Prošnja za mednarodno zaščito in pravno ter denarno pomoč VB

posted in: Novice | 0

Tehnokrat d.o.o., ki jo zastopa Pavla Murekar
Polanškova 23 (samo formalno)
SI-1231 Ljubljana-Črnuče

VLADA VELIKE BRITANIJE
10 Downing Street
VB-LONDON

Zadeva: Prošnja za mednarodno zaščito in pravno ter denarno pomoč

Spoštovane gospe in gospodje,

Izvršitelj Boris Letnar, ki nima dejavnosti in nima nobenega javnega pooblastila na podlagi zakona, ima pa zato več kot 200.000 EUR javnih plačil , največ s strani slovenskih sodišč, je dne 11.07.2018 na podlagi obvestila , da bo v izvršilnem postopku, ki ga vodi Okrajno sodišče v Ljubljani pod opr. št. I 1518/2018 (kar pomeni, da je samo Okrajno sodišče v Ljubljani v prvi polovici leta 2018 imelo že več kot 1500 izvršb na nepremičnine!) za upnika Šumer d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve , ki ima skoraj 10 milijonov EUR javnih plačil s strani državnih organov, ki niso plačniki na podlagi zakona , zoper dolžnika Pavla Murekar, Polanškova ulica 23, 1231 Ljubljana-Črnuče, na podlagi sklepa o izvršbi, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani z dne 25.05.2018, opravil izpraznitev in izročitev nepremičnine v posest upniku, vdrl v moje lastniško stanovanje z vpisom zaznambe ID 14031539 po uradni dolžnosti, ki nima pravnega učinka, za sodnike Okrajnega sodišča v Ljubljani z nizkim kolektivnim IQ pa pomeni, da mi ga lahko zaplenijo, ki sem ga kupila pred 30 leti in plačala z delom na projektih v tujini, zato je zame neprecenljivo, na katero je vezan tudi moj naslov in naslov moje firme, in ga izpraznil, stvari in opremo pa odpeljal v najeto skladišče v Slovenskih Konjicah, kjer sem stvari skupaj z mišjimi iztrebki lahko prevzela proti plačilu! Tako sem pri 60-tih letih postala brezdomec brez strehe nad glavo, brez naslova, brez dokumentov in brez prihodkov! Ker nisem mogla verjeti, da sodnik Kolmanič ne razume dedovanja na podlagi oporoke, ki določa, da so nujni dediči zapustnikov zakonec in njegovi potomci, sem seveda zoper sklep o dedovanju, s katerim je sodnik Kolmanič odločil, da bo moj nujni delež, ki ga je določil v naravi, dodelil moji mami, vložila pritožbo in revizijo, za katero se je sodnik z odvetnikom, ki jo je podpisal, dogovoril, da mi je ne izroči, dokler ne bo potekel rok za vložitev ustavne pritožbe, in nato še tožbo zoper imenovanega sodnika in sodišče in zahtevo za plačilo odškodnine, je predsednik takrat Okrožnega, potem Višjega sodišča v Ljubljani Anton Panjan sodnici Valeriji Polanec naročil, da mi mora odvzeti poslovno sposobnost, ki mi ni bila podeljena, zato mi je tudi ni mogoče odvzeti. V ta namen sta mi dva »kriminalista« v civilu odvzela prostost in me odpeljala na Policijsko postajo, od tam pa v Polje, da je izvedenec Mladen Vrabič lahko na drugi pogled ugotovil, da sem sicer visoko inteligentna ampak imam paranojo, zaradi česar nisem sposobna skrbeti zase zato, da je sodnica lahko izdala sklep o odvzemu poslovne sposobnosti, ki mi bo vrnjena, ko se bom pozdravila .
Ker to pomeni, da je živeti v Evropski uniji postalo nevarno, vas prosim za državljanstvo in plačilo stanovanja na Hrvaškem, v katerega sem se preselila, v višini 115.000 EUR in 100.000 EUR za opremo in stroške ter pravno pomoč, da bom lahko zase in za vse, ki jih slovenski državni organ na zahtevo EU uničujejo, vložila tožbo pred pristojnim sodiščem v Londonu zoper Evropski parlament in Svet, ki sta Republiki Sloveniji zagotovila, da za tovrstno kaznovanje pritožnikov ne bo sankcionirana, v višini 1 milijona EUR in vam vrnila akontacijo!

Ko je Slovenija leta 2004 vstopila v Evropsko unijo, so njeni uradniki poklicali zgolj enega človeka, Branka Maslešo, takrat predsednika Sodnega sveta, ki je v času, ko je služboval kot tožilec v Novi Gorici, pohvalil vojaka na meji z Italijo, ki je tako dobro meril, da je človeka, ki se je hotel rešiti komunizma, ustrelil v sredo čela in pomeni, da ni bežal (!), sodnika, ki ni nikoli sodil in ki ne razume, da sodniki sodijo izključno na podlagi zakonov, ki jih določno navajajo . Branko Masleša je sklical Sodni svet in povabil predsednike Okrožnih in Višjih sodišč in jim dal navodila, s katerimi je leta 2004 uvedel zakon »priznanih« odvetnikov in odpravil pritožbo. Za državljane Republike Slovenije to pomeni, da lahko vsak, od države plačani odvetnik kadar koli vloži predlog za izvršbo na prihodke, denarna sredstva, premičnine in nepremičnine pravnih in fizičnih oseb in doseže, da jih sodišče proda in izprazni v korist upnika, ki ga imenuje sodišče, s čemer državljanom Republike Slovenije povzročajo nepopisno bedo in trpljenje.

Za izvajanje popolnega nadzora nad državljani so sodišča zaposlila na stotine pomočnikov, ki so tako kot Branko Masleša neslovenskega porekla ali pa so sorodniki , ki nimajo na podlagi zakona nobenih pooblastil, zato jih tudi ni mogoče plačati iz proračuna, za kar so se vsa sodišča v državi vključno z Vrhovnim in Ustavnim sodiščem strahotno zadolžila pri naročnikih. Samo Vrhovno sodišče, ki nima na podlagi zakona nobenih pristojnosti razen odločanja o izrednih pravnih sredstvih, je od leta 2004 izplačalo več kot 210 milijonov EUR javnih plačil , ki so obdavčljiva in ki nimajo podlage v zakonu, od tega 53 milijonov EUR sebi, 45 milijonov EUR za plače, več deset milijonov EUR vsem Okrožnim in Višjim sodiščem, več kot 2 milijona EUR za »avtorske« pogodbe, ki so jih sklenili sami s sabo, številnim posameznikom in zasebnim gospodarskim družbam, ki niso pod nadzorom Finančne uprave, in tako ustvarilo razred privilegirancev, ki se seveda ne pritožujejo, ker se jim ni treba!

Objava Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 11.12.2006 v zvezi z enotnim davkom na dodano vrednost z običajnimi (67) nesmiselnimi uvodnimi točkami, ki nima materialnopravne podlage v členu 93 Pogodbe, ki ga ni več (na prejšnje člene pogodbe se sklicujejo samo ljudje, ki ne razumejo, kaj je bistvo pogodbe, ki ni spremenljivka!), s katero je Svet uvedel davek na prisilno prodajo nepremičnin, čeprav v civilnem pravu ni prisile, kar pomeni, da je izmišljen, ki ga plača »prodajalec«, pomeni razpad sistema. Uradniki EU so se namreč o tem dogovorili s slovenskimi ustavnimi sodniki, ki so istočasno sprejeli ustavno odločbo , ki nima materialno pravne podlage v Ustavi RS, kar pomeni, da je nezakonita, s katero so zakonodajalcu naložili sprejetje zakona z uvedbo 2% davka »na promet« nepremičnin, ki ni pravni pojem, ki je v nasprotju z Direktivo o enotnem davku na dodano vrednost, v korist občin, ki niso prejemnice davka na podlagi zakona (142. člen Ustave), ki je nižji od 5% in ki od 1.1.2011 ni dovoljen (129. člen Direktive)! Bistvo Direktive v zvezi z davkom na dodano vrednost, ki je bila prenesena v Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1, ki je splošen pravni akt, je namreč v prostovoljnem plačilu davka na dodano vrednost, ki je edini davek na podlagi zakona o obdavčenju, s strani davčnega zavezanca v roku 30 dni po koncu obračunskega obdobja, ki je naveden v davčni napovedi. Pri čemer neplačilo davka na dodano vrednost pomeni kaznivo dejanje davčne utaje (249. člen KZ-1), ki se preganja po uradni dolžnosti!
Navedeno pomeni, da so vse davčne odločbe o izvršbi prispevkov, ki niso davek, gospa, ki delajo na Finančnih uradih, ki mimogrede niso organi (organ je samo Finančna uprava RS , ki je, ne boste verjeli, davčni zavezanec!), ki nimajo na podlagi zakona nobenih pooblastil in delujejo izključno s pozicije moči, ko je treba komu, ki si ga izberejo za žrtev, s pomočjo sodišča prodati nepremičnine (to gre tako daleč, da ljudem, ki se zdravijo za rakom, prodajajo stanovanje, v katerem živijo, ker so si drznili ugovarjati prodaji zemlje) ali predlagati stečaj, ker jim ni treba razumeti, da država, ki ne more biti upnik na podlagi zakona, ne sme v škodo posameznika plačati ničesar, kaj šele stroškov stečaja sodišču, ki je državni organ, ki je plačan iz proračuna, kar pomeni, da tako kot Finančna uprava RS nima stroškov, in rubeži nekdanjih carinikov, ki razen prirojene primitivnosti niso bili nikoli dolžni pokazati ničesar, ki jim domnevni »davčni dolžniki« v upanju, da se bodo rešili rubeža, priskrbijo tudi dekle na poziv, ki nimajo materialnopravne podlage v zakonu o obdavčenju, popolnoma nezakonite!

Z Zakonom o davku na promet nepremičnin, ki nima podlage v Ustavi RS, je Slovenija uvedla brezplačen prenos nepremičnin, ki jih ni mogoče prenesti; edini način pridobitve nepremičnine je na podlagi kupoprodajne pogodbe, kar pomeni, da se lahko kot lastnik vpiše samo kupec, ki ima zemljiškoknjižno dovolilo lastnika in potrdilo, da je bil za nepremičnino plačan davek na dodano vrednost v korist države, oziroma pravnomočnega sklepa o dedovanju in plačanim davkom na dodano vrednost za dediče, ki niso dediči prvega dednega reda, kar pomeni, da je odločanje o davku na promet nepremičnin z odločbo, ki je konkreten pravni akt, ki jo gospe v Finančnih uradih izdajo po naročilu, z 2% davkom v korist občine, popolnoma nezakonito. Pomeni pa strahotno prikrajšanje države za davek, kar pa je za državo, ki ne živi od davka, brezpredmetno. Samo Finančna uprava Republike Slovenije, ki nima na podlagi zakona nobenih javnih pooblastil, kar pomeni, da njeni uradniki ne morejo biti plačani iz proračuna, kaj šele neposredno, izplača na leto več kot 90 milijonov EUR , od tega 250 milijonov EUR za plače uradnikov v neto zneskih na njihove transakcijske račune potem, ko je meni kot fizični osebi vložila za 130.000,00 EUR »davčnih« izvršb in sproti prazni račun gospodarske družbe . Zato se povsem upravičeno sprašujem, kdo je tisti, ki bi mu morali odvzeti poslovno sposobnost, ker ni sposoben skrbeti niti zase, kaj šele za svoje državljane?

Evropski parlament in Svet sta družbam z odkupovanjem terjatev, ki ni dejavnost na podlagi zakona, omogočila pravi plenilski pohod po državi. Prenos terjatev iz naslova gospodarskih pogodb je tripartitna pogodba, ki jo sklenejo gospodarske družbe, ki so poslovno povezane. Prilagam primer knjiženja prenosa terjatve , ki ji manjka glavno, to je knjiženje davka na dodano vrednost! Prenos bančnih kreditov, ki niso terjatve iz naslova gospodarskih pogodb, je prepovedan z zakonom (417. člene OZ), zato je tovrstno odkupovanje kreditov s strani Deutsche Bank in skladov Georgea Sorosa za polovico vrednosti popolnoma nezakonito. Gre za kredite bank, danih slovenskim gospodarskim družbam, pri katerih so obdavčene samo obresti, ki bi moral biti plačan v Sloveniji. Banke za odprodane terjatve ne plačajo davka na dodano vrednost, Deutsche Bank, ki je banka, pa ni zavezanec za DDV, predvsem pa ni zavezanec v Sloveniji, kar pomeni, da za odkupljene terjatve, ki jih seveda iztrži 300%, le da po delih, ne plača davka na dodano vrednost. Na tak način je Deutsche Bank leta 2008 že uničila nepremičninski trg v ZDA, skladi Georgea Sorosa pa Angleško centralno banko, zato bom vložila tožbo za plačilo odškodnine zoper vse domnevne odkupovalce terjatev fizičnih in pravnih osebe tipa »norveške« B2 d.o.o. in »švedske« DDM Invest VII AG, HETA d.o.o., TCK d.o.o., Ledava investicije d.o.o., Brinškov in Erzar Frančišk, katerih delovanje je mogoče samo ob izdatni pomoči sodnikov, za kar nimajo materialnopravne podlage v zakonu!

Plačilo akontacije v višini 100.000 EUR zahtevam še za naslednje oškodovance zaradi prisilne izvršbe terjatev, ki nimajo materialnopravne podlage v zakonu, kar pomeni, da so nezakonite:

1. Perko Pavel, Perko Janka, Perko Andrej in Perko Mateja, vsakemu od njih, zaradi sklepa sodnice Nataše Štefanec, ki ni prodajalec, o domiku nepremičnine, ki je last oškodovancev, ki jo je prodala Poloni Omahen za 229.200,00 EUR, da jo bodo lahko kupili nazaj
2. Perko Pavel zaradi sklepa o davčni izvršbi po uradni dolžnosti, ki ni dolžnost Finančne uprave Republike Slovenije, sodne takse, ki ni davek, kar pomeni, da je nezakonita, pri izplačevalcu pokojnine ZPIZ, ki ni izplačevalec na podlagi zakona
3. Gospodarska družba Xxxxxxxxxxxxxx plus d.o.o. zaradi sklepa o davčni izvršbi na dolžnikove denarne prejemke zavezanca Yyyyyyy, ki ni zavezanec za davek na podlagi zakona, ki ni izvršljiv, kar pomeni, da je izpodbijana izvršba nezakonita
4. Xxxxxxxxxxxx zaradi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Kranju, ki ni pristojno za njegovo izdajo na podlagi zakona, upnika SKB Leasing d.o.o., ki ni upnik na podlagi zakona, zoper pravno oseboYyyyyyyyyyyyy d.o.o., ki je bila izbrisana, kar pomeni, da ne more biti dolžnik na podlagi zakona
5. Igor Margan zaradi prodaje poslovnega prostora, ki je njegova last, v katerem živi, ki ne more biti predmet stečajne mase fizične osebe, ki nima bilančnega premoženja, zaradi česar ne more biti predmet prodaje s strani upravitelja, kar pomeni, da je nezakonita
6. Pppppppppp zaradi izvršbe na nepremičnino, ki nima materialnopravne podlage v zakonu, upnikov, ki niso upniki na podlagi zakona, kaj šele hipotekarni, zaradi česar je izpodbijana izvršba, ki je zastarala, nezakonita
7. Vvvvvvvvvvv zaradi odredbe o izpraznitvi polovice nepremičnine v skupni vrednosti 42.000 EUR, ki jo je sodišče na predlog bivšega moža dalo oceniti na 118.000 EUR in jo preneslo nanjo zato, da je postala dolžnik za 60.000 EUR, nato pa mu jo je prodalo na »javni« dražbi, ki je odraz skrajne izprijenosti slovenskih sodnikov in odvetnikov
8. Kkkkkkkkkkkk zaradi izpraznitve 17/24 hiše, ki jo je zgradil pred 55 leti na zemljišču, ki mu ga je podarila njegova mama, in jo je sodišče prodalo na »javni« dražbi, ker se je dedič zapustnika, ki ni bil zemljiškoknjižni lastnik, dogovoril s »kupcem« njegove nepremičnine, da jo bo izpraznil in prodal z dobičkom
9. Aaaaaaaaaa zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnine v korist HETA d.o.o., ki nima dejavnosti in ni upnik na podlagi zakona, ki po želji prazni nepremičnine, ki jih je Hypo Leasing d.o.o., ki je bila izbrisana, prenesla nase
10. Zzzzzzzzzzz, ki ji je sodnica Pavlina Dermota prodala stanovanje po dogovoru z direktorjem igralnice Larix, ki je obdolžena pranja denarja za UDBO, dobrim znancem vseh županov na Gorenjskem Ernestom Poženelom, in odredila njegovo izpraznitev
11. Ssssssssss zaradi sklepa o davčni izvršbi prispevkov, ne boste verjeli, iz leta 2006 (!), ki niso davek, v skupni vrednosti 48.371,36 EUR, na premičnine, ki jih domnevni dolžnik seveda nima; če bi jih imel, mu ne bi bilo treba delati in ne bi bil zavezanec za plačilo prispevkov, ki ga je izdal Zaviša Baraga, finančni izterjevalec, ki ni poklic niti ni predmet imenovanja na podlagi zakona; finančni izterjevalci so bili imenovani z Uredbo Vlade strokovnjaka za upravne zadeve dr. Gregorja Viranta, ki ni podlaga za imenovanje
12. Tttttttttttttttttt zaradi tožbe za odškodnino zaradi prikrivanja nesreče pri delu in izplačila zavarovalnine za poškodbo pri delu doma, ki ni predmet zavarovanja
13. Mmmmmmm zaradi prodaje nepremičnin in osnovnih sredstev v postopku stečaja, začetega na predlog Republike Slovenije, ki ni predlagatelj na podlagi zakona, ki je svojo terjatev odstopila »norveški« družbi za odkup terjatev B2 Invest d.o.o. ,