izbrisanih nepremičnin Javornik Antona 514/2, 521/6, 517, 514, 518, 516 zato, da je bila izbrisana vsaka sled za prvotnim lastnikom. Plačilu davka na dodano vrednost in davka na dobiček se je izognila tudi Vojka Rauter Čelesnik, ki je s prodajo kmetije, ki je ni kupila, zaslužila 300.000 EUR. Zaslužil pa je tudi Ivo Lahovnik, ki je prejel posojilo, dano Javorniku, z 12% oderuškimi obrestmi od zneska 18.077,70 DEM (sedaj 9.298,22 EUR) od dne 02.02.1994 do plačila, in stroški njegovega odvetnika v višini 21.792,90 SIT (sedaj 90,86 EUR) z obrestmi od 20.12.1994 in nadaljnjimi izvršilnimi stroški, ki mu jih je plačal neposredno  Jašev plačnik, ki jih ni prijavil FURS, kar pomeni, da gre za kaznivo dejanje davčne zatajitve (Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige za parcelo 966 521/16 in 966 521/15).

Premier Janez Janša je brez denarja kupil stanovanje na Mesarski cesti 24, domnevno za 325.000 EUR, za katerega ima 135.000 EUR hipotekarnega kredita za polovico stanovanja, kmetijo na naslovu Silova 13, 94.210,00 EUR, za 300.000 EUR, za katero ima 172.000 EUR hipotekarnega kredita, kar je 2 x več kot je vrednost kmetije po GURS, prodal pa stanovanje  na Neubergerjevi 19, ki ga ni kupil, za 91.540 EUR, pašnik v Trenti, ki ga ni mogel kupiti, za 135.000 EUR, stanovanje v Trubarjevem  kvartu, ki ga ni kupil, za 222.516 EUR, ki ga je »odkupil« prodajalec, IMOS d.d., ki je skupaj z družbo Eurogradnje prejemnik 160 milijonov EUR javnih plačil, ki jih država seveda nima in si jih je sposodila od oderuhov tipa HETA d.d.!

 

 

TR za prispevke: Murekar Pavla, Polanškova 23 1000 Ljubljana, DE10 1001 1001 2621 2640 02, BIC NTSBDEB1